Hatime

İçerikler


 1. Nuraniyet sırrı, şeffafiyet sırrı, muvazene sırrı, intizam ve imtisal sırlarını açıklar mısınız?

 2. Hâtimede geçen, şeffafiyet sırrıyla, nuraniyet sırrı bazen iltibas ediliyor. Aralarındaki farkı izah eder misiniz? Nuraniyetle, bizim bildiğimiz ışıkların benzerliği var mıdır?

 3. İmtisal sırrıyla alâkalı misal çok güzel. Ancak, imtisalin kelime manası itibariyle misalle münasebetini tam kuramıyoruz? Muvazene sırrının haşirle ilgisini açıklar mısınız?

 4. "Hem muvazene sırrıyla, cevv-i fezada bir terazi o iki kefesinde bulunan iki cevizi birini semâvâta, birini yere indiren aynı kuvvetle, iki şems bulunsa birini Arşa, diğerini ferşe kaldırır, indirir." izah eder misiniz?

 5. "Cemm-i zıddeyn"in muhal olması ve zâtî olan bir şeyde mertebelerin olmaması hususunu biraz daha açabilir misiniz?

 6. Hâtimede zikredilen âyetlerin meallerini öğrenebilir miyiz? Üstadımızın bu ayetleri bilhassa tercih etmesi hakkında fikriniz nedir?

 7. Bütün dinlerde haşir akidesinin olduğu biliniyor. Diğer suhuflarda ve kitaplarda meselenin muhtasar ve perdeli olduğu halde Kur'an-ı Kerim’de tafsilatlı ve izahlı olarak nazara verilmesinin hikmetleri hususunda neler söylenebilir?

 8. İbn-i Sina gibi hikmet dehasının haşir meselesini aklen idrakten aciz kalmasının sebepleri nelerdir? Bizlerin küçücük akıl ve muhakememizle, İbn-i Sina’nın aciz kaldığı haşir konusunu anlamamızın sebepleri üzerinde durur musunuz?

 9. Bütün ulema-i İslam’ın, “Haşir bir mesele-i nakliyedir.” demelerini ve konuyu derinlemesine inceleyememelerini nasıl anlamalıyız?

 10. "Taklidi kırılmış ve teslimi bozulmuş asır"dan maksat nedir? Devamındaki "İmanımızın kurtulmasına kâfi gelir." ifadesi, imanın tamamı için mi yoksa haşir için mi kullanılıyor?

 11. Haşir meselesinde, Muazzez Üstadımızın aklî delillerle meseleyi vuzuha kavuşturması, manevî bir tavzif olabilir mi?

 12. Hatimenin sonunda, haşre akılla gidilememesinin sırrı, "Haşr-i A'zam, İsm-i A'zamın tecellisiyle olduğundan,.." ifadeleriyle izah ediliyor. Bu konuyu biraz açabilir misiniz?

 13. Âyetin mu’cizane işaret ettikleri dokuz tabaka berahin-i Haşriye’ye dair Dokuz makamdan, Birinci Makam diye başlıyor. Bu dokuz makamdan maksat nedir? Haşiyesinde ise; birinci makamın daha yazılmamış olduğu ifade ediliyor.

Yükleniyor...