Block title
Block content

Hatime

İçerikler

 1. Hatimede geçen, şeffafiyet sırrıyla, nuraniyet sırrı bazen iltibas ediliyor. Aralarındaki farkı izah eder misiniz? Nuraniyetle, bizim bildiğimiz ışıkların benzerliği var mıdır?

 2. Nuraniyet sırrı, şeffafiyet sırrı, muvazene sırrı, intizam ve imtisal sırlarını açıklar mısınız?

 3. Onuncu Söz, Hatime hakkında bilgi verir misiniz?

 4. "Bir şey zati olsa, arızi olmazsa, onun zıddı ona müdahale edemez." cümlesini izah eder misiniz?

 5. "Fakat bir şey zati olsa, arızi olmazsa, onun zıddı ona müdahele edemez. Çünkü Cem-i zıddeyn lazım gelir. Bu ise muhaldir. Demek asıl; Zati olan bir şeyde meratib yoktur." Bu ifadeleri açıklar mısınız?

 6. "Hem muvazene sırrıyla, cevv-i fezada bir terazi o iki kefesinde bulunan iki cevizi birini semâvâta, birini yere indiren aynı kuvvetle, iki şems bulunsa birini Arşa, diğerini ferşe kaldırır, indirir." izah eder misiniz?

 7. Cemm-i zıddeyn’in muhal olması ve zâtî olan bir şeyde mertebelerin olmaması hususunu biraz daha açabilir misiniz?

 8. Gayet büyük terazi misali ile, adem ve vücudun kudret ile olan ilişkisi hakkında bilgi verir misiniz?

 9. İmtisal sırrıyla ilgili örnek çok güzel ve tatminkâr. Ancak, imtisalin kelime manası itibariyle örnekle münasebetini tam kuramıyoruz. Muvazene sırrında ise, örnekten haşre nasıl intikal edebiliriz?

 10. Hatimede zikredilen ayetlerin meallerini öğrenebilir miyiz? Üstadımızın bu ayetleri özellikle tercih etmesi hakkında fikriniz nedir?

 11. Bütün dinlerde haşir akidesinin olduğu biliniyor. Diğer suhuflarda ve kitaplarda ise meselenin muhtasar ve perdeli olduğu, Kur'an-ı Kerim’de ise, tafsilatlı ve izahlı olarak nazara verilmesinin hikmetleri hususunda neler söylenebilir?

 12. "Hâlık-ı Rahîmin rahmetiyle, şu taklidi kırılmış ve teslimi bozulmuş asırda, o derin ve yüksek yolu şu derece ihsan ettiğinden, bin şükür etmeliyiz. Çünkü imanımızın kurtulmasına kâfi gelir." Bu ifade imanın tamamı mı, yoksa haşir için mi kullanılıyor?

 13. "Taklidi Kırılmış ve Teslimi Bozulmuş Asır"dan Maksat Nedir?

 14. Bütün ulema-i İslamın, “Haşir bir mesele-i nakliyedir.” demelerini ve konuyu derinlemesine incelemeyişlerini nasıl yorumlamalıyız?

 15. Haşir meselesinde, Muazzez Üstadımızın akli delillerle meseleyi vuzuha kavuşturması, manevî bir tavzif olabilir mi?

 16. Hatimenin sonunda, haşre akılla gidilememesinin sırrı, "Haşr-i A'zam, İsm-i A'zamın tecellisiyle olduğundan,.." ifadeleriyle mükemmel bir şekilde izah ediliyor. Bu konuyu biraz açabilir misiniz?

 17. İbn-i Sina gibi hikmet dehasının haşir meselesini aklen idrakten aciz kalmasının sebepleri nelerdir? Bizlerin küçücük akıl ve muhakememizle, İbn-i Sina’nın aciz kaldığı haşir konusunu anlamamızın sebepleri üzerinde durur musunuz?

 18. Âyetin mu’cizane işaret ettikleri dokuz tabaka berahin-i Haşriye’ye dair Dokuz makamdan, Birinci Makam diye başlıyor. Bu dokuz makamdan maksat nedir? Haşiyesinde ise; birinci makamın daha yazılmamış olduğu ifade ediliyor.

 19. "Varlığı ve vücudu zatındandır." ifadesini nasıl anlamalıyız, zat ve vücud aynı değil mi?

 20. Zatî ne demektir? Allah'ın hangi sıfatları zatidir? Mahluklarda da zati sıfat var mıdır?

Yükleniyor...