Block title
Block content

Otuzuncu Pencere

İçerikler

 1. Otuz Üçüncü Söz'ün Otuzuncu Pencere'sini izah eder misiniz?

 2. "Şu Pencere, imkân ve hudûsa müesses umum mütekellimînin penceresidir..." Otuzuncu Pencere için, neden böyle denilmiş?

 3. "Halbuki gökte ve yerde, Allah’tan başka ilahlar bulunsaydı oraların nizamı bozulurdu. Demek ki o yüce arş ve hükümranlığın sahibi Allah, onların zanlarından, onların Allah’a reva gördükleri vasıflardan münezzehtir, yücedir!" Açıklar mısınız?

 4. Allah, neden sorgulanamaz; sorgulansa, manevi olarak ne olabilir? Risaleler gözlüğü ile açıklar mısınız?

 5. "İmkân, mütesaviy-üt tarafeyndir. Devir ve teselsülü, on iki bürhan yani arşî ve süllemî gibi namlar ile müsemma meşhur on iki delil-i kati ile devri ibtal etmişler." cümlesini açıklar mısınız; buradaki "on iki bürhan" nedir?

 6. "Şu âlemi ve rû-yi zemini o büyük misafirlere misafirhane yapmıştır." Buradaki "büyük misafirleri" nasıl anlayabiliriz?

 7. "Esbab, teselsülün berahini ile alemin nihayetinde kesilmesinden..." İzah eder misiniz?

 8. "Yalnız mütekellimînin teselsülün kesilmesi yoluna -elhak geniş ve büyük olan o caddeye- münhasır değildir." cümlesini izah eder misiniz?

 9. İmkan ve hudus hakikatı, kainatın heyeti mecmuasına nasıl şehadet ediyor?

 10. Hudus deliline göre ruhun durumu nedir? Ruh değişken olmadığına göre, bazıları, "Madem kainat sonradan yaratıldı, öyleyse ruhlar yarattı." dediklerinde ne diyebiliriz?

 11. "Devir" ve "teselsül" kavramları hakkında bilgi verir misiniz?

 12. Kelam alimlerinin, Allah'ın varlığını ispatlamak için öne sürdükleri meşhur on iki delil nedir? İzah edebilir misiniz?

 13. İmkan ve hudus hakikatlerini nasıl anlamalıyız; hudus hakikati, ezeliyyete delil olabilir mi, örnekle açıklar mısınız?

 14. Hudus mantığı ile ahiretin ebedi oluşu nasıl izah edilir? Hem hudus hem de ebedi olması, bir tezat gibi görünmez mi?

 15. "Sonra infiraddan çıkarıp, bir terkipli cisme cüz yapar; imkânat ziyadeleşir... Sonra, o cisim dahi diğer bir cisme cüz yaptırılıyor; imkânat daha ziyadeleşir." İzah eder misiniz?

 16. "Her bir şey, vücudunda, sıfâtında, müddet-i bekâsında hadsiz imkânat, yani gayet çok yollar ve cihetler içinde mütereddit iken, görüyoruz ki, o hadsiz cihetler içinde vücutça muntazam bir yolu takip ediyor." Buradaki "çok yollar" nelerdir?

 17. "Sonra, o cisim dahi diğer bir cisme cüz yaptırılıyor; imkânat daha ziyadeleşir. Çünkü binlerle tarzda bulunabilir." ifadesini açıklar mısınız?

Yükleniyor...