Otuzuncu Pencere

İçerikler


  1. Otuzuncu Penceredeki âyet-i kerîmenin yeri ve meali ile birlikte muhakkikler olarak ifade edilen ehl-i kelamın caddeleriyle münasebetini izah eder misiniz? Şerhü’l-Mevakıf ve Şerhü’l-Makasıd kitapları hakkında malumat verir misiniz?

  2. “Âmiriyet ve hâkimiyetin muktezası, rakip kabul etmemektir,..” Mütekelliminin penceresinden tevhidi ispat etmesi icap ederken; Üstadımızın âlemin nizamından tevhidi ispat ettikten sonra imkân ve hudus bahsine girmesinin bir hikmeti var mıdır?

  3. "Acaba saltanat-ı mutlaka suretindeki hâkimiyet ve rububiyet derecesindeki âmiriyet, bir Kadîr-i Mutlakta ne derece o redd-i müdahale kanunu ne kadar esaslı bir surette hükmünü icra ettiğini kıyas et." İzah eder misiniz?

  4. Hudus ne demektir? Kısaca açıklar mısınız?

  5. "Şu âlemi ve rû-yi zemini o büyük misafirlere misafirhane yapmıştır." Buradaki "büyük misafirleri" nasıl anlayabiliriz?

  6. Devir ve teselsülden maksat nedir? Kelam âlimleri on iki bürhanla bu davayı nasıl halletmişler? Bu on iki bürhanı öğrenebilir miyiz? Bu bürhanlar Arşî ve Süllemî namlarıyla zikredilmiş. Bu tabirlerden ne anlaşılabilir?

  7. "Esbab, teselsülün berâhiniyle âlemin nihayetinde kesilmesinden ise, her şeyde Hâlık-ı Külli Şey’e has sikkeyi göstermek daha kat’î, daha kolaydır." İzah eder misiniz?

  8. "Yalnız mütekellimînin teselsülün kesilmesi yoluna -elhak geniş ve büyük olan o caddeye- münhasır değildir." cümlesini izah eder misiniz?

  9. "Her bir şey, vücudunda, sıfâtında, müddet-i bekâsında hadsiz imkânat, yani gayet çok yollar ve cihetler içinde mütereddit iken, görüyoruz ki, o hadsiz cihetler içinde vücutça muntazam bir yolu takip.." Buradaki "çok yollar" nelerdir?

  10. "Sonra, o cisim dahi diğer bir cisme cüz yaptırılıyor; imkânat daha ziyadeleşir. Çünkü binlerle tarzda bulunabilir." ifadesini açıklar mısınız?

Yükleniyor...