Otuzuncu Pencere

İçerikler


 1. "Şu Pencere, imkân ve hudûsa müesses umum mütekellimînin penceresidir..." Otuzuncu Pencere için, neden böyle denilmiş?

 2. Otuz Üçüncü Söz'ün Otuzuncu Pencere'sini izah eder misiniz?

 3. "Halbuki gökte ve yerde, Allah’tan başka ilahlar bulunsaydı oraların nizamı bozulurdu. Demek ki o yüce arş ve hükümranlığın sahibi Allah, onların zanlarından, onların Allah’a reva gördükleri vasıflardan münezzehtir, yücedir!" Açıklar mısınız?

 4. Allah, neden sorgulanamaz; sorgulansa, manevi olarak ne olabilir? Risaleler gözlüğü ile açıklar mısınız?

 5. "Esbab, teselsülün berahini ile alemin nihayetinde kesilmesinden..." İzah eder misiniz?

 6. "İmkân, mütesaviy-üt tarafeyndir. Devir ve teselsülü, on iki bürhan yani arşî ve süllemî gibi namlar ile müsemma meşhur on iki delil-i kati ile devri ibtal etmişler." cümlesini açıklar mısınız; buradaki "on iki bürhan" nedir?

 7. "Şu âlemi ve rû-yi zemini o büyük misafirlere misafirhane yapmıştır." Buradaki "büyük misafirleri" nasıl anlayabiliriz?

 8. "Yalnız mütekellimînin teselsülün kesilmesi yoluna -elhak geniş ve büyük olan o caddeye- münhasır değildir." cümlesini izah eder misiniz?

 9. Hudus deliline göre ruhun durumu nedir? Ruh değişken olmadığına göre, bazıları, "Madem kainat sonradan yaratıldı, öyleyse ruhlar yarattı." dediklerinde ne diyebiliriz?

 10. Hudus mantığı ile ahiretin ebedi oluşu nasıl izah edilir? Hem hudus hem de ebedi olması, bir tezat gibi görünmez mi?

 11. İmkan ve hudus hakikatı, kainatın heyeti mecmuasına nasıl şehadet ediyor?

 12. İmkan ve hudus hakikatlerini nasıl anlamalıyız; hudus hakikati, ezeliyyete delil olabilir mi, örnekle açıklar mısınız?

 13. Kelam alimlerinin, Allah'ın varlığını ispatlamak için öne sürdükleri meşhur on iki delil nedir? İzah edebilir misiniz?

 14. "Her bir şey, vücudunda, sıfâtında, müddet-i bekâsında hadsiz imkânat, yani gayet çok yollar ve cihetler içinde mütereddit iken, görüyoruz ki, o hadsiz cihetler içinde vücutça muntazam bir yolu takip.." Buradaki "çok yollar" nelerdir?

 15. "Sonra infiraddan çıkarıp, bir terkipli cisme cüz yapar; imkânat ziyadeleşir... Sonra, o cisim dahi diğer bir cisme cüz yaptırılıyor; imkânat daha ziyadeleşir." İzah eder misiniz?

 16. "Sonra, o cisim dahi diğer bir cisme cüz yaptırılıyor; imkânat daha ziyadeleşir. Çünkü binlerle tarzda bulunabilir." ifadesini açıklar mısınız?

Yükleniyor...