Otuz Birinci Pencere

İçerikler


 1. İnsanın Tanımını Yapar mısınız?

 2. Otuz Üçüncü Söz'ün Otuz Birinci Pencere'sini izah eder misiniz?

 3. "Ey kendini insan bilen insan! Kendini oku. Yoksa hayvan ve câmid hükmünde insan olmak ihtimali var." cümlesini izah eder misiniz?

 4. "İnsan, öyle bir nusha-i camiadır ki; Cenab-ı Hak, bütün esmasını, insanın nefsi ile insana ihsas ediyor." cümlesini izah eder misiniz, sonu olan bir akıl sonsuzluğu nasıl anlayabilir?

 5. "İnsan, üç cihetle esmâ-i İlâhiyeye bir aynadır." Cümlesine binaen; insan kendine bakarak Allah'ı nasıl görebilir?

 6. "Üçüncü vecih âyinedarlık ise: İnsan, üstünde nakışları görünen esmâ-i İlâhiyeye âyinedarlık eder." cümlesini açıklar mısınız?

 7. İnsanda kapsamlı bir şekilde bulunan eksiklik ve noksanlıklar, Allah’ın isim ve sıfatlarını anlamamız için mi verilmiştir? İnsan cimri ve aciz, cahil diye vasıflarla vasıflanabiliyor. Allah bunlardan çok münezzeh ve müberradır...

 8. İnsanın nihayetsiz aciz, fakir, muhtaç yaratılmasının hikmetleri nelerdir?

 9. İnsanın simasında tecelli eden esma hangileridir?

 10. Kainatın, insanın içinde dercedilmesini nasıl anlamalıyız?

 11. Risalelerde, esmâ-i hüsnânın insanlar üzerindeki tecellisi ve tezahürü nasıl anlatılmaktadır?

 12. "Cesed ruh ile kaimdir." deniyor; yani cesede ruh hakimdir. Cesedi idarede sadece ruh değil, bazı melekler de hakim olabilir mi?

 13. "Hayatta hissiyat suretinde kaynayan memzuç nakışlar, pek çok esmâ ve şuûnât-ı zâtiyeye işaret eder..." cümlesini izah eder misiniz?

 14. "İnsanın nasıl ruhu bütün cesedine öyle bir münasebeti var ki, bütün âzâsını ve eczasını birbirine yardım ettirir..." Otuz Üçüncü Söz, Otuz Birinci Pencere'nin, İkinci Nokta'sını açıklayabilir misiniz?

 15. Bütün azaların, ruhun tasarrufunda olmasını nasıl anlamalıyız; "Azalarını kötüye kullanan birinin ruhu kötüdür." diyebilir miyiz?

 16. Cenâb-ı Hak için kullanılan; "Her şey ile her şeyi görebilir, seslerini işitebilir. Ve her şey ile her şeyi bilir." ifadesini izah eder misiniz?

 17. Her varlık Cenab-ı Allah'a bir aynadır deniliyor. Ayna deyince görüntüsü sürekli değişen bir cisim anlaşılıyor. Ayna, karşısına geçeni yansıtıyor. Bir insan nasıl ayna olabilir?

 18. Ruhun "İrade-i İlâhiye cilvesi olan evâmir-i tekvîniye" olması ne demektir, izah eder misiniz?

 19. Ruhun nuraniyet kesbetmesi ne demektir?

 20. Allah bu kainatı isimlerinin tecellilerini temaşa etmek için yarattı. Mümit (mevti veren) isminin tecellisi cennette nasıl olacaktır?

 21. Allah'ın isim ve sıfatları ehadiyet gereği insanda tecelli ediyor. Bu tecelliyatı Allah kendi isim ve sıfatlarından birer nümunesini insana vermiş ve insanı o halde bırakmış olarak mı anlıyalım? Yoksa Allah'ın sıfatları insan üzerinde tecelli mi ediyor?

 22. Allah'ın isimlerini okuyup hayatımıza tatbik etmemiz önemlidir. Ancak, okuyup da hayatımıza tatbik edemediğimiz isimler de vardır. Mesela, Muhyi, Samed isimleri gibi. Bu isimler nasıl hayatımıza tatbik edilebilir?

 23. Cenab-ı Hakk'ın acı çekmesi diye bir şey söz konusu değil, peki Allah bir yerimizin acıdığını nasıl biliyor?

 24. Dünyadaki güzellikler (kadının güzel yüzü gibi), Allah'ın cemalinin güzelliğine delalet eder mi?

 25. Esma-i İlahiye her insanda aynı şekilde mi tecelli ediyor?

 26. Esma-i İlahiyye'nin insana taktıkları garib san'atlar ve latif cilveler nelerdir?

 27. İnsan hangi isimlere mazhardır?

 28. İnsan, Cenab-ı Hakk'ın bütün esma-i hüsnasına, isimlerinin tecellilerine muhatap mıdır?

 29. İnsan, kendinde tecelli eden galibi esmayı nasıl bulabilir? Bazı isimleri belli rakamlarla çekme hususunda bilgi verir misiniz ve bu rakamlar ebced hesabı ile mi belirlenmiş?

 30. İnsanda hissiyat nevinden Allah'a karşı çok şiddetli iştiyak ve arzu duyması şehvet duygusundan mı ileri gelir? Yani iştiyak ve arzu duymak; insandaki his ve duyguların Allah'a karşı teveccühünden mi kaynaklanır?

 31. İnsanda tezahür eden; sanat-ı İlahiye ve nukuş-u esma-i Rabbaniye nelerdir?

 32. İnsanın mahiyeti cami olması, ne demektir?

 33. İnsanın mahiyetindeki isimlerin esmaya delalet ettiği konusunda hadis var mı?

 34. İnternette dinledğim bir risale sohbetinde, insanın küçük bir kainat olduğu ve kainattaki canlı cansız her şeyin bir numunesinin bizde de olduğunu söylemişti. Bir kaç misal vererek yardımcı olur musunuz?

 35. Üstad Bediüzzaman, "Kendinde olmayan veremez." diyor, mesela Allah Basir'dir ki biz de görüyoruz, diyor. Ama Allah insana acziyet vermiştir; acziyetin insanda olması, Yaratıcı'da da olmasını gerektirir mi, açıklar mısınız?

Yükleniyor...