Otuz Birinci Pencere

İçerikler


 1. Otuz Birinci Pencerenin başındaki âyetleri ve bu pencere ile münasebetini açarak, özetler misiniz?

 2. İnsanın tarifini yapar mısınız?

 3. “İnsan öyle bir nüsha-i câmiadır ki, Cenâb-ı Hak, bütün esmâsını, insanın nefsiyle insana ihsas ediyor.” cümlesini, “nefis” ve “nüsha-i câmia” ibarelerini de açarak izah eder misiniz?

 4. İnsanın “zaaf ve acziyle, fakr ve hâcâtıyla, naks ve kusuruyla” Kadîr-i Zülcelâlin “kudretini, kuvvetini, ğınâsını, rahmetini” bildirmesini ve insanın üç cihetle esmâ-i İlâhiyeye bir ayine olmasını izah eder misiniz?

 5. Vicdanın iki unsuru olan nokta-i istinad ve nokta-i istimdat ne anlama gelmektedir? Her insanda bu mânâda vicdan ve onun dayandığı iki nokta mevcut mudur?

 6. "İkinci vecih âyinedarlık ise: İnsana verilen nümuneler nev'inden cüz'î ilim, kudret, basar, sem', mâlikiyet, hâkimiyet..." İnsana verilen numunelerden birkaç tanesini daha misâllerle açarak Cenab-ı Hakk’ı nasıl tarif ettiğini öğrenebilir miyiz?

 7. İnsanın simasında tecellî eden esmâ hangileridir? İnsanın “bütün âzâ ve âlâtıyla, cihazât ve cevarihiyle, letâif ve mâneviyâtıyla, havas ve hissiyatıyla ayrı ayrı esmânın ayrı ayrı nakışlarını” göstermesini misallerle izah eder misiniz?

 8. “Demek nasıl esmâda bir İsm-i Âzam var; öyle de, o esmânın nukuşunda dahi bir nakş-ı âzam var ki, o da insandır.” cümlesini izah eder misiniz?

 9. "Ey kendini insan bilen insan! Kendini oku. Yoksa hayvan ve câmid hükmünde insan olmak ihtimali var." İzah eder misiniz?

 10. Sırr-ı ehadiyeti nasıl anlamalıyız? Vahidiyet ve ehadiyet arasında nasıl bir fark vardır?

 11. Ruhun bedenle münasebeti, sırr-ı ehadiyete misâl olarak gösterilmektedir. Bu misâli, Cenab-ı Hakk’ın kâinattaki tasarrufuna baktırması yönüyle biraz izah eder misiniz?

 12. Ruhun "İrade-i İlâhiye cilvesi olan evâmir-i tekvîniye" olması ne demektir, izah eder misiniz?

 13. Ruhun nuraniyet kesbetmesi ne demektir?

 14. "Her şey ile her şeyi görebilir, seslerini işitebilir. Ve her şey ile her şeyi bilir." ifadesini izah eder misiniz?

 15. "Hayatta hissiyat suretinde kaynayan memzuç nakışlar, pek çok esmâ ve şuûnât-ı zâtiyeye işaret eder, gayet parlak bir surette Hayy-ı Kayyûmun şuûnât-ı zâtiyesine âyinedarlık eder..." Bu hassas konuyu biraz açabilir miyiz?

 16. Her varlık Cenab-ı Allah'ın isimlerine bir aynadır deniliyor. Ayna deyince görüntüsü sürekli değişen bir cisim anlaşılıyor. Bir insan nasıl ayna olabilir?

Yükleniyor...