Yirmi Üçüncü Pencere

İçerikler


 1. "Hayat, kudret-i Rabbâniye mu’cizâtının en nuranîsidir, en güzelidir. Ve vahdâniyet burhanlarının en kuvvetlisi ve en parlağıdır. Ve tecelliyât-ı Samedâniye âyinelerinin en câmii ve en berrakıdır." cümlelerini izah eder misiniz?

 2. "Hayat, tek başıyla, bir Hayy-ı Kayyûmu bütün esmâ ve şuûnâtıyla bildirir. Çünkü hayat pek çok sıfâtın memzuç bir macunu hükmünde bir ziya, bir tiryaktır." ifadesini izah eder misiniz?

 3. Hayat için "Tecelliyât-ı Samedâniye âyinelerinin en câmii ve en berrağı" deniliyor. Kalp için de aynı ifade, yani ayine-i Samed kullanılmıştı. İlk ifadeye göre söz konusu ayineler ikiden fazladır. Bunlar nelerdir; aralarındaki münasebetin izahı?

 4. "Güya hayat tamamıyla hem ilimdir, aynı halde kudrettir, aynı halde de hikmet ve rahmettir, ve hâkezâ..." cümlesini ve hayatın ilim olmasını nasıl anlamalıyız?

 5. "Hayat bir cisme, bir bedene girdiği vakit, Hakîm ismi dahi tecellî eder, hikmetle yuvasını güzelce yapıp tanzim eder. Aynı halde Kerîm ismi de tecellî edip, meskenini hâcâtına göre tertib ve tezyin eder." yuva ve mesken bildiğimiz anlamda mı kullanılmış?

 6. "Hayatın vazifesi büyüktür. Evet, samediyetin aynası olmak kolay bir şey değil, âdi bir vazife değil!" ifadelerini izah eder misiniz?

 7. "O hakikattaki sıfatlardan bir kısmı, duygular vasıtasıyla inbisat ederek inkişaf edip ayrılırlar. Kısm-ı ekseri ise, hissiyat suretinde kendilerini ihsas ederler ve hayattan kaynama suretinde kendilerini bildirirler." İzahı?

 8. "Öyle de hayat dahi pek çok sıfattan yapılmış bir hakikattir. O hakikattaki sıfatlardan bir kısmı, duygular vasıtasıyla inbisat ederek inkişaf edip ayrılırlar." Devamıyla açıklar mısınız; "inkişaf edip ayrılma" ne demektir?

 9. İnsan balbinin "Ayine-i Samedâniyye" olması ne demektir?

 10. Otuz Üçüncü Söz´ün Yirmi Üçüncü Pencere'sini izah eder misiniz?

 11. Yirmi Üçüncü pencere ile ilgili soruma verilen cevapta; "Hayat öyle bir sanattır ki, onu Allah’tan başka kimse yapamaz ve taklit edemez." demişsiniz. Bu cümleyi açıklar mısınız?

Yükleniyor...