Birinci Sual

İçerikler


 1. Cismaniyetin sayılan hususiyetleri, mahiyeti itibariyle bedeni ilgilendiriyorsa; bu beden cennette de kullanılacaksa, aynı arıza ve problem orada da olmayacak mı?

 2. Lezâiz-i ruhaniye ile lezâiz-i cismaniye birbirinden ayrı şeyler midir?

 3. Haşr-i cismanî tabirini Üstadımız devamlı kullanmaktadır. Cismanî ise; ruhanî diyenler bu gaflete nasıl düşmüş olabilirler?

 4. Toprak unsuru ile diğer unsurların mukayesesi yapılarak toprağın manen onların fevkinde olduğu anlatılmaktadır. İzah eder misiniz?

 5. "Kesafetli olan nefs-i insaniye, sırr-ı câmiiyet itibarıyla, tezekkî etmek şartıyla bütün letâif-i insaniyenin fevkine çıktığı..." Burayı tafsilatlı olarak izah eder misiniz?

 6. "Öyle de cismaniyet en câmi', en muhit, en zengin bir âyine-i tecelliyât-ı esmâ-i İlâhiyedir." cümlesini, öncesi ile bağlayıp izah eder misiniz?

 7. "Bütün hazâin-i rahmetin müddeharâtını tartacak ve mizana çekecek âletler cismaniyettedir." misallerle izah eder misiniz?

 8. "Dildeki kuvve-i zâika, rızık zevkinde, envâ-ı mat'umat adedince mizanlara menşe olmasaydı, her birini ayrı ayrı hissedip tanımazdı,.." Bu bütün duygular için geçerli mi? Bu cihazlar kullanılmazken, rüyada aldığımız lezzetlerin izahını yapar mısınız?

 9. "Hem ekser esmâ-i İlâhiyenin tecelliyâtını hissedip bilmek, zevk edip tanımak cihâzâtı yine cismaniyettedir." Hissetmek duyguyla alâkalı bir mesele olmakla beraber, bilmek ne ile alâkalıdır? Bütün bu cihazların da cismaniyette olduğu mu anlaşılmaktadır?

 10. "Hem gayet mütenevvi ve nihayet derecede ayrı ayrı lezzetleri hissedecek istidatlar yine cismaniyettedir." Buradaki “istidat ve cismaniyet” münasebeti ile birlikte izah eder misiniz?

 11. "Kâinatın Sânii, şu kâinatla bütün hazâin-i rahmetini tanıttırmak ve bütün tecelliyât-ı esmâsını bildirmek ve bütün envâ-ı ihsânâtını tattırmak istediğini, kâinatın gidişatından ve insanın câmiiyetinden,.." insanın camiiyeti açısından izah eder misiniz?

 12. "Elbette, şu seyl-i kâinatın bir havz-ı ekberi ve bu kâinat destgâhının işlediği mahsulâtın bir meşher-i âzamı ve şu mezraa-i dünyanın bir mahzen-i ebedîsi olan dâr-ı saadet, şu kâinata bir derece benzeyecektir." İzah eder misiniz?

 13. "Hem cismanî, hem ruhanî bütün esâsâtını muhafaza edecektir." Ahiret saadeti bunu nasıl temin edecek, izah eder misiniz?

 14. "Ve o Sâni-i Hakîm ve o Âdil-i Rahîm, elbette cismanî âletlerin vezâifine ücret olarak ve hidemâtına mükâfat olarak ve ibâdât-ı mahsusalarına sevap olarak,.." Üç hizmet ve vazifelere misal vererek, cismaniyetin ücret ve lezzetlerini açar mısınız?

 15. "Yoksa hikmet ve adalet ve rahmetine zıt bir hâlet olur ki, hiçbir cihetle O’nun cemâl-i rahmetine ve kemâl-i adaletine uygun değildir, kabil-i tevfik olamaz." Allah cenneti vermezse adaletsizlik mi olur?

Yükleniyor...