Birinci Sual

İçerikler


 1. "Bütün hazâin-i rahmetin müddeharâtını tartacak ve mizana çekecek âletler cismaniyettedir." cümlesini örneklerle açar mısınız?

 2. "Elbette, şu seyl-i kâinatın bir havz-ı ekberi ve bu kâinat destgâhının işlediği mahsulâtın bir meşher-i âzamı ve şu mezraa-i dünyanın bir mahzen-i ebedîsi olan dâr-ı saadet, şu kâinata bir derece benzeyecektir." İzah eder misiniz?

 3. "Hem cismanî, hem ruhanî bütün esâsâtını muhafaza edecektir." Ahiret saadetinin, bu kâinatın ve âlemin hem cismani, hem ruhani bütün esasatını nasıl muhafaza edeceğini açar mısınız?

 4. "Hem ekser esmâ-i İlâhiyenin tecelliyâtını hissedip bilmek, zevk edip tanımak cihâzâtı yine cismaniyettedir." İzah; hissetmek duyguyla alakalı bir mesele olmakla beraber, bilmek ne ile ilgilidir? Bütün bu cihazların da cismaniyette olduğu anlaşılmaktadır?

 5. "Hem gayet mütenevvi ve nihayet derecede ayrı ayrı lezzetleri hissedecek istidatlar yine cismaniyettedir." Buradaki “istidat ve cismaniyet” ilişkisini açıklayarak izah eder misiniz?

 6. "Hem kesafetli olan nefs-i insaniye, sırr-ı câmiiyet itibarıyla, tezekkî etmek şartıyla bütün letâif-i insaniyenin fevkine çıktığı gibi..." Burayı detaylı olarak izah eder misiniz?

 7. "Hem kesafetli olan nefs-i insaniye, sırr-ı câmiiyet itibarıyla, tezekkî etmek şartıyla bütün letâif-i insaniyenin fevkine çıktığı gibi;.." Buradaki "sırr-ı câmiiyet"ten maksat nedir, izah eder misiniz?

 8. "Hem kesafetli olan nefs-i insaniye; sırr-ı câmiiyet itibariyle, tezekki etmek şartıyla bütün letaif-i insaniyenin fevkıne çıktığı gibi,.." Nefis nasıl diğer değerli latifelerden faziletli olabilir?

 9. "Kusurlu, noksaniyetli, mütegayyir, kararsız, elemli cismaniyetin ebediyetle ve Cennetle ne alâkası var?" İnsan bedeninin "noksaniyetli ve kusurlu" olması hakkında bilgi verir misiniz?

 10. "Madem şu kâinatın Sânii, şu kâinatla bütün hazâin-i rahmetini tanıttırmak ve bütün tecelliyât-ı esmâsını bildirmek ve bütün envâ-ı ihsânâtını tattırmak istediğini, kâinatın gidişatından ve insanın câmiiyetinden,.." insanın camiiyeti açısından izahı?

 11. "Meselâ, dildeki kuvve-i zâika, rızık zevkinde, envâ-ı mat'umat adedince mizanlara menşe olmasaydı, her birini ayrı ayrı hissedip tanımazdı, tadıp tartamazdı." bütün duygular için geçerli mi? Bu cihazlar kullanılmazken, rüyada aldığımız lezzetlerin izahı?

 12. "Öyle de cismaniyet en câmi', en muhit, en zengin bir âyine-i tecelliyât-ı esmâ-i İlâhiyedir." cümlesini, öncesi ile bağlayıp izah eder misiniz?

 13. "Ve o Sâni-i Hakîm ve o Âdil-i Rahîm, elbette cismanî âletlerin vezâifine ücret olarak ve hidemâtına mükâfat olarak ve ibâdât-ı mahsusalarına sevap olarak,.." üç hizmet ve vazifelere misal vererek, cismaniyetin ücret ve lezzetlerini açar mısınız?

 14. Cennet için Üstad: "Yoksa hikmet ve adalet ve rahmetine zıt bir hâlet olur ki, hiçbir cihetle Onun cemâl-i rahmetine ve kemâl-i adaletine uygun değildir, kabil-i tevfik olamaz." diyor. Allah cenneti vermezse adaletsizlik mi olur?

 15. Cennet ve cehennem cismani midir; Risalelerde açıklaması var mıdır?

 16. Cennetin lezzetleri cismani midir, ruhani midir?

 17. Cennette nefis olmayacağı ifade ediliyor. Bu doğru mu acaba, Risalelerde bu konuda bilgi var mı?

 18. Cismaniyetin sayılan özellikleri, mahiyeti itibariyle bedeni ilgilendiriyorsa; bu beden cennette de kullanılacaksa, aynı arıza ve problem orada da olmayacak mı?

 19. Haşr-i cismani tabirini Üstadımız devamlı kullanmaktadır. Hakikaten haşir meselesi cismani midir, ruhani midir? Cismani ise; ruhani diyenler bu gaflete nasıl düşmüş olabilirler?

 20. İnsandaki herbir aza cihazat ve hissiyatların, Cenab-ı Hakk'ın bir isminin tecellisi olduğunu biliyoruz. Peki insandaki nefis ve kuvve-i şeheviye hangi isimlerin azami mertebede tecellisine bakar?

 21. Lezâiz-i ruhaniye ile lezâiz-i cismaniye birbirinden ayrı şeyler midir?

 22. Lezzetleri alan ruh mu, yoksa ceset mi? Cennetteki lezzetlerin cismani olmasını nasıl anlayacağız?

 23. Toprak unsuru ile diğer unsurların mukayesesi yapılarak toprağın manen onların fevkinde olduğu anlatılmaktadır. Diğer unsurlarla toprağın biraz daha teferruatlı mukayesesini yapıp, birkaç örnekle konuyu anlayışımıza yaklaştırabilir misiniz?

Yükleniyor...