Birinci Sual

İçerikler


 1. Cismaniyetin sayılan hususiyetleri, mahiyeti itibariyle bedeni ilgilendiriyorsa; bu beden cennette de kullanılacaksa, aynı arıza ve problem orada da olmayacak mı?

 2. Lezaiz-i ruhaniye ile lezaiz-i cismaniye birbirinden ayrı şeyler midir?

 3. Haşr-i cismani tabirini Üstadımız devamlı kullanmaktadır. Haşir cismani ise; ruhani diyenler bu gaflete nasıl düşmüş olabilirler?

 4. Toprak unsuru ile diğer unsurların mukayesesi yapılarak, toprağın manen onların fevkinde olduğu anlatılmaktadır. İzah eder misiniz?

 5. "Kesafetli olan nefs-i insaniye, sırr-ı camiiyet itibarıyla, tezekki etmek şartıyla bütün letaif-i insaniyenin fevkine çıktığı..." Burayı tafsilatlı olarak izah eder misiniz?

 6. "Öyle de cismaniyet en cami', en muhit, en zengin bir ayine-i tecelliyat-ı esma-i ilahiyedir." cümlesini, öncesi ile bağlayıp izah eder misiniz?

 7. "Bütün hazain-i rahmetin müddeharatını tartacak ve mizana çekecek âletler cismaniyettedir." Misallerle izah eder misiniz?

 8. "Dildeki kuvve-i zaika, rızık zevkinde, enva-ı mat'umat adedince mizanlara menşe olmasaydı, her birini ayrı ayrı hissedip tanımazdı,.." Bu bütün duygular için geçerli mi? Bu cihazlar kullanılmazken, rüyada aldığımız lezzetlerin izahını yapar mısınız?

 9. "Hem ekser esma-i ilahiyenin tecelliyatını hissedip bilmek, zevk edip tanımak cihazatı yine cismaniyettedir." Hissetmek duyguyla alakalı bir mesele olmakla beraber, bilmek ne ile alakalıdır? Bütün bu cihazların da cismaniyette olduğu mu anlaşılmaktadır?

 10. "Hem gayet mütenevvi ve nihayet derecede ayrı ayrı lezzetleri hissedecek istidatlar yine cismaniyettedir." Buradaki "istidat ve cismaniyet" münasebeti ile birlikte izah eder misiniz?

 11. "Kâinatın Sanii, şu kâinatla bütün hazain-i rahmetini tanıttırmak ve bütün tecelliyat-ı esmasını bildirmek ve bütün enva-ı ihsanatını tattırmak istediğini, kâinatın gidişatından ve insanın camiiyetinden,.." İnsanın camiiyeti açısından izah eder misiniz?

 12. "Elbette, şu seyl-i kâinatın bir havz-ı ekberi ve bu kâinat destgâhının işlediği mahsulatın bir meşher-i azamı ve şu mezraa-i dünyanın bir mahzen-i ebedîsi olan dar-ı saadet, şu kâinata bir derece benzeyecektir." İzah eder misiniz?

 13. "Hem cismani, hem ruhani bütün esasatını muhafaza edecektir." Ahiret saadeti bunu nasıl temin edecek, izah eder misiniz?

 14. "Ve o Sani-i Hakîm ve o Adil-i Rahîm, elbette cismani aletlerin vezaifine ücret olarak ve hidematına mükâfat olarak ve ibadat-ı mahsusalarına sevap olarak,.." Üç hizmet ve vazifelere misal vererek, cismaniyetin ücret ve lezzetlerini açar mısınız?

 15. "Hikmet ve adalet ve rahmetine zıt bir halet olur ki, hiçbir cihetle onun cemal-i rahmetine ve kemal-i adaletine uygun değildir, kabil-i tevfik olamaz." Allah cenneti vermezse adaletsizlik mi olur?

Yükleniyor...