Block title
Block content

İkinci Makam, Giriş

İçerikler


  1. Medeniyet harikaları ve fenler; "yaş-kuru her şeyin Kitab-ı Mübinde bulunduğu" hükmü içerisinde ne kadar yer işgal edebilir? Kur’ân’ın tenzil gayesinde bu meseleler murat olarak nazara verilmiyor. Remiz, işaret, ipham ile kastedilen meseleler, bunlar mı?

  2. Kur’ân’daki her şeyi herkesin görememesini ve muhtelif derecelerde (sarahaten, işareten, remzen, ibhamen, ihtar tarzında) bulunmalarını biraz açabilir misiniz?

  3. Kitab-ı Mübin’in Kur’ân’dan ibaret olduğu ne anlama gelmektedir? Hâlbuki Onuncu Mektup'ta Kitab-ı Mübin’in, Cenâb-ı Hakk’ın bir yazar-bozar tahtası olduğu belirtiliyor...

  4. Baştaki "Yaş ve kuru ne varsa apaçık bir kitapta yazılmıştır." âyet-i kerîmesi hangi sûrededir? Bu âyeti açıklar mısınız? Ayrıca, bu âyetle ilgili, İşaratü’l-İ’caz’daki Arapça bahis hususunda bilgi verir misiniz?

  5. "Kitab-ı Mübin, Kur'ân'dan ibarettir. Yaş ve kuru her şey içinde bulunduğunu, şu âyet-i kerime (En'âm, 6/59) beyan ediyor. Öyle mi?" sorusunun cevabını açıklar mısınız?

  6. "Ayetlerle şimendifere işaret ettiği gibi, ... âyeti, pek çok envâra, esrâra işaretle beraber, elektriğe dahi remzediyor..." Ezcümleden itibaren başlayan bütün âyetlerin, haşiyeleri de dikkate alarak, izahını yapar mısınız?

  7. Yirminci Söz'de; Burc suresi ve Yasin suresinden verilen ayetler trene işaret ediyor, deniyor. Fakat Nur suresinin açıkca elektiriği işaret ettiği gibi değil, trenle ilgili çıkarım yok. Açıkça işaret etmesi gerekmiyor mu?

  8. Yirminci Söz İkinci Makam'ın başında, Buruc suresinden Ashab-ı Uhdud'la ilgili ayetlere yer verilmiş. Bu ayetler hangi şeye mucize olarak nasıl işaret ediyor?

  9. "Şimendifer; âlem-i İslâmı esaret altına almıştır. Kâfirler onunla İslâmı mağlûp etmiştir." cümlelerini izah eder misiniz?

Yükleniyor...