Tarihte Ehl-i sünnet içinde Ehl-i Beyt'ten dalalete götüren şeyhler olmuş mudur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ehl-i Sünnet âlimleri, Ehl-i Beyt imamlarına karşı daima saygı ve muhabbet beslemişler ve onları asla tenkit etmemişlerdir.

Lakin Ehl-i Sünnet, Ehl-i beytin makbul ve mübarek imamlarına karşı değil, onların etrafına halkalanan ehl-i bid’at olan Şia'ya karşı imtina göstermişlerdir. İmam Hüseyine (ra) kadar makbul ve mübarek de olsa, ona taraftar olanlar içinde fikri milliyet ve mezhep taassubundan dolayı Ehl-i sünnete muhalefet edenler vardı. Bu sebeple Ehl-i Sünnet onlara soğuk ve imtina ile bakmışlardır.

Mesela, hadis usulündeki cerh ve ta’dil ilmine göre ehl-i bidat ve dalaletin rivayetleri makbul ve sahih değildir. Ehl-i Beytin imamları hadis usulüne göre sahih ve makbul imamlardır, ama sonraki nesillere ulaştırma vasıtaları açısından etraflarına halkalanan gruplar emin değillerdi.

İmam Zeyd’in (ra) mezhebi, başlangıçta çok safi ve makbul idi, ama kısa bir süre içerisinde o safilik ve makbuliyet kendini muhafaza edememiştir. Bunun yegâne sebebi, o mezhep etrafında halkalanan insanların taassupları ve bid’at fikirleridir.

Bu bakımdan, Ehl-i sünnet âlimleri, Ehl-i Beytin imamlarını nazara alarak değil, onların etrafında halkalanan bid’at gruplarını nazara alarak imtina etmişlerdir. Yoksa bütün Ehl-i Sünnet âlimleri Ehl-i Beyti ve imamlarından sitayişle bahsetmişlerdir.

Ehl-i Beyt tabiri hususi bir mefhum olup, hak ve istikameti temsil eden demektir. Bu bakımdan; “Onların içinden ehl-i dalalet çıkmış mıdır?” diye sormak doğru değildir. Ehl-i dalalet birisi zaten Ehl-i Beyt olamaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...