Üstad Hazretlerinin, on bini alim olmak üzere yüz bin kişiye Arabistanda fetva verdiği doğru mudur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Böyle bir ibare ya da hadise Risale-i Nur'da geçmiyor. Kaldı ki Üstad Hazretleri hayatının hiçbir döneminde Mekke ve Medine’nin bulunduğu Arabistana gitmemiştir. Büyük ihtimalle bir sehiv yapılmıştır. Zira böyle bir hadise Şam'da yaşanmıştır. Hadise şudur:

"Şam ulemasının ilhahı ve ısrarı üzerine, Câmiü'l-Emevîde on bine yakın ve içerisinde yüz ehl-i ilim bulunan azim bir cemaate karşı bir hutbe irad eder. Bu hutbe fevkalâde takdir ve tahsin ile kabule mazhar olur. Bilahare, buradaki hutbesi, "Hutbe-i Şâmiye" namıyla tab edilmiştir."

"Bu Hutbe-i Şâmiye, İslâm âleminin içinde bulunduğu maddî mânevî hastalıkların nelerden ibaret bulunduğunu, felâket ve esarete hangi sebeplerden dolayı maruz kaldıklarını bildiren ve buna karşı çare-i halâs gösteren ve bundan sonra, İslâmiyetin zemin yüzünde maddî mânevî en yüksek terakkiyi göstereceğini, İslâmî medeniyetin kemal-i haşmetle meydana geleceğini ve zemin yüzünü pisliklerden temizleyeceğini delâil-i akliye ile ispat eden, müjde veren çok kıymettar, bütün Müslümanlara, hattâ insanlığa şâmil bir derstir, bir hutbedir."(1)

(1) bk. Tarihçe-i Hayat, İlk Hayatı

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...