Üstadımız "lafz-ı Kadir" için Kur'an'da otuz bir defa geçtiğini ifade ediyor, fakat kırk beş görünüyor, ne dersiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Lafzullah, mecmu-u Kur’ân’da 2.806 (iki bin sekiz yüz altı) defa zikredilmiştir. Bismillâh’takilerle beraber lafz-ı Rahmân 159 (yüz elli dokuz) defa, lafz-ı Rahîm 220 (iki yüz yirmi), lafz-ı Gafûr 61 (altmış bir), lafz-ı Rab 846 (sekiz yüz kırk altı), lâfz-ı Hakîm 86 (seksen altı), lafz-ı Alîm 126 (yüz yirmi altı), lafz-ı Kadîr 31 (otuz bir), Lâ ilâhe illâ Hû’daki Hû 26 (yirmi altı) defa zikredilmiştir." (Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Dördüncü Risale olan Dördüncü Kısım)

a) Evet, Kadir” kelimesi merfu şekliyle: 39, mansup şekliyle 6 defa, toplam 45 defa geçmiştir. Bunların hepsi Allah’a ait isimlerdir.

b) Allah lafza-i celalin tekrar sayısı: (merfu olarak: 980; Mansup olarak: 592; Mecrur olarak: 1126 defa, toplam: 2698 defa geçmiştir. Beş adet “Allahumme” ile birlikte: 2703=159x17’dir. (Fatiha’daki Besmele yukarıda zikredilmiştir). 113 Besmele de dahil olsa bu toplam: 2816 olur. Burada “2816” yerine “2806” rakamı sehven yazılmış olabilir.

c) Rahman kelimesi Kuran’da 56 defa geçmiştir. 114 Besmelede olanlarla birlikte bu sayı: “170” olur.

d) Rahîm ismi, Merfu ve mecrur olarak: 95 (bunlardan Tövbe: 128’de Peygamberimize aittir), geriye 94 kalır. Mansub olarak da: 20 defa, toplam: 114 defa tekrarlanmıştır. Besmelelerde olanlarla birlikte bu tekrar sayısı: 228’dir.

e) Ğafur isminin Kuran’daki tekrar sayısı: Merfu ve mecrur olarak: 71, mansup olarak da 20’dir. Toplam: 91’dir.

f) Zamire muzaf olmayan “Rab” isminin tekrar sayısı: 152’dir. Değişik zamirlere muzaf olarak tekrar sayısı: 818’dir. Bunlardan iki adet (Yusuf, 12/23, 50) Allah’a ait olabildiği gibi, olmayabilir de (Maverdi, ilgili yerler). Geriye kalanların sayısı: 816’dır.

g) Allah ve Kurana ait “Hakîm” sıfatının merfu olarak tekrar sayısı: 81, mansub olarak 16, toplam: 97’dir.

h) Alim isminin merfu ve mecrur olarak tekrar sayısı: 140, mansub olarak: 22, toplam: 163’tür.

ı) “Lâ ilâhe illâ Hû’daki “Hû” zamirinin tekrar sıyışı, Bakara: 163, 255, Al-i İmran: 2, 6, 18, 18, Nisa: 87; Enam: 102, 106, Araf: 158, Tövbe: 31, 129, Hud: 14, Ra’d: 30, Taha: 8, 98, Müminûn: 116, Neml: 26, Kasas: 70, 88, Fatır: 3, Zümer:6, Ğafir: 3, 62, 65, Duhan: 8, Haşir: 22, 23, Teğabun: 13, Müzzemmil: 9; Toplam: 30.

Not:

- Bu tür teknik işler ilmin çok veya az olduğunu göstermez. Ayetlerin sayısı da sahabeler arasında bile farklı sayılarla aktarılmıştır.

- Mesela, ayetlerin adedi. Zemahşeri’den beri âlimler arasında 6666 olarak görülmüştür. Üstad Bediüzzaman da bu geleneğe bağlı kalmıştır. Oysa bugünkü gerçek sayı 6236’dır.

- Bediüzzaman Hazretleri, o dönemde bilgisayara sahip olmadığı gibi, zamanı, durumu, sürgün, zehirlenme ve hapis hayatı da bu işi tahkikli bir şekilde tespit etme imkânını bulamamış, yalnız eski malumatlarına ve bazı tefsirlerin tespitlerine uymak zorunda kalmıştır.

Üstad'ın şu ifadeleri konumuza ışık tutacağını ümit ediyoruz:

"Rumuzat-ı Semaniyeyi yazdığım zaman hem çok acele telif edilmiş; hem benim eski mahfuzatıma itimad ederek, takribî iki mikyas yaptım. Onunla, hem eski ulemanın hesaplarına binaen hurufat-ı Kur’âniyenin i’câz cihetinde esrarını yazdım. Sonra, meşhur Kamusü’l-Lügat sahibi Mecedüddîn-i Firuz Âbâdî’nin, el-Mikyas namındaki tefsir-i meşhur u makbulünün hurufat ve kelimat-ı Kur’âniyeye dair beyanatına baktık, yüzde doksanı bizim hesabımıza tevafuk etmiş. Yalnız, beş on yerinde muhalefet gördük. Sonra tahkiki bir hesap yaptım. Bizimki doğru, onunki matbaaların sehvi olduğu tahakkuk etti. Madem böyle azim yekûnlardaki tevafuklarda küçük küsuratlar ve küçük farklar zarar vermez diye, daha tam tamına tahkiki bir tarzda bütün Kur’ân’ı, bütün hurufatıyla ve kelam ve kelimatıyla hesap etmeye ve letaif-i i’câziyeyi onunla tam takviye etmeye vakit bulamadım. Zalimler bana vakit bırakmadılar. Ben de o takribî mikyaslarımla ve mahfuzatımla ve eski ulemanın hesaplarına ve Kenzü’l-Arş duasındaki adetlerime iktifa eyledim." (Emirdağ Lahikası-I, 135. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...