"Vehim ve hevâ-yı nefsin akıl ve vicdanlarına galebesiyle, bâtıl bir itikada tâbi olarak nifaka düşen bir kısım Nasârâdır." cümlesini izah eder misiniz? Burada "bir kısım" denilmesi doğru mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

" ( وَلاَ الضَّالِّينَ ) Üçüncü fırka ise, vehim ve hevâ-yı nefsin akıl ve vicdanlarına galebesiyle, bâtıl bir itikada tâbi olarak nifaka düşen bir kısım Nasârâdır. Dalâlet, nefisleri tenfir ve ruhları inciten bir elem olduğundan, Kur'ân-ı Kerim, o fırkayı aynı o sıfatla zikretmiştir."

"Ve ism-i fâil olarak zikrindeki sebep ise, dalâletin dalâlet olması, devam etmesine mütevakkıf olup, inkıtaa uğradığı zaman affa dahil olacağına işarettir."(1)

Efendim bu gibi kapalı ve manası açık olmayan cümlelere bakarak, hemen bir hükme gitmek yerine, "bunun bir tevili ve tabiri var" deyip iyi düşünmek iktiza eder.

Nitekim Kur’an ayetleri içinde manası açık ve muhkem olan ayetlere zahirde muvafık düşmeyen müteşabih ayetler de bulunmaktadır. İslam alimleri bu gibi durumlarda müteşabih ayeti inkar ya da zan altında bırakmadan, bir tefsir usulü tespit etmişlerdir. O usul ise müteşabih ayetin muhkem ayete uygun bir şekilde tevil ve tefsir edilmesidir. Risale-i Nur'un genelinde ve muhkem manasında; Nasara iman etmediği müddetçe ehl-i küfürdür.

Bizim “Bir kısım Nasara” tabirinden anladığımız mana; konunun siyak ve sibakına da dikkat ederek şu şekildedir: İnkarında ve inadında devam edip, İslam’ı düşman ittihaz eden bir kısım mutaassıp Hristiyan tabakadır ki, bunların İslam’a girmesi çok zordur; Yahudiler gibi.

Bir de potansiyel olarak İslam’a girmeye müheyya olan geniş bir Hristiyan tabaka vardır ki, bunlar kafa ve kalp olarak İslam’a ılımdırlar. Adeta potansiyel birer Müslümanlardırlar. Halihazırda Avrupa'da İslam’ın büyük bir hızla yayılması meselemize işaret eder. Yoksa Hristiyan birisi İslam’a karşı ılımlı da sert de olsa, iman getirmedikçe ehli necat olamaz. Bu hususa ayette şu şekilde işaret ediliyor:

"Sen, iman edenlere, düşmanlık besleme bakımından onların en şiddetlilerinin Yahudiler ile müşrikler olduğunu görürsün. Müminlere sevgi bakımından en çok yakınlık duyanların ise 'Biz Nasârayız (Hristiyanız)' diyenler olduğunu görürsün. Bunun sebebi, onlar arasında bilgin keşişlerin ve dünyayı terk etmiş rahiplerin bulunması ve onların kibirlenmemeleridir.” (Maide, 5/ 82)

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Fâtiha Sûresi Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...