Yirmi Altıncı Söz Dördüncü Mebhasın sonundaki, "Elhasıl" kısmını açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Elhasıl: Madem hayat, esma-i hüsnanın nukuşunu gösterir. Hayatın başına gelen her şey hasendir."

"Mesela gayet zengin, nihayet derecede sanatkâr ve çok sanatlarda mahir bir zat; âsâr-ı sanatını hem kıymettar servetini göstermek için âdi bir miskin adamı, modellik vazifesini gördürmek için bir ücrete mukabil bir saatte murassa, musanna yaptığı gömleği giydirir, onun üstünde işler ve vaziyetler verir, tebdil eder. Hem her nevi sanatını göstermek için keser, değiştirir, uzaltır, kısaltır. Acaba şu ücretli miskin adam o zata dese: 'Bana zahmet veriyorsun. Eğilip kalkmakla vaziyet veriyorsun. Beni güzelleştiren bu gömleği kesip kısaltmakla güzelliğimi bozuyorsun.' demeye hak kazanabilir mi? 'Merhametsizlik, insafsızlık ettin.' diyebilir mi?"(1)

Cenab-ı Hakk’ın esma-i ilahiyesini gösteren en parlak, en şeffaf ve en geniş ayine hayattır. Madem hayat bu kadar ehemmiyetli, güzel ve müntehap bir şeydir; onun yaratıcısı tarafından onun başına gelen her ahval dahi mahiyeti itibariyle güzel olacaktır.

İradesi ve lütfu ile insanları yokluğun karanlıklarından varlık sahasına çıkaran Allah (cc), onu harika cihazlarla, eşsiz duygu ve latifelerle donatmış, ilahi isimlerinin en azam tecellisine mazhar etmiştir.

Hem bazı isimlerinin tecellisi için kullarını ve mahlukatı çeşitli musibetlere, değişik ve hâl ve etvara maruz bırakır. İnsan ise hikmetini bilmediği bu değişik haletlerden dolayı bazen üzülür, bazen de sevinir. Hâlbuki yaratılan her bir mahlukun kendine bakan ciheti ve kıymeti bir ise, saniine bakan gayeleri binlerdir. O halde bütün hadisata, her şeyin yegâne sahibi olan Allah’ın muradı canibinden bakarsak, kaderin derin sırlarını bir nebze de olsa anlaşılmış olur.

İşte elemler ve musibetler, lütuf ve ikramlardan ziyade nukuşu esma-i ilahiyeyi daha bariz daha teferruatlı tezahür ettirdiğinden, insanın kemalat arşına seyrü sülûkunda daha müessir bir vasıta olduğundan, kader-i ilahi onlara müsaade etmiş ve zihayatlara musallat etmiştir. Burada netice itibariyle hep hayırlar ve güzellikler mevcuttur.

1) bk. Sözler, Yirmi Altıncı Söz, Dördüncü Mebhas.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...