"Zındıka komitesiyle şimdi onlara iltihak eden komünist komitesinden bir kısmı..." ifadesini izah eder misiniz? Bunların İsevilikle alakası var mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nur'un çok yerlerinde deccalizmin komünizm olduğuna dikkat çekiliyor. Deccal komitesinin ve fikrinin İslam âlemindeki ayağının da Süfyan olduğu beyan ediliyor. İsevilerin, bütün dünyada deccalizmi temsil eden komünizm ile mücadele ettikleri, ekser insanların malumudur. Dolayısı ile İslam âlemindeki temsilcisi olan Süfyan ile de mücadele etmiş oluyorlar.

Hristiyanlık âlemi, bu dinsizlik fikrine ve komitesine karşı birçok İslam devleti ile birlikte NATO’yu kurmuştur. NATO; kendi bünyesinde olan ülkelerin hem iç, hem de dış emniyetini temin etmek için bir takım teşkilatlanmalar yapmıştır. Bugün kontr-gerilla denilen yapılanma, o dönemlerde Rusya'dan gelecek tehdit ve yayılmacılığa karşı bir savunma mekanizmasıdır. Sonraları komünist blokun yıkılması ile bu yapılanmalar mafya ve menfaat şebekesine dönüşmüştür. Ama komünist fikrinin kuvvetli ve tehlikeli olduğu dönemlerde, NATO çok tesirli bir savunma yapmıştır

Üstad'ın böyle bir beyanı olmamış olsa bile, tesbiti doğrudur. Kaldı ki, Üstad'ın buna benzer tespitleri ve beyanları da vardır.

Üstad'ın ifadelerinden bazıları şunlardır:

"ON ÜÇÜNCÜ MESELE"

"Kat'î ve sahih rivayette var ki, 'İsa Aleyhisselâm Büyük Deccalı öldürür.'"

"Vel'ilmü indallah, bunun da iki veçhi var:"

"Bir veçhi şudur ki: Sihir ve manyetizma ve ispritizma gibi istidracî harikalarıyla kendini muhafaza eden ve herkesi teshir eden o dehşetli Deccalı öldürebilecek, mesleğini değiştirecek, ancak harika ve mucizatlı ve umumun makbulü bir zat olabilir ki, o zat, en ziyade alâkadar ve ekser insanların peygamberi olan Hazret-i İsa Aleyhisselâmdır."

"İkinci veçhi şudur ki: Şahs-ı İsa Aleyhisselâmın kılınciyle maktul olan şahs-ı Deccalın, teşkil ettiği dehşetli maddiyyunluk ve dinsizliğin azametli heykeli ve şahs-ı mânevîsini öldürecek ve inkâr-ı ulûhiyet olan fikr-i küfrîsini mahvedecek ancak İsevî ruhânileridir ki, o ruhâniler din-i İsevînin hakikatini hakikat-i İslâmiye ile mezc ederek o kuvvetle onu dağıtacak, mânen öldürecek. Hattâ, 'Hazret-i İsa Aleyhisselâm gelir, Hazret-i Mehdîye namazda iktida eder, tâbi olur.' diye rivayeti, bu ittifaka ve hakikat-i Kur'âniyenin metbuiyetine ve hâkimiyetine işaret eder."(1)

"Hem Deccalın rejimine ve teşkil ettiği komitesine ve hükûmetine ait garip halleri ve dehşetli icraatı, onun şahsıyla münasebettar rivayet edilmesi cihetiyle mânâsı gizlenmiş. Meselâ, 'O kadar kuvvetlidir ve devam eder; yalnız Hazret-i İsa (a.s.) onu öldürebilir, başka çare olamaz.' rivayet edilmiş. Yani, onun mesleğini ve yırtıcı rejimini bozacak, öldürecek, ancak semâvî ve ulvî hâlis bir din İsevîlerde zuhur edecek ve hakikat-i Kur'âniyeye iktida ve ittihad eden bu İsevî dinidir ki, Hazret-i İsa Aleyhisselâmın nüzulüyle o dinsiz meslek mahvolur, ölür. Yoksa onun şahsı, bir mikrop, bir nezle ile öldürülebilir."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Şualar, Beşinci Şua, On Üçüncü Mesele.
(2) bk. a.g.e.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

meşveret
sayın editör komünizm bugü bitmiştir decalizm sadece komünizm değildir ayrıca bugün dinsizlik faaliyetleri kedisini komünizm olarak göstermemektedir NATO dediğiniz şey her ne kadar komünizme karşı mücadele etsede islama düşman bir oluşumdur bugün komünizm ölmüştür ama dinsizlik daha ölmemiştir işin açıkçası kafamda oturmadı bazı şeyler
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...