On Dördüncü Şua

İçerikler


 1. "Üç vech ile kanunsuz" , "üç büyük mahkeme" , "üç ehl-i vukuf" ve "üç sene" ifadelerindeki üçlerin tevafukunu açar mısınız?

 2. "Hapsin haricinde hapisten çok ziyade azap çektim." cümlesini nasıl anlayabiliriz?

 3. "Hem Kur’ân bizi siyasetten şiddetle men etmiş." Sözünü nasıl anlamalıyız? Hangi ayetler siyaseti yasaklıyor?

 4. "Tokada ve belâya müstehak ve küfr-ü mutlaka düşmüş bir iki dinsize müteallik, yedi sekiz çoluk çocuk, hasta, ihtiyar, mâsumlar bulunur..." İzah eder misiniz?

 5. "Bu vatana yüz otuz büyük faidesini ve hasenesini vehham ehl-i gafletin sathî nazarlarında kusurlu tevehhüm edilen iki üç risalenin mevhum zararları çürütemez." İzah eder misiniz?

 6. "Üç sene yakınında konuşan radyoyu üç defadan başka dinlemeyen..." Üstad, hangi sebepten dolayı radyoyu üç defa dinlemiş olabilir?

 7. "Hürriyet-i fikir ve serbestiyet-i vicdan düsturu ile Risale-i Nur'un bir kısım şakirdleri; idareye dokunmamak şartıyla rejim ve usûlünüzü ilmen kabul etmezse..." İzah eder misiniz?

 8. "'Dinsiz bir millet yaşayamaz.' dünyaca bir umumî düsturdur." Pek çok dinsiz varken, umumi düstur denilmesini nasıl anlayacağız?

 9. "Kur’ân’a dayanan Risale-i Nur ile mübareze etmeyiniz. O mağlûp olmaz, bu memlekete yazık olur." İslam'ın kendisi değil ama İslam ülkelerinin hali içler acısı, ne dersiniz?

 10. "Nur’un talebesi olmayan ve yanında yalnız âdi bir mektubumuz bulunan Eğirdir’li bir adamın bir jandarma çavuşu ile..." Üstad burada mektubu için neden âdi ifadesini kullanıyor?

 11. "Hem bir şeyi reddetmek ayrıdır ve ilmen kabul etmemek veya amel etmemek bütün bütün ayrıdır." İzah eder misiniz? Bunlar arasında fark var mı?

 12. "Yazılan iki âyetin tefsirinden başka ilişmemesi ve Denizli ve Ankara ehl-i vukufu on beş sehivden başka ilişmemesiyle..." İki ayet hangisidir, neden kanuna uygun değil? 15 sehiv neler olabilir?

 13. "Onun dostluğu taassubuyla o gaybî ihbarı ve mânâyı resmiyete koymamayı..." Burada bahsedilen kişi kimdir?

 14. "Bu vatandaki millete hükmeden bir hükûmet, Risale-i Nur'a adalet ve kanun ve asayiş cihetinde ilişemez ve iliştirmemeli." İzah eder misiniz?

 15. "Maksadı yalnız avâmın imanlarını şüphelerden ve müteşabih hadîsleri inkârdan kurtarmaktır." Biz de bu nazarla mı ele almalıyız? Asıl maksadın müteşabih hadîsler olduğunu mu düşünmeliyiz?

 16. Üstadın, eli delik olan İslam Deccalı için "3 milyon TL harcamış" diye bir ifadesi var mıdır?

 17. "Ve 'Bu adamla başa çıkılmaz, mukabele edilmez.' diye, dünyayı ve siyaseti ve hayat-ı içtimaiyeyi terk edip..." Korkusuz Üstad'ımızın "Başa çıkılmaz" demesinin hikmeti nedir?

 18. "Fakat bazı zalim ve insafsız memurlar, bana dünyaya bakacak iki üç risaleyi yazdırdılar." Bu risaleler hangileridir?

 19. "Bir şeyin vücudu, bütün şeraitin ve erkânının vücudu ile olur ki, kumandan yalnız bir şarttır. Ve o şeyin ademi ve bozulması ise, bir şartın ademiyle..." İzah eder misiniz?

 20. On Dördüncü Şua'da geçen "Bitlis Hâdisesi" nedir, izah eder misiniz?

 21. "Herhalde bir cereyan onun hareketini kendi hesabına alacak, dünyevî maksadına âlet edecek, o hizmetin kudsiyetini bozacak." İzah eder misiniz?

 22. "Maddî mübarezede şu asrın bir düsturu olan eşedd-i zulüm ve eşedd-i istibdat ile birinin hatâsıyla onun mâsum çok taraftarlarını ezmek lâzım gelecek. Yoksa, mağlûp düşecek." İzah eder misiniz?

 23. "Eğer maddî müdafaadan Kur'ân men etmeseydi..." ifadesini izah eder misiniz, burada hangi ayet kastediliyor?

 24. "Maksadımız iman ve ahirettir, ehl-i dünya ile mübareze değil... Yalnız bir iki risaleye mahsus ilişmek kasti değil; belki maksadımıza yürürken onlara çarpmışız." İzah eder misiniz?

 25. "Bütün arkadaşlarına yazıp ki, 'Sakın cereyanlara kapılmayınız, siyasete girmeyiniz, âsâyişe dokunmayınız.' dediği ve iki cereyan bu çekinmesinden ona zarar..." Buradaki iki cereyan nedir?

 26. "Kabr-i Peygamberî (Aleyhissalâtü Vesselâm) üzerinde alâmet-i makbuliyet olarak Asâ-yı Mûsâ mecmuasını hacılar gördükleri..." İzah eder misiniz?

 27. Türk milleti için kullanılan "Kur’ân’ın bayraktarı ve senâ-i Kur’âniyeye mazhar" olduğuna dair misal verir misiniz?

 28. "Ekser enbiyanın şarkta ve Asya’da zuhurları ve ağleb-i hükemanın garpta ve Avrupa’da gelmeleri,.." Öyleyse Avrupa'nın suçu ne?

 29. "Kur’ân-ı Hakîm bu zemin kafasının aklı ve kuvve-i müfekkiresidir." Kur'an'ın küre-i arzın aklı olmasını izah eder misiniz?

 30. "Kur'an küre-i arzın başından çıksa arz divane olacak, akıldan boş kalan kafasını bir seyyareye çarpması, bir kıyamet kopmasına sebep olması akıldan uzak değildir." İzah eder misiniz?

 31. "Kur’ân Arşı ferş ile bağlamış bir zincir, bir hablullahtır; câzibe-i umumiyeden ziyade zemini muhafaza ediyor." İzah eder misiniz? Kur'an-ı Kerim tüm kâinatı ihata etmiyor mu?

 32. "Ruslar, çoklukla hacıları hacca gönderip, onlarla propaganda yapıp ki, Ruslar başka milletlerden ziyade Kur’ân’a hürmetkâr..." Burayı hâdiselerle birlikte izah eder misiniz?

 33. "Bir dehşetli kumandan dehâ ve zekâvetiyle, ordunun müsbet hasenelerini kendine alıp ve kendinin menfî seyyielerini o orduya vererek..." ifadesini izah eder misiniz?

 34. "Nur şâkirdlerine zarar vermek, dünyada emsali hiç vuku bulmamış bir gadirdir ki, ... Yoksa hakkımızı tam müdafaa edebilirdik." Haklarını müdafaa etselerdi, nasıl olacaktı?

 35. "On beş sene zarfında, altı mahkeme, yirmi sene Nur risalelerini ve mektuplarımızı tetkik edip..." Altı mahkeme hangileridir?

 36. "Zındıka komitesiyle şimdi onlara iltihak eden komünist komitesinden bir kısmı..." ifadesini izah eder misiniz? Bunların İsevilikle alakası var mıdır?

 37. "Ben seyyid değilim, mehdi seyyid olacak." şeklindeki ifadeyi nasıl anlamalıyız? Başka yerde de seyyid olduğuna dair bilgilere rastlıyoruz. Bu bir tezat değil mi?

 38. "Güya Nurlara hücum zamanında gelen zelzele gibi belalar Nurun tokatlarıdır." cümlesi ile "Nurlar makbul sadaka gibi belâların def’ine vesiledir." cümlesi arasında fark var mı?

 39. "Kur’ân ve cihad hizmetinde dünyada bir pırlanta gibi ... Antika bir yadigârı olan Ayasofya Câmii’ni puthane.." Ayasofya'da put göremiyoruz, Üstad'ın kastettiği resimler midir?

 40. "Fakat baştaki iman o şapkayı da secdeye getirecek, inşallah Müslüman edecek." cümlesini nasıl anlamalıyız?

 41. "Cehenemden bazı biçareleri kurtarmağa vesile olmak için lüzum olsa cenneti bırakıp cehenneme girmeği kabul ettiğimi..." Cehenneme girme isteğini nasıl anlamalıyız?

 42. "Mısır Câmiü’l-Ezher uleması ve Şam-ı Şerif büyük âlimleri ve Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevverenin müdakkik hocaları ve Halep ve saire, hususan Diyanet Riyasetinin muhakkik âlimleri" kimlerdir?

 43. "Vatan ve millet ve din namına mükellef olduğum büyük bir vazifeyi, dünyaya bakmadığım için yapmadığımdan..." Buradaki vazife nedir?

 44. Üstad Hazretleri, hükümeti ve adliyeyi aleyhimize karşı iğfal eden gizli komitelerin ve cemiyetlerin olduğundan bahsediyor. Bu komiteleri şahs-ı manevî olarak mı anlamalıyız?

 45. "Teferruattaki ihtilâfı bırakmaya ve medar-ı münakaşa etmemeye mecburuz." İzah eder misiniz? Mezhep farklılıklarındaki her şey teferruat mıdır?

 46. Risale-i Nur'un "Kur’ân-ı Kerîme âdetâ bir nazîre" olduğu iddiasına nasıl cevap verilebilir?

 47. "Risale-i Nur'un telifi yirmi üç senede tamamlandığı..." ifadesine Üstad "yirmi dört senede tamamlanmıştır" diyor, ne dersiniz?

 48. "Nur Risalelerine perakende, ehemmiyetsiz parçalar namı verilmesi zâhir bir yanlıştır." Cümlesini "aşk-ı imanî ve ilmî" ile izah eder misiniz?

 49. "Şimalden gelecek büyük kızıl tehlikeye karşı bir sed olduğunu iddia ve zannetmektedir." Kızıl tehlike ile izah eder misiniz?

 50. "Bu zahir yanlışı ve medar-ı mesuliyet olması büyük hata olduğunu gösteriyor." cümlesi ile 65. Hatayı izah eder misiniz?

 51. "Az bir kısım Hanefî uleması da لاَمَهْدِىَّ اِلاَّ عِيسٰى demişler." İsa’dan başka mehdi yoktur ifadesini izah eder misiniz?

 52. "...İmam-ı Şâfiî mürsel ve zayıf hadîsleri ahkâm-ı şer'iyede hüküm çıkarmak için hüccet tutmuyor..." İzah eder misiniz?

 53. "Said’i bilenler bilirler ki, mümkün olduğu kadar tekfirden çekinir. Hatta sarih küfrü bir adamdan görse de yine tevile çalışır, onu tekfir etmez." İzah eder misiniz?

 54. "Tefsir iki kısımdır. Biri ibaresini izah eder, biri de hakikatlerini ispat eder. Nurlar bu ikinci kısım tefsir..." İşârâtü'l-İ'câz hangi kısma giriyor?

 55. "Hasan Sabbah, Bâtıniyyun mezhebiyle ve Şeyhü’l-Cebel bir galat-ı Şia tarîkıyla meydana çıkıp siyasî sarsıntı vermeleri gibi, Said’i onlara benzetmesi..." İzah eder misiniz?

 56. "Sünnete muhalif hareket etmemek ve siyasete karışmamak için yirmi üç sene işkenceli esareti, hapsi, ihanetleri kabul eden ve siyasete girmemek için..." İzah eder misiniz?

 57. "Acaba garib, hastalıklı, çok ihtiyar, ziyade zaîf, tam fakir ve yarım ümmi..." Burada geçen "yarı ümmîlik" ne demektir?

 58. "Hulefâ-i Râşidînden sonra bir fesat olacak. İşte bu hadîs üç mu’cize-i gaybiyeyi gösterdiğini bir eski risalemde yazmıştım." Bu risale ve işaretler nelerdir?

 59. "Nefis cümleden ednâ, vazife cümleden âlâ!" ne demektir, izah eder misiniz?

 60. "Müslüman olmayan bir ülke, Müslümanların eline geçerse onların mabedlerine dokunmak caiz değildir." Ayasofya gibi mabedler hakkındaki tavrımız ne olmalı?

 61. "Risale-i Nur’u yazmanın uhrevî ve dünyevî pekçok faideleri" nelerdir?

 62. ''Kur'an'a şiddet-i şevk ve inhisar-ı hizmetim için hususi imamım, Osman Zinnureyn (r.a)'dir.'' cümlesini izah eder misiniz?

 63. "İnsan eti yiyen yamyamların ve vahşî canavar çete reislerinin dahi bir usulü var, bir düsturla hükmeder..." Yamyamların düsturu nedir ki, Üstad o zalimleri böyle vasıflandırıyor?

 64. "Hilafet Saltanatı" ne demektir, saltanattan farkı nedir?

 65. "Gençliğimiz, hak ve hakikatı öğreten malûmat ve en yüksek ahlâk istiyor." Zübeyir Gündüzalp Ağabey’in daktiloyla yazdığı bu forma hakkında bilgi verir misiniz?

 66. "Risale-i Nur okuyan hâkimlerin isabetsiz karar verdikleri görülmüyor." Risale-i Nur hukuk, tıp, mühendislik, iktisat vs. mesleklerine ne fayda verir; burayı izah eder misiniz?

 67. "Nur şakirtlerinin hiçbir vukuatı görünmeyen, yalnız bir küçük talebenin, haklı bir müdafaada..." Küçük vukuat nedir? Nur talebesi bunu nasıl yapabilir?

 68. "Bir nutukla binler adamı itaate getiren ve bir makaleyle binlerle insanları İttihad-ı Muhammediye Cemiyetine iltihak ettiren ve Ayasofya Camii’nde elli bin..." Tarih ve hâdiseleri izah eder misiniz?

 69. "Eğer bu haklı derdimi ve ehemmiyetli hakkımı bu mercilere dinlettiremezsem, bu hayata veda etmek bana vâcip olur." İzah eder misiniz, intihar etmek manası mı var?

 70. "Böyle bir senelik bana ceza ve... Belki yüz bir sene ve idam gibi bana ceza..." 101 sene hapsi nasıl anlayabiliriz?

 71. "Avrupa feylesoflarına meydan okuyup esasları zîr ü zeber edilmiş." Bu feylesoflar ve fikirleri hakkında bilgi verir misiniz?

 72. "Enver Paşa'ya o derece kıymetdar görünmüş ki, kimseye yapmadığı bir hürmetle istikbaline koştuğu o yadigâr-ı harbin hayrına, şerefine hissedar olmak fikriyle,.." Burayı açar mısınız?

 73. "Serseri ve fakir olanlara zenginlerin mallarını helâl eder ki, bütün beşer bu musibete karşı titriyor." İzah eder misiniz?

 74. "İki cihetten hücum eden bu tehlikeye karşı, Risale-i Nur'un Meyve ve Gençlik Rehberi gibi keskin kılınçlarıyla mukabele etmeleri elzemdir." Neden "Türk gençleri" deniliyor?

 75. "Kader-i İlahî bizi bu üçüncü Medrese-i Yusufiye’ye bir hikmet için sevketti." Üstad dışında hapis için bu tabiri kullanan var mı?

 76. "Denizli hapsi, netice itibarıyla, ihtiyatsız hareket edenleri tebrik ettirdi. Zahmet pek az, faide-i mâneviye pek çok oldu." İhtiyatsız hareket neden tebrik ediliyor?

 77. "Amelimizin makbuliyetine bir alâmet ve kudsî mücahedemizin imtihanında tam bir şehadetnâme almamıza bir emâredir bilmeliyiz." İzah eder misiniz?

 78. "Hem büyük bir ricam var, beni hastahaneye sevk etmeyiniz." Üstad niye hastabakıcıların ona bakmasını "tahammül edilemez" olarak nitelendiriyor?

 79. "Ekseriyetin her biri yirmi otuz sene, belki yüz sene, belki bin mâsum kardeşlerimize bedel gelip onları bir derece zahmetten kurtarıyor." İzah eder misiniz?

 80. "Bana sevap kazandırmak ve derslerimden ehl-i imana istifade ettirmek için benim şeklimde bazı evliyalar benim yerimde işler görmüşler." Bu konu hakkında bilgi verir misiniz?

 81. "İfadelerim başkasına benzemiyor. Bir harfin ve bazen bir noktanın yanlışıyla bir mesele değişir, mânâ bozulur." İzah eder misiniz?

 82. "Nurlarla ya okumak veya okutmak veya yazmak suretindeki meşguliyet, tecrübelerle kalbe ferah, ruha rahat, rızka bereket, vücuda sıhhat veriyor." İzah eder misiniz?

 83. "Ben şimdiye kadar Hüsrev'i ehl-i dünyaya göstermiyordum, gizlerdim." Ne demektir, izah eder misiniz?

 84. "Ecel birdir, değişmez." Beyin kanserinden vefat eden biri için; "Hasta olmasaydı yine ölecekti" denilebilir mi?

 85. "Asâ-yı Mûsâ mecmuasını kabr-i Peygamberi (asm) üzerinde görmüş." Birisinin oraya koymuş olması mümkünken, "Makbul-ü Nebevî olmuş" denilmesini nasıl anlayabiliriz?

 86. "Safdil kardeşlerimiz ve ihtiyata daha alışmayan yeni kardeşlerimizin sözlerinden mânâ çıkaran casuslar bulunur." Safdillik bir fıtrat mı, kurtulmak mümkün mü?

 87. "Seninle görüşen muvakkat bir dirhem ders ve nasihat alsa, Risale-i Nur’dan, bir cüz’ünden yüz dirhem ders alabilir." İzah eder misiniz?

 88. "Mübarek soba, benim teessüratımı ve tazarruatımı dinleyen tek ve menfaatli arkadaşım bana haber veriyor..." Sobayı arkadaş ilan edip, onu konuşturan birine nasıl itimat edilebilir?

 89. "Her hasenenin sevabı başka vakitte on ise, Receb-i Şerifte yüzden geçer, Şâban-ı Muazzamda üç yüzden ziyade ve Ramazan-ı Mübarekte bine çıkar..." Bunun delili nedir acaba?

 90. "Bazen bir adamın ihlâsı, yirmi adam kadar faide verir." İzah eder misiniz?

 91. "Rakiblerimin ifsadatıyla, merhum Sultan Abdülhamid’in emriyle tımarhaneye kadar sürüklendim." Abdulhamit Han'ın Üstad'ı tımarhaneye atma sebebi nedir?

 92. Üstad'ın, Abdülhamid'in emriyle tımarhaneye sevk edilmesindeki sebep neydi? Muayene sonrası verilen raporun içeriği ile ilgili belge var mı?

 93. "Kaderin cilveleri, beni menfî olarak muhtelif yerlerde bulundurdu." Kaderden gelen her şey güzelse, Üstad bunu neden "menfi" olarak değerlendiriyor?

 94. "Bana tevili kabil olmayan bir cümle getiriniz, sizi onunla idam edeyim." cümlesini nasıl anlayabiliriz?

 95. "Sekiz gündür Nurun iki rüknü zâhirî birbirine nazlanmak ve teselli yerine hüzün vermek olan ehemmiyetsiz hâdisenin..." Ağabeyler arasında "zahiri nazlanmak" manasını izah eder misiniz?

 96. "Bizim en kuvvetli nokta-i istinadımız olan hakikî tesanüt ve birbirinin kusuruna bakmamak..." Hakiki tesanüd nedir, tesanüdü kıran sebepler neler olabilir?

 97. "Hüsrev gibi Nur kahramanından -...- hiçbir cihetle gücenmemek elzemdir." Hüsrev Ağabey bu kadar övülmüş iken, ona itiraz edilebilir mi?

 98. "Leyle-i miraç, ikinci bir Leyle-i Kadir hükmündedir." İzah eder misiniz?

 99. "Has kardeşleri birbirine karşı meşrep veya fikir ihtilafıyla bir soğukluk vermek için..." Aynı hizmette meşreb ve fikir ihtilafı nasıl olabilir?

 100. Üstad, Rusya'daki dinsizlik akımının Fransız ihtilaline dayandığını söylüyor. Bu patlak neden Ortodoks ve uzak bir ülke olan Rusya'da meydana gelmiştir?

Yükleniyor...