Block title
Block content

On Dördüncü Şua

İçerikler

 1. Üstadımıza türlü eziyetler, işkenceler hatta zehirlemeye kadar giden ve hizmetimize suikast planı çeviren ve perde altında faaliyet göstererek hükümeti ve adliyeyi şaşırtıp iğfal eden zındıkların, gizli komitelerin kimler oldukları bilinmiyor mu?

 2. Hem Kur’ân bizi siyasetten şiddetle men etmiş, sözünü nasıl anlamalıyız? Hangi ayetler siyaseti yasaklıyor?

 3. "Risale-i Nur'un yüz otuz risalelerinin (iki üç hususileri müstesna) bu vatana yüz yirmi yedi büyük faidesini ve hasenesini, vehham ehli gafletin sathi nazarlarında kusurlu tevehhüm edilen iki üç risalenin mevhum zararları çürütemez."Açıklar mısınız?

 4. "Tokada ve belâya müstehak ve küfr-ü mutlaka düşmüş bir iki dinsize müteallik, yedi sekiz çoluk çocuk, hasta, ihtiyar, mâsumlar bulunur. Musibet ve belâ gelse, o bîçareler dahi yanarlar." İzah eder misiniz?

 5. "'Dinsiz bir millet yaşayamaz.' dünyaca bir umumî düsturdur." İzah eder misiniz? Pek çok dinsiz var, umumi düstur olmasını nasıl anlayacağız?

 6. "Hürriyet-i fikir ve serbestiyet-i vicdan düsturu ile Risale-i Nur'un bir kısım şakirdleri; idareye dokunmamak şartıyla rejim ve usûlünüzü ilmen kabul etmezse ve muhalif amel etse hattâ rejimin sahibine adavet etse, onlara kanunen ilişilmez." İzahı?

 7. "Kur’ân’a dayanan Risale-i Nur ile mübareze etmeyiniz. O mağlûp olmaz, bu memlekete yazık olur." Buradaki "mağlup olmama" konusunu açar mısınız? İslam'ın kendisi değil ama İslam ülkelerinin hâli içler acısı, ne dersiniz?

 8. "Risale-i Nur’un talebesi olmayan ve yanında yalnız âdi bir mektubumuz bulunan Eğirdirli bir adamın bir jandarma çavuşu ile..." Üstad burada mektubu için neden adi kavramını kullanıyor?

 9. "Hem bir şeyi reddetmek ayrıdır ve ilmen kabul etmemek veya amel etmemek bütün bütün ayrıdır." cümlesini izah eder misiniz? Reddetmek ile kabul ve amel etmemek arasında fark var mı?

 10. "Bu vatandaki millete hükmeden bir hükûmet, Risale-i Nur'a adalet ve kanun ve asayiş cihetinde ilişemez ve iliştirmemeli." cümlesini izah eder misiniz?

 11. "Hem maksadı yalnız avâmın imanlarını şüphelerden ve müteşabih hadîsleri inkârdan kurtarmaktır. Dünya cihetine üçüncü, dördüncü derecede, dolayısıyla bakar." Biz de bu nazarla mı ele almalıyız? Asıl maksadın müteşabih hadisler olduğunu mu düşünmeliyiz?

 12. Beşinci Şua'nın, ahir zamana dayanan tevilleri kaç yılında yazılmıştır, olayların vuku bulmadan önce yazıldığı doğru mudur?

 13. Bediüzzamanın, eli delik olan İslam Deccali için "3 milyon TL harcamış" diye bir ifadesi var mıdır?

 14. "Fakat bazı zalim ve insafsız memurlar, bana dünyaya bakacak iki üç risaleyi yazdırdılar." cümlesinde kastedilen risaleler hangileridir?

 15. "Ve 'Bu adamla başa çıkılmaz, mukabele edilmez.' diye, dünyayı ve siyaseti ve hayat-ı içtimaiyeyi terk edip yalnız imanı kurtarmak yolunda vaktimi sarf ettim." Hz. Üstad, korkmak ve unutmayı bilmiyorum, diyor. "Başa çıkılmaz" demesinin hikmeti nedir?

 16. Ahir zamanda gelecek muzır şahsa karşı, siyaset ile mücadele edilmemesini, hangi hadis işaret eder?

 17. Risalede geçen Bitlis hadisesi nedir, izah eder misiniz?

 18. "Eğer maddî müdafaadan Kur'ân men etmeseydi..." ifadesini açar mısınız, burada hangi ayet kastediliyor?

 19. "Hem maddî mübarezede şu asrın bir düsturu olan eşedd-i zulüm ve eşedd-i istibdat ile birinin hatâsıyla onun mâsum çok taraftarlarını ezmek lâzım gelecek. Yoksa, mağlûp düşecek..." İzahı nasıldır?

 20. "Herhalde bir cereyan onun hareketini kendi hesabına alacak, dünyevî maksadına âlet edecek, o hizmetin kudsiyetini bozacak..." cümlesini izah eder misiniz?

 21. "... Zülfikar ve Asâ-yı Mûsâ gibi ve -Kabr-i Peygamberî (Aleyhissalâtü Vesselâm) üzerinde alâmet-i makbuliyet olarak Asâ-yı Mûsâ mecmuasını hacılar gördükleri hâlde- Nur eczalarını..." İzah eder misiniz?

 22. "Asya'da peygamberler ve din alimleri, Avrupa'da ise hükemalar daha çok gelmiştir." ifadesine birisi, "Öyle ise Avrupa'nın suçu nedir?" dedi. Nasıl cevap verebiliriz?

 23. "Eğer Kur'an küre-i arzın başından çıksa arz divane olacak, akıldan boş kalan kafasını bir seyyareye çarpması, bir kıyamet kopmasına sebep olması akıldan uzak değildir." İzah eder misiniz?

 24. "Evet, Kur’ân Arşı ferş ile bağlamış bir zincir, bir hablullahtır; câzibe-i umumiyeden ziyade zemini muhafaza ediyor." Bu konuyu izah eder misiniz? Kur'an-ı Kerim tüm kainatı ihata etmiyor mu?

 25. "Kur’ân-ı Hakîm bu zemin kafasının aklı ve kuvve-i müfekkiresidir.” cümlesini açıklar mısınız? Kur'an'ın küre-i arzın aklı olması konusunu nasıl anlamalıyız?

 26. "Bir dehşetli kumandan dehâ ve zekâvetiyle, ordunun müsbet hasenelerini kendine alıp ve kendinin menfî seyyielerini o orduya vererek..." ifadesini izah eder misiniz?

 27. "Nur şâkirdlerine zarar vermek, dünyada emsali hiç vuku bulmamış bir gadirdir ki, ... Yoksa hakkımızı tam müdafaa edebilirdik." Haklarını müdafaa etselerdi, nasıl olacaktı?

 28. "Zındıka komitesiyle şimdi onlara iltihak eden komünist komitesinden bir kısmı..." ifadesini yorumlar mısınız, bunların İsevilikle ilgisi var mıdır?

 29. "Güya Nurlara hücum zamanında gelen zelzele gibi belalar Nurun tokatlarıdır." cümlesi ile "Nurlar makbul sadaka gibi belâların def’ine vesiledir." cümlesi arasında fark var mı?

 30. Üstad'ın Şualarda geçen: "Ben seyyid değilim, mehdi seyyid olacak." şeklindeki ifadesini nasıl anlamalıyız? Başka yerde de seyyid olduğduna dair bilgilere rastlıyoruz. Bu bir tezat değil mi?

 31. "Kur’ân ve cihad hizmetinde dünyada bir pırlanta gibi pek büyük bir nişanı ve kılınçlarının pek büyük ve antika bir yadigârı olan Ayasofya Câmii’ni puthane.." Ayasofya'da put göremiyoruz, Üstad'ın kastettiği resimler midir?

 32. "Fakat baştaki iman o şapkayı da secdeye getirecek, inşallah Müslüman edecek." cümlesini nasıl anlamalıyız?

 33. "... herkesin aradığı uhrevi ve baki mertebeleri feda etmeyi, hatta cehenemden bazı biçareleri kurtarmağa vesile olmak için lüzüm olsa cenneti bırakıp cehenneme girmeği kabul ettiğimi..." ifadesinde, cehenneme girme isteğini nasıl anlamalıyız?

 34. Üstadımızın "Vatan ve millet ve din namına mükellef olduğum büyük bir vazifeyi, dünyaya bakmadığım için yapmadığımdan..." cümlesinden kastettiği vazifesi nedir?

 35. Üstad Hazretleri bazı yerlerde, hükümeti ve adliyeyi aleyhimize karşı iğfal eden gizli komitelerin ve cemiyetlerin olduğundan bahsediyor. Bu komiteleri şahs-ı manevi olarak mı anlamalıyız? Kim olduklarını Üstad Hazretleri açık olarak belirtmiş mi?

 36. "Şimdilik teferruattaki ihtilâfı bırakmaya ve medar-ı münakaşa etmemeye mecburuz..." Üstadımızın bu cümlesini nasıl anlamak lazım, mezhep farklılıklarındaki her şey teferruat mıdır?

 37. "Hata 20: Perakende halinde bulunan Nur Risaleleri. Cevap: …yüzler kâtibin aşk-ı imanî ve ilmî ile yazdıkları Nur Risalelerine perakende, ehemmiyetsiz parçalar namı verilmesi zâhir bir yanlıştır." Bu ifadeleri "aşk-ı imanî ve ilmî" ile açar mısınız?

 38. "Risale-i Nur'un telifi yirmi üç senede tamamlandığı..." ifadesine Said Nursi "yirmi dört senede tamamlanmıştır" demiştir. Halbuki Risale-i Nur'un çok yerinde yirmi üç sene geçmektedir. İzah eder misiniz?

 39. Üstad'ın şapka ile ilgili Risale-i Nur'daki beyanlarının yerini söyleyip, şapka takan ile kâfir arasında nasıl bir bağlantı kurulduğunu şerh eder misiniz?

 40. Bazı Hanefi alimlerinin, "İsa’dan başka mehdi yoktur." anlamında ifade kullandığı geçiyor Risalelerde. Bunu açıklar mısınız?

 41. "İmam-ı Şâfiî, mürsel ve zayıf hadîsleri ahkâm-ı şer'iyede hüküm çıkarmak için hüccet tutmuyor. Yoksa … hakikatli hadîsleri ahkâmda değil, fezâil-i a'mâlde ve hâdisât-ı İslâmiyede hüccetlerini ve delâletlerini kabul etmiştir." İzah eder misiniz?

 42. "Evet, sünnete muhalif hareket etmemek ve siyasete karışmamak için yirmi üç sene işkenceli esareti, hapsi, ihanetleri kabul eden ve siyasete girmemek için bütün dünyevî rütbelerinden yüzünü çeviren bîçare Said’i onlara benzetmek..." İzah eder misiniz?

 43. "İddiacı, eski zamanda Ehl-i Sünnete karşı Hasan Sabbah, Bâtıniyyun mezhebiyle ve Şeyhü’l-Cebel bir galat-ı Şia tarîkıyla meydana çıkıp siyasî sarsıntı vermeleri gibi, Said’i onlara benzetmesi ve ittiham etmesi pek acip bir yanlıştır." İzah eder misiniz?

 44. Üstad "Tefsir iki kısımdır." diyor. Risale-i Nur ikinci kısma giriyor. Fakat İşaratü'l-İ'caz birinci tarz tefsire daha yakın duruyor gibi, İşaratü'l-İ'caz hangi tefsir türüne dahildir?

 45. "Acaba garib, hastalıklı, çok ihtiyar, ziyade zaîf, tam fakir ve yarım ümmi..." Burada geçen "yarı ümmilik" ne demektir?

 46. “Nefis cümleden ednâ, vazife cümleden âlâ!” cümlesini açıklar mısınız?

 47. "Müslüman olmayan bir ülke, Müslümanların eline geçerse onların mabedlerine dokunmak caiz değildir." deniyor. Bizim Ayasofya gibi mabedler hakkındaki tavrımız ne olmalı; Üstad’ın tavrı nasıldı?

 48. "Risale-i Nur’u yazmanın uhrevî ve dünyevî pek çok faideleri olduğu, bunların da: 1. Ehl-i dalâlete karşı mânen mücahede etmek. 2. Üstad'ına neşr-i hakikatte yardım etmek. 3. Müslümanlara iman cihetinde ... 6. İman ile kabre girmektir." İzah eder misiniz?

 49. ''Kur'an'a şiddet-i şevk ve inhisar-ı hizmetim için hususi imamım, Osman Zinnureyn (r.a)'dir.'' cümlesini izah eder misiniz?

 50. "İnsan eti yiyen yamyamların ve vahşî canavar çete reislerinin dahi bir usulü var, bir düstürla hükmeder. Siz hangi usulle bu acîp tecavüzü yapıyorsunuz?" Yamyamların kuralı nedir ki, Üstad o zalimleri böyle vasıflandırıyor?

Yükleniyor...