Altıncı Mektup'taki "ulvi gurbeti aramak" ne demektir? Üstad "'Ulvî bir gurbeti arayabilir miyim?' diye sizi o suallerle tasdi’ etmiştim." diye böyle bir sual sorup, cevapsız mı bırakıyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah Resulü (asm) bir sahabiye “Dünyada garip ve yolcu gibi yaşamasını” tavsiye etmişlerdir. Bu tavsiye herkes için geçerlidir.

Bu fani misafirhaneden asıl yurdu cennete doğru durmadan yol alan insanın, kendini bu dünya hayatında bir garip olarak görmesi, ulvi bir histir. Böyle bir gurbet de ulvi bir gurbettir. Ebedî hayatı isteyen insan bu ulvi gurbeti aramalı.

Bu suale Nur'un birinci talebesi Hulusi Yahyagil Barla Lahikası'nda cevap vermiş; şöyle ki:

"Mübârek Sözler şüphesiz Kitab-ı Mübînin nurlu lemeâtıdır. İçinde izaha muhtaç yerler eksik olmamakla beraber, küll halinde kusursuz ve noksansızdır. Beşerin her tabakası kendi fıtri anlayışları nisbetinde onlardan hisse-mend ve faide-mend olurlar. Şimdiye kadar tenkit olunmaması, her meslek ve mezhep ve meşrep ehline hoş gelmesi ve mülhidlerin dil uzatamayıp ebkem kalmaları, kanaatimizin sıhhatine delalet etmeye kâfidirler."

"Vazifenizin bitmediğine dair düşünebildiğim burhanlar:

"Evvela: Bid’atların çoğaldığı bir zamanda ulemânın sükût etmemeleri lazım geldiğine dair beyan buyurulan hadisteki emir ve zecir."

"Saniyen: Peygamberimizin ittibaına mükellef olduğunuzdan, onlar gibi müddet-i hayatınızca vazifeye devam mecburiyeti olduğu."

"Salisen: Madem bu hizmet münhasıran reyinizle değil, istihdam olunuyorsunuz; nasıl Mübelliğ-i Kur’ân, Fahr-i Cihan, Habib-i Yezdân Sallâllahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazretleri bir gün اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ferman-ı celîlini tebliğ buyurmakla aynı zamanda vazife-i risaletinin hitâmına remzen işaret eylemişti. Muhterem Üstad'ın da hizmeti kâfi görülürse, bildirilir kanaatindeyim."

"Rabian: Sözler hakkında bugüne kadar sükût edilmesi ve tenkide cür’et edilmemesi, ilâ nihâye bu halin devam edeceğine delil olamaz. Hal-i hayatınızda muhtemel hücumlara evvelen ve bizzat zât-ı fâzılaneleri cevap vereceksiniz."

"Hamisen: Dünyayı unutmak isteseniz, başka hiçbir sebep olmasa dahi, yalnız bu mübarek Sözler’le rabıta peydâ eden insanların rica edecekleri izahatı vermek isteyecek ve cevapsız bırakmayacaksınız."

"Sadisen: Allah için sizi sevenlere ve sizden istizahta bulunanlara yazdığınız pek kıymetli yazılarla meclis-i ilminizde takrir buyurduğunuz mütenevvi ve Sözler’e bile geçmeyen mesâil kat’iyetle gösteriyorlar ki, ihtiyaç da, hizmet de bitmemiştir."(1)

1) bk. Barla Lahikası, 1. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...