"Beşer esirliği parçaladığı gibi ecirliği de parçalayacaktır." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanlık başlangıçtan bu yana ana hatları ile beş devir geçirmiştir. Üstad Hazretleri bu devirleri şu şekilde kısımlara ayırıyor:

Birinci devir, vahşet ve bedevîlik devri: Bu devir tekâmül kanunun icabı olarak, insanlığın en tıfıl ve en basit dönemidir. İçtimaî yapıdan ziyade, ferdî hayat ön plandadır. Geçim toplayıcılık ve avcılık ile yapılmaktadır. Mülkiyet ve maddî imkânlar yok denecek kadar azdır.

İkinci devir, memlûkiyet devri: Artık insanlık ilk devreye göre biraz daha sosyalleşip, iktisadî münasebetlere girmiştir. Güçlü olanlar zayıf ve fakir olanları hâkimiyeti altına alıp köleleştirmiştir. Onların emeklerini ve hürriyetlerini kendi uhdesine alıp, kendini efendi, diğerini köle olarak görmeye başlamışlardır.

Üçüncü devir, esir devri: İnsanlık bu dönemde kabilecilik mantığı ile küçük beylikler ve devletler kurmuş ve birbirlerine siyasî ve askerî güçlerle hâkimiyet kurmaya başlamıştır. İki devletten birisi yenildiği zaman, diğerinin esiri olmuştur. Bir cihetle ferdî kölelikten, sınıfî bir köleliğe geçiş söz konusudur.

Dördüncü devir, ecîr / işçi devri: Bu devrede insanlık artık kölelik ve esareti yıkıp, birtakım haklar ve hürriyetler elde etmiştir. Artık kimse kimsenin kayıtsız şartsız kölesi ya da esiri değildir. İnsanlar hür iradeleri ile kendi hayat şartlarını meydana getirmişlerdir. Lakin herkes mülk sahibi olmadığı için, geçimi temin etmek için servet sahibi olanların işinde gönüllü çalışmaktadırlar. İşte mülk sahibi ile işçi arasındaki bu ücret sisteminin hâkim olduğu döneme ecîr, yani işçi dönemi denilmektedir. Burada da insanlık birçok hâdiselerle karşılaşıyor, sermaye-emek çatışması ve mücadelesi başlıyor. Komünizm ve kapitalizm bloklaşması bunun bir neticesi olarak ortaya çıkmıştır.

Beşinci devir, mâlikiyet ve serbestiyet devridir: Bu dönem, insanlığın en kâmil, en ferah ve en olgun dönemidir. Artık insanlar arasında katı ve geçilmez sınıflaşmalar yoktur, yavaş yavaş hakkaniyetli bir paylaşım olmaktadır. İnsanlar bir cihetle kendi mülkündeymiş gibi rahat şartlar içinde geçimini temin edecek bir kıvama gelmiştir. Eski dönemlerdeki sıkıntıların büyük bir kısmı deneme yanılma yolu ile ya da ahlakî değerlerle halledilmiştir.

Bir insanın bebeklikten ihtiyarlığa kadar tekâmül etmesi gibi, insanlık da içtimâî, siyasî ve iktisadî açıdan böyle bir tekâmül devresi geçirmiştir.

Nitekim bunun ipuçları da görülmektedir. Bu devreden sonra artık başka bir devir olmayacak, kıyamet kopacaktır...

İlave bilgi için tıklayınız:

- İnsanlık modern kölelikten kurtuldu mu? (Video)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Adem68474

Şu yaşadığımız zaman hangi dönemi yansıtıyor.Besinci devrin tezahürleri nelerdir,izah edermisiniz

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Mehmet Selim)

Cevapta da izah edildiği gibi; Beşinci devir, mâlikiyet ve serbestiyet devridir: Bu dönem, insanlığın en kâmil, en ferah ve en olgun dönemidir. Artık insanlar arasında katı ve geçilmez sınıflaşmalar yoktur, yavaş yavaş hakkaniyetli bir paylaşım olmaktadır. İnsanlar bir cihetle kendi mülkündeymiş gibi rahat şartlar içinde geçimini temin edecek bir kıvama gelmiştir. Eski dönemlerdeki sıkıntıların büyük bir kısmı deneme yanılma yolu ile ya da ahlakî değerlerle halledilmiştir.

Dolayısıyla zamanımız artık hürriyet, sahiplik ve malikiyet döneminde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü insanların birbirlerine eyvallahı kalmamış, bir yerden gerek ruhi gerekse maddi sıkıntı çektiği zaman orayı terk edebiliyor. Oysa eskiden halk ve millet derebeylerin, ağaların veya patronların yanında o kadar da rahat değildi. Bir cihetle seçme hakları yoktu. Modern bir kölelik içerisinde idiler. Ama şimdi çok duvarlar aşıldı. Sıkıntılar bertaraf edildi. Tabiki bu genel durum itibariyledir. Yoksa her zamanın istisnaları muhakkak vardır. Bunlar da genel kaideyi bozmazlar. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...