"Bir hardal kadar ehemmiyeti olmayan dünyevi bekasını gaye yapsın ve bunları alem-i manaya çekirdekler ve alem-i ahirete mezra yapmasın..." Alem-i mana, sevap ve günahların Levh-i Mahfuz'da veya alem-i misalde kayd edilmesi mi demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem hiç makul müdür ki, hattâ çekirdek kadar herbir mevcuda bir ağaç kadar vazife yükü yüklesin, çiçekleri kadar hikmetleri bindirsin, semereleri kadar maslahatları taksın da, bütün o vazifeye, o hikmetlere, o maslahatlara, dünyaya müteveccih yalnız bir çekirdek kadar gaye versin? Bir hardal kadar ehemmiyeti olmayan dünyevî bekasını gaye yapsın? Ve bunları âlem-i mânâya çekirdekler ve âlem-i âhirete bir mezraa yapmasın, ta hakikî ve lâyık gayelerini versinler? Ve bu kadar mühim ihtifâlât-ı mühimmeyi gayesiz, boş, abes bıraksın; onların yüzünü âlem-i mânâya, âlem-i âhirete çevirmesin, ta asıl gayeleri ve lâyık meyvelerini göstersin?" (1)

Bu paragrafın ana konusu; sonsuz hikmeti, eserleri ile sabit olan Allah’ın, ahiret yurdunu kurmayıp, insanları yokluk ve hiçlik kuyusuna atmasının, Hakim ismi ve hikmetle bağdaşmayacağıdır. Yani Hakim ismi ve hikmet manası, ahiret yurdunun kurulmasını iktiza edip istiyor. Ahiretsizlik hikmetsizliktir; Allah ise hikmetsiz iş yapmaktan mukaddes ve münezzehtir.

Tabiri caiz ise, bir yatırımcı bütün sermaye ve birikimini vitrin ve numuneye yatırmaz, asıl işi için harcar; ama asıl işini iyi tanıtacak ve reklamını tam yapacak bir vitrini de mükemmel olarak tanzim eder. Allah dünyayı ahiretin bir vitrini şeklinde tanzim ettiği için, dünyadaki bütün sistem ve işler ahiretin tanıtımı ve reklamı için düzenlenmiştir. Öyle ise isim ve sıfatlar bu dünya vitrininde kafi derecede tecelli ederken, asıl yerde yani ahirette ise tam tecelli edecektir. Hakim, Kerim, Rahim, Adl isimlerine de bu nazarla bakarsak her şeyi hikmet, lütuf, şefkat ve adalet ile yaratan Allah, her hikmeti, lütfu, şefkati ve adaleti ile ahirete işaret ediyor diyebiliriz.

Mesela; beka duygusunu verip, bu duyguyu tatmin edecek ahireti icat etmemek, Allah’ın sonsuz hikmeti ile bağdaşmaz. Öyle ise Hakim ismi ahireti gerektirir denilebilir. Bu ölçüyü diğer bütün hikmet ve duygulara da tatbik edebiliriz. Gözü verip gözün göreceği manzaraları yaratmamak nasıl hikmetsizlik ise, gözün fena ve zevale mahkum olması da aynı derecede hikmetsizlik olur. Hikmete uygun olan ise gözün cennette ebedi manzaralara ebedi bir şekilde entegre olması ile mümkündür...

Dünyaya ve dünya içindeki eşyaya aşırı bir hikmet yüklemesi yapılmıştır. Bu hikmetlerin ezici çoğunluğu ahirete bakar ve orayı işaret ediyor. Dünyaya bakan yönü birkaç tenedir. Şimdi ahiret olmasa ya da yaratılmasa, dünyaya ve dünya içindeki eşyaya yüklenen o hikmetlerin hepsi havada kalacak, manasız ve abes olacaklar. Sadece dünyaya bakan birkaç cihet o eşyanın manasını ve esasını kurtaramayacaktır. Ve her şey bir anda saçma ve lüzumsuz oluverecektir.

Bir askeri doyurmak için yüz tonluk kazan yapılsa ve milyarlarca liralık harcamalar yapılsa, bu hikmete zıt olur. Bir asker için bu kadar yatırım yapılmaz. Şayet yapılmışsa, bundan bir ordunun teşekkül ettirileceği anlaşılır. Aynı şekilde Allah dünya hayatına aşırı bir hikmet yatırımı yapmış ki, bu hikmetlerin asıl amacı ahirete karine ve işaret olmak içindir. Yoksa kısa ve anlık dünya yaşamına bu kadar bir yatırım yapmak hikmet ve akıl ile bağdaşmaz.

Ahiret kurulmaz ise, dünyadaki bütün hikmetler abes olur. Zira dünyadaki bütün hikmetlerin yönü ve yüzü ahiret alemine çevrilmiş, ona işaret ediyor. İstanbul’u gösteren levhanın bulunup da, İstanbul’un olmaması ne kadar abes ise, dünyadaki her hikmet ahirete levhalık ederken, ahiretin olmaması, yani yaratılmaması hadsiz kusurlu bir abesiyettir.

Ahiret, yani cennet ve cehennem hayatının yaratılmasının en büyük ve önemli gerekçesi; Allah’ın isimlerinin bu hayatı iktiza etmesidir. Yani Allah’ın herbir ismi ayrı bir gerekçe ile ahiret hayatını iktiza ediyor.

Mesela; Allah’ın Adl ismi, kainattaki sonsuz adalet tecellisi ile, hem Allah’ın varlığını ispat eder, hem de ahiretin en büyük kurulma sebep ve gerekçesidir. Zira bu dünyada mazlum hakkını almadan, zalim de cezasını çekmeden, eşit bir şekilde ölüp gidiyorlar. Halbuki sonsuz adalet bu haksızlığa müsaade etmez. Demek bunların hesabının görüleceği başka bir diyarın olduğu, sonsuz adalet noktasından anlaşılır. Yani Allah’ın sonsuz adaleti ahiretsiz olmaz demektir. Demek Adl ismi varsa (ki vardır), ahiret de var demektir.

Özet olarak, kainattaki hikmet, adalet, lütuf ve şefkat ahiretin vücudunu kati bir gereklilik ile istiyorlar ve orada daha mükemmel ve devamlı olarak tecelli edeceklerdir. Dünyada tecelli eden hikmet, adalet ve şefkat hakiki olan hikmet, adalet ve şefkatin yüz cüzünden bir cüzüdür. Yani bir numune ve zayıf bir tecellidir. Öyle ise asıl tecelli ahirette cereyan edecek demektir.

(1) bk. Sözler, Onuncu Söz, Onuncu Hakikat

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...