"Bir meclis-i azimde benden sual ettiler: 'Mağlubiyet sonunda İslam'ın âleminde ne hal peyda olacak?' Asr-ı hazır mebusu sıfatıyla söyledim..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bir meclis-i misalîde, şeriatle medeniyet-i hazıra, dehâ-i fennî ile hüdâ-yı şer’î muvazeneleri

Birinci Harbin Mütareke başında, bir cuma gecesinde, bir rüya-yı sadıkada, misalî âleminde, bir meclis-i azîmde benden sual ettiler:

“Mağlûbiyet sonunda İslâmın âleminde ne hal peydâ olacak?” Asr-ı hazır meb’usu sıfatıyla söyledim; onlar da dinlediler..." (Sözler, Lemeât, Bir meclis-i misalîde...)

Birinci Dünya savaşının Mondros mütarekesinin başında bir cuma gecesinde sadık bir rüyada nurani bir meclis İslam ümmetinin geleceği ve mukadderatı hakkında Üstad'a birtakım sorular soruyorlar. Üstad'ımız da bu nurani meclise asrın vekili ve müceddidi olarak cevaplar veriyor.

“Mağlubiyet sonunda İslam'ın âleminde ne hâl peyda olacak?” Osmanlı dolayısı ile de İslam alemi Birinci Dünya savaşından mağlup çıkıyor ve Osmanlı yıkılma ve dağılma aşamasına geçiyor. O nurani meclis Üstad'a bu durumdan yani "Osmanlının yıkılmasından sonra İslam ülkelerinde neler olacak nasıl bir süreç yaşanacak?" diye bir sualde bulunuyor.

Osmanlı her ne kadar yıkılıp İslam alemini başsız bırakmış olsa da Üstad'ımız soruya vermiş olduğu cevapta gelecekten ümitlidir. Bir Osmanlı yıkılsa da ardından üç yüz İslam devletleri dirilecek demektedir. Biri verip üç yüz kazanan zarar etmiş sayılmaz.

Bahsin devamında şöyle geçmektedir:

"Eski zamandan beri istiklâl-i İslâmın bekâsı, hem kelimetullahın i’lâsı için, farz-ı kifâye-i cihâdı, o lâzıme-i diyanet,

Deruhte ile kendini yekvücud-u vahdânî, İslâmın âlemine fedaya vazifedar, hilâfete bayraktar görmüş olan bu devlet,

Şu millet-i İslâmın felâket-i mazisi, getirecek de elbet İslâmın âlemine saadet ve hürriyet. Olur geçen musibet

İstikbalde telâfi. Üçü veren, üç yüzü kazandıran etmiyor elbette hiç hasâret. Halini istikbale tebdil eder zîhimmet.

Zira ki şu musibet, hayatımız mâyesi olan şefkat, uhuvvet, Tesanüd-ü İslâmı harikulâde etti, inkişaf-ı uhuvvet,

Tesri-i ihtizazı, tahrib-i medeniyet. Deniyet-i hazıra sureti değişecek, sistemi bozulacak. Zuhur edecek o vakit İslâmî medeniyet." (bk. age., a.y.)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...