Birinci Mektup'taki, Beşinci Tabaka-i Hayatı açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Beşinci tabaka-i hayat: Ehl-i kuburun hayat-ı ruhanîleridir. Evet, mevt, tebdil-i mekândır, ıtlak-ı ruhtur, vazifeden terhistir; idam ve adem ve fenâ değildir. Hadsiz vakıatla ervâh-ı evliyanın temessülleri ve ehl-i keşfe tezahürleri ve sair ehl-i kuburun yakazaten ve menâmen bizlerle münasebetleri ve vakıa mutabık olarak bizlere ihbaratları gibi çok delâil, o tabaka-i hayatı tenvir ve ispat eder. Zaten beka-i ruha dair Yirmi Dokuzuncu Söz, bu tabaka-i hayatı delâil-i kat'iye ile ispat etmiştir."(1)

İnsan, ruhlar aleminden başlayıp anne karnına, oradan dünyaya, dünyada çocukluk, gençlik ve ihtiyarlıktan sonra ölüm ile kabir alemine, kabir aleminde haşir, hesap, sırat gibi tavır ve evrelerden geçip, en nihayetinde cennet ve cehennem ile son bulan bir ebed yolculuğu içindedir. Kabir alemi bu yolculuğun bir merhalesi, bir süreci, bir kesitidir.

Bu beşinci hayat tabakası olan kabir hayatında, cesetten ziyade ruh hakimdir. Tamamen dünyadan farklı ve başka bir boyutu olan bir alemdir. Kıyametin kopması ve yeniden dirilmenin başlaması ile son bulacak bir alemdir. Bu kabir hayatı ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur şeklinde tanzim edilmiştir, insan ameline göre bu alemde ağırlanacaktır. Ruh ile beraber, beden de azap veya mükafata mazhar olacaktır.

Bedenin azap ve mükafata mazhar olması, acbü'z-zeneb denen ve yok olmayan bir madde vasıtası ile olacağını, ehlisünnet alimleri bildirmişlerdir. Bu aleme bekleme salonu anlamına gelen; âlem-i berzah da denilmiştir.

(1) bk. Mektubat, Birinci Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...