"Enbiya ve evliyaya muhabbetin ise: Ehl-i gaflete karanlıklı bir vahşetgâh görünen âlem-i berzah, o nuranilerin vücutlarıyla tenevvür etmiş menzilgâhları suretinde sana göründüğü için, o âleme gitmeye tevahhuş, tedehhüş değil,.." İzah nasıldır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Enbiya ve evliya Cenab-ı Hakk’ın en sevdiği kulları olduğuna göre, onları sevmek ancak Allah sevgisinden gelir, başka olamaz. Şu var ki, bütün sevgilerde olduğu gibi bunda da İslam’ın çizdiği hudutları muhafaza etmek şarttır. Aşırı muhabbet göstererek onlara uluhiyet isnat etmek hakiki sevgi olmaktan çıkar, Allah’ın razı olmadığı ve sahibini azabına uğratacağı bir sevgi olur.

Peygambere ilahlık isnat etmek gibi, veli bir kula peygamberlik isnad etmek de Allah namına değildir, şeytanın telkiniyle nefsin kapıldığı yersiz ve hayırsız bir sevgidir. Böyle bir sevgi dünyada sahibini küfür ve dalalete attığı gibi, ahirette de ebedî azaba maruz bırakır.

O müstesna zatları Allah namına sevmek hem bu dünyada ruha büyük bir sürur verir, hem de ahirette onlarla ebedî bir beraberliğe vesile olur.

Bir mümin için âlem-i berzah, yani kabir âlemi karanlıklı bir kuyu değil, geçmişte vefat etmiş binlerce peygamberin ve milyonlarca evliyanın cevelan ettiği mübarek ve güzel bir cennet bahçesidir. Öyle ise böyle nurani ve mübarek dost ve ahbapların toplandığı kabre girmek bize vahşet ve dehşet değil iştiyak vermelidir.

"Hem o şuur-u imani ve intisab ve münasebet ve alakadarlığı cihetiyle bütün ehl-i kemalata karşı bir uhuvvet peyda olur. O halde Baki-i Sermedî’nin varlığıyla ve bekasıyla o hadsiz ehl-i kemal mahvolmayıp zayi olmadıklarını bilmekle, takdir ve tahsin ile merbut ve dost olduğu hadsiz dostlarının bekaları ve devam-ı kemalatı, o şuur-u imani sahibine ulvi bir zevk verir." (Şualar, Dördüncü Şua, Birinci Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye)

Kabir, insanın bedenini çürüten ve onu yokluğa atan karanlık bir kuyu değil, ebedî ve güzel bir bahçeye ve nurani âlemlere açılan bir kapıdır. Kabre bu nazarla bakan bir adam, kabirden korkmaz, dünyadaki zevk ve lezzetini acılaştırmaz, ayrılık acısı çekmez.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...