"Gaflet ve dünyaperestlikten çıkan dehşetli bir enâniyet bu zamanda hükmediyor. Onun için ehl-i hakikat -hattâ meşrû bir tarzda dahi olsa- enâniyetten, hodfuruşluktan vazgeçmeleri lâzım olduğundan..." İzah eder misiniz, özellikle meşru enaniyet ne demek?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Kibirlenen kişiye karşı kibirlenmek ibadettir.”,

“Kibirlenen kişiye karşı kibirlenmek hasenedir, güzel bir davranıştır.”(1)

Yukarıda misalini verdiğimiz bazı hadislerde, bazı kibirlerin meşru olacağı ifade ediliyor. Veya enaniyeti Allah’ın nimetlerini anlamak veya ilan etmekte bir vasıta olarak kullanmak da meşru olabilir. Zaten ene duygusunun ana misyonu, insanın kendi üstündeki nimetleri fark edip kıyas yapmak içindir. İnsan bu kıyası yaptıktan sonra o nimetleri yine hakiki sahibi olan Allah’a tevdi eder. İşte ben bu kıyası nasıl olsa yapıyorum, diyerek kendi üstünde tecelli eden kemalatı başkalarını tahrik ve ajite edecek bir surette ilan ve izhar etmesi, ihlas ve hizmet prensipleri ile bağdaşmıyor.

Demek kendi güzel ve kemal yönlerimizi, başka insanları tahrik edecek bir şekilde takdim etmemeliyiz, kıyas unsuru haline sokmamalıyız, o güzel ve cemali Allah’tan bilmiş olsak bile...

(1) bk. Molla Aliyyü’l-Kârî, el-Esrâru’l-Merfûa fi’l-Ehâdîsi’l-Mevdûa (el-Mevdûâtu’l-Kübrâ), Thk: Muhammed b. Lütfi es-Sabbâğ, 2. Bs., Beyrut, 1986, s: 175; hadis no: 142; İsmail b. Muhammed el-Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, 3. bs., Beyrut, 1988, c. 1 s. 313, hadis no: 1011.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...