"Gaflet ve dünyaperestlikten çıkan dehşetli bir enâniyet bu zamanda hükmediyor. Onun için ehl-i hakikat -hattâ meşrû bir tarzda dahi olsa- enâniyetten,.." İzah eder misiniz, meşru enaniyet ne demek?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Kibirlenen kişiye karşı kibirlenmek ibadettir.”,

“Kibirlenen kişiye karşı kibirlenmek hasenedir, güzel bir davranıştır.”(1)

Bunun gibi bazı hadislerde, bazı durumlarda kibirlenmenin meşru olacağı ifade ediliyor. Veya enaniyeti Allah’ın nimetlerini anlamak veya ilan etmekte bir vasıta olarak kullanmak da meşru olabilir. Zaten ene duygusunun insana verilmesinin gayesi ve hikmeti, insanın kendi üstündeki nimetleri fark edip, Cenab-ı Hakk’ın isim ve sıfatlarını kıyas yaparak fehmetmek içindir. İnsan bu kıyası yaptıktan sonra o nimetleri yine hakiki sahibi olan Allah’a tevdi eder. İşte ben bu kıyası nasıl olsa yapıyorum, diyerek kendi üstünde tecelli eden kemalatı başkalarını tahrik etmek veya kendini onlardan üstün görmek niyeti ile ilan ve izhar etmesi, ihlas ve hizmet prensipleri ile asla bağdaşmaz. Güzel vasıfları ve kemalatı Allah’tan bilmiş olsak bile...

(1) bk. Molla Aliyyü’l-Kârî, el-Esrâru’l-Merfûa fi’l-Ehâdîsi’l-Mevdûa (el-Mevdûâtu’l-Kübrâ), Thk: Muhammed b. Lütfi es-Sabbâğ, 2. Bs., Beyrut, 1986, s: 175; hadis no: 142; İsmail b. Muhammed el-Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, 3. bs., Beyrut, 1988, c. 1 s. 313, hadis no: 1011.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...