"Güneşin mağripten çıkması bedahet derecesinde herkesi tasdike mecbur ettiğinden, tevbe kapısı kapanır,.." Ona da bir sebep isnad edilemez mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın güneşi batıdan doğdurmasında bir gaye vardır. Bu gaye ise dünya hayatının ve imtihanının bittiğine dair bir işaret ve bir alamet olmasıdır. Öyle ise insanları tereddütte bırakacak veya gayenin anlaşılmasını, yani imtihanın bittiğinin idrakini zorlaştıracak bir sebep eli ile güneşi batıdan doğdurması makul olmaz. Bu sebeple, her insanın anlayacağı bir şekilde sebepsiz ve müşkülatsız güneşi batıdan doğdurmak O’nun hikmetinin muktezasıdır.

Sebepler şu imtihan dünyası için zaruridir. İmtihan bittikten sonra o sebeplere ihtiyaç kalmaz. Binaenaleyh ahiret hayatında Allah’ın isim ve sıfatları perdesiz ve sebepsiz, bizatihi tecelli ile kendilerini gösterecekler. Zira ahiret hayatında imtihan ve tecrübe değil, mükâfat veya ceza hükmedecek.

Güneşin batıdan doğması ise, ahiret hayatına atılan ilk adım olduğu için, sebeplerin işi bitecek demektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

sami
"Güneşin mağripten tulûu ise, bedahet derecesinde bir alâmet-i kıyamettir. Ve bedaheti için, aklın ihtiyarı ile bağlı olan tevbe kapısını kapayan bir hadise-i semâviye olduğundan, tefsiri ve mânası zâhirdir, tevile ihtiyacı yoktur. Yalnız bu kadar var ki: Allahu a'lem, o tulûun sebeb-i zâhirîsi: Küre-i arz kafasının aklı hükmünde olan Kur'ân onun başından çıkmasıyla zemin divâne olup, izn-i İlâhî ile başını başka seyyareye çarpmasıyla hareketinden geri dönüp, garptan şarka olan seyahatini irade-i Rabbânî ile şarktan garba tebdil etmekle güneş garptan tulûa başlar. Evet, arzı şems ile, ferşi Arş ile kuvvetli bağlayan hablullahi'l-metîn olan Kur'ân'ın kuvve-i câzibesi kopsa, küre-i arzın ipi çözülür, başıboş, serseri olup aksiyle ve intizamsız hareketinden güneş garptan çıkar. Hem müsademe neticesinde emr-i İlâhî ile kıyamet kopar diye bir tevili vardır."(Beşinci Şua) Görüldüğü gibi Güneşin Batıdan doğmasının sebebi Allahu A'lem çok büyük bir gökcismin dünyaya çarpıp dünyanın dönüşünü tersine çevirmesidir. Böyle bir çarpışma durumunda ilk anda Dünyadaki hayatın büyük çoğunluğu biter, geri kalan veya sığınak gibi yerlerde saklananlar ise büyük çarpışmayı takip eden birkaç saat veya bir kaç gün içerisinde ölürler ve dünyadaki hayat tamamen bitmiş olur. Rivayette büyük çarpışmadan sonra çarpışmanın tesiriyle dünyanın kendi etrafındaki dönüşünün tam tersine dönmeye başlayacağını Bunu neticesi olarak Güneşin batıdan doğmaya başlayacağını, hayatta kalan kafirlerin de güneşi batıdan doğarken göreceğini haber veriyor. Bunu gören kafirler kaçınılmaz sonlarını anlayınca artık inandık diyecekler fakat onların bu imanları fayda etmeyecektir. Çünkü onların bu imanları tıpkı Firavunun Kızıldenizde deniz üzerine gelirken yaptığı iman gibidir: "Ve sonra İsrailoğulları'nı denizden aşırdık. Firavun, düşmanca saldırmak için derhal adamlarını ve askerlerini arkalarına düşürdü. Ta ki, suda boğulmaya başlayınca "İnandım, gerçekten de İsrailoğulları'nın iman ettiğinden başka tanrı yoktur. Ben de ona teslim olanlardanım." dedi. (Ona) Şimdi mi? Oysa bundan önce hep isyan etmiştin ve fesatçılardan idin. (dendi)"(Yunus, 10/90, 91). ELMALILI TEFSİRİ'ninde ilgili yer için şöyle diyor: Muhakkak ki, Rabb'inin kelimesi aleyhlerine kesinleşmiş olanlar, küfürlerine ve azaplarına Rabb'inin hükmü ve kararı kesinleşmiş bulunanlar kendilerine her türlü mucize, her türlü âyet gelmiş olsa da -Firavun gibi bilfiil o acıklı azabı gözleriyle görmedikçe iman etmezler. Azapla karşı karşıya kalmadıkça inanmazlar. O vakit, o iman onlara bir fayda sağlar mı? Yani, yeis halindeki, çaresizlik içindeki zorunluluktan kaynaklanan iman Allah katında makbul olur mu? İşte Kıyamet gününü yani Güneşin batıdan doğuşunu görenlerin imanları da böyledir. O iman onlara fayda etmez. Çünkü artık sırr-ı teklif bozulmuş bütün semavi kitapların haber verdiği kıyamet bedahe derecesinde görülmeye başlanmıştır. Artık herşey anlaşılmıştır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...