“Hattâ maddiyatta çok ileri giden hükemanın Meşâiyyun kısmı, melâikenin mânasını inkâr etmeyerek ‘Her bir nev’in bir mahiyet-i mücerrede-i ruhanîyeleri vardır.’ derler.” Meşaiyyun kimlerdir, “mahiyet-i mücerrede-i ruhanîye.” ifadesinin izahı nasıldır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Meşşâiyun; İslâm toplumunda Aristo sistemini temel alan felsefecilere denilir.

Meşşai (yürüyen) ismi, Aristo’nun derslerini yürüyerek vermesine atfen verilmiştir.

Meşşaî Mektebi, temel meselelerde İslâm’a dayanmakla beraber, metot olarak Aristoculuğu seçtiği için, aklı tek ve yanılmaz rehber olarak görmüşler ve kendi akıllarına ters düşen bazı meselelerin te’vil cihetine gitmekle Ehl-i sünnet itikadına aykırı görüşler ileri sürmüşlerdir.

Bu hatalı görüşlerinden birisi de meleklere imanı tevil yoluna giderek, melek yerine her nevin mahiyetini esas almalarıdır. Elbette her nevin küllî mânası yanında bir de o nevin fertleri vardır. Küllî mâna o nevin mahiyetini ifade eder ve mücerrettir, hariçte vücudu yoktur. O küllî mânaya ait cüzi fertler ise, mücerret değil müşahhastırlar, haricî vücutları vardır. O müşahhas fertlerin tesbihatlarını temsil eden ve onlardaki İlâhî sanatları temaşa ve tefekkür eden melekler vardır. İşte Meşaiyyun fesefesine bağlı olanlar, hariçte vücudu olmayan o mücerret mahiyetlerde boğulmuşlar ve melâike mânasından uzak kalmışlardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...