"Haydi, çıkılabilir. Niçin çıkmış? Velîler gibi ruh ve kalbiyle gitse yeter." Cevabı özetler misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Niçin çıkmış?” sorusunun cevabı “Hikmet-i Mi’rac nedir?” bölümünün tamamıdır.

“Veliler gibi sadece ruhen gitse olmaz mıydı?” sorusuna gelince, velilerin ruhen gitmeleri bedenlerini yerde bırakıp gitmeleri şeklinde anlaşılamaz. Zira ruhun bedenden çıkmasıyla ölüm hâdisesi meydana gelir. Onların ruhen terakki ederek çok yüksek makamlarla kalben irtibat kurmaları ayrı bir hâdisedir. Üstadımız ruhu cismaniyatına gelip gelen o büyük zâtların işlerinin de ruh kuvvetiyle olduğunu beyan ediyor. İnsan ruhu bedende kalmakla birlikte, görme sıfatıyla bir anda yıldızlara nazar edebildiği gibi, o büyük zâtların kâmil ruhları da ilâhî bir ikram olarak ulvî âlemlerle irtibat kurabilmektedirler.

Burada Üstadımızın şu önemli tesbitini hatırlayalam: “Mi’rac yoluyla beka âlemine girdi.”(1)

Mi’rac mucizesi, “velayet-i Ahmediyenin keramet-i kübrası” olarak gerçekleşmiş ve bu dünyadan beka âlemine bir anda gidilmiştir. Bütün müminler beka âlemi olan âhirete ruh-ceset birlikteliği ile varacaklarına göre, Allah Resûlünün (asm.) beka âlemi yolculuğu da cesediyle birlikte gerçekleşecektir ve gerçekleşmiştir. Aksi hâlde şöyle bir hurafeye kapı açılır: Resûllullah’ın ruhu mi’rac yolculuğu için bedeninden ayrılacak, böylece kendisi ölümü tadacak, daha sonra yolculuk dönüşü ruhun tekrar bedene girmesiyle normal hayata devam edilecektir.

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Şemme (Haşiye).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ramazanyadak
Velilerin ruh ve kalbleri ile yaptığı miracın keyfiyeti nasıldır. Onlar da seyrü sülükleri neticesinde Allah'ı görüyorlar mı?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Allah Teala'nın rüyada görüleceği konusu, alimler arasında ihtilaflı bir konudur.

İmamı Azam Ebu Hanife'nin rüyada Allah'ın görülebileceği, İmam Maturidi Hazretlerinin de görülemeyeceği şeklinde izahatı vardır. Peygamber Efendimizin (asm) de Allah Teala'yı rüyasında gördüğü hadislerde belirtilmektedir. (Akaid, Ömer Nesefi; Taftâzânî,Şerhu'l-Akaid, s, 134)

Alimlerin çoğuna göre rüyada Allah'ı görmek mümkündür. Tabii Allah kendi zatıyla değil sıfatlarının ve isimlerinin tecellisiyle görünür.

Tirmizî’nin naklettiği rivayetlerde “Rabbimi en güzel surette gördüm.” manasına gelen ifadeye yer verilmiştir.(bk. Tirmizî, tefsir, 39).

Veliler ruh ve kalbi ile miraca benzer bir manevi seyahat yapabilirler. Bu rüya yolu ile olur, yakaza hali ile olur, ya da manevi ve tefekküri bir tarz ile olabilir. Ama Peygamber Efendimizin mübarek cesedi ile perdesiz ve vasıtasız Allah’ı görmesi gibi bir görme şekli hiçbir kula nasip olmayacak bir derecedir.

Miraç gibi külliyetli olmasa da cesedi ve nefsi letafet kesbeden evliyaların, sema dairelerinde gezmesi makul ve vakidir. Nitekim birçok evliyanın, kainatı bir karpuz gibi eline alıp tefekkür ettiği, hem divanlarda hem de Risale-i Nur'da ifade edilen bir husustur. Miraç, Peygamber Efendimiz (asm)'in insanlığa açtığı bir yoldur. Herkes derecesine göre bu yoldan gidip gelebilir. Nitekim hadiste, "Namaz müminin miracıdır." denilerek, bu inceliğe işaret edilmiştir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...