İkinci Esas

İçerikler


 1. Miraç Risalesi'nde geçen, "Hakikat-ı Miraç nedir?" sorusunun cevabını özet olarak açıklar mısınız?

 2. Hakikat-i mi’rac’ın "Zât-ı Ahmediye’nin (asm) meratib-i kemâlâtta seyrü sülûkundan ibaret" olması ne demektir?

 3. Miraç Risalesinde, miracın hakikatıyla ilgili olarak “Zât-ı Ahmediyenin (asm) meratib-i kemâlâtta seyr-ü sülûkünden ibarettir” deniliyor. Bu konuyu biraz açar mısınız?

 4. "Cenâb-ı Hakkın tertib-i mahlûkatta tecellî ettirdiği ayrı ayrı isim ve unvanlar" ve "Saltanat-ı rububiyetinde teşkil ettiği devâir-i tedbir ve icad" ne demektir?

 5. "O dairelerde birer arş-ı rububiyet ve birer merkez-i tasarrufa medar olan bir semâ tabakasında gösterdiği âsâr-ı rububiyeti, birer birer o abd-i mahsusa..." Birer arş-ı rububiyet ve birer merkez-i tasarrufa medar olan bir semâ tabakası ne demektir?

 6. "Bütün kemâlât-ı insaniyeyi câmi', hem bütün tecelliyât-ı İlâhiyeye mazhar, hem bütün tabakat-ı kâinata nazır ve saltanat-ı Rububiyetin dellâlı ve marziyât-ı İlâhiyenin mübelliği ve tılsım-ı kâinatın keşşafı..." Bu vasıfları açar mısınız?

 7. "Berk gibi semâvâtı seyrettirip, kat’-ı merâtip ettirerek, kamervâri menzilden menzile, daireden daireye rububiyet-i İlâhiyeyi temâşâ ettirip..." Buradaki "kamervari" teşbihinin konuyla münasebetini izah eder misiniz?

 8. "Ehadiyet ile kelâmına ve rü’yetine mazhar kılmıştır." Burada "kelama muhatap olma" nasıl anlaşılabilir?

 9. "Nasıl ki bir padişahın kendi hükûmetinin dairelerinde ayrı ayrı unvanları ve raiyetinin tabakalarında başka başka nam ve vasıfları ve saltanatının mertebelerinde çeşit çeşit isim ve alâmetleri vardır..." Temsili devamıyla izah eder misiniz?

 10. "İşte şu sırr-ı azîme binaen, kâinatı hayretfezâ acip bir tertiple tanzim etmiş. En küçük tabakat-ı mahlûkattan olan zerrâttan, tâ semâvâta ve semâvâtın birinci tabakasından, tâ Arş-ı Âzama kadar birbiri üstünde teşkilât var." Devamıyla izah eder misiniz?

 11. "Her bir semâ, bir ayrı âlemin damı ve rububiyet için bir arş ve tasarrufât-ı İlâhiye için bir merkez hükmündedir..." Devamındaki örnekleri de açarak izah eder misiniz?

 12. "Her bir tabakat-ı mahlûkatta, her bir semâda bir isim, bir ünvan-ı İlâhî hâkimdir; sair ünvanlar da onun zımnındadır. (...) Semâ dairesinde Cenâb-ı Hak Kadîr ünvanıyla bizzat orada mütecellîdir." İzah eder misiniz?

 13. Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâmın "İsm-i Âzama mazhar" olmasını açar mısınız?

 14. "Nasıl ki bir sultanın unvanlarından olan 'kumandan-ı azam' unvanı, devâir-i askeriyenin serasker dairesi gibi küllî ve geniş daireden tut, ta onbaşı dairesi..." Temsili açar mısınız?

 15. "O kumandan-ı âzam, o neferi, onbaşı dairesinden tut, tâ daire-i âzamına kadar birer birer gezdirecek, tâ görsün, görülsün." cümlesindeki; "ta görsün, görülsün" ifadesini açar mısınız?

 16. "Şu temsilde bir noktayı nazara almak lâzım ki, padişah eğer âciz olmazsa, surî olduğu gibi mânevî cihetinde de iktidarı olsa, o vakit ferik, müşir, mülâzım gibi eşhası tevkil etmez, bizzât her yerde bulunur..." Devamıyla izah eder misiniz?

 17. "Her bir insan, aklıyla, hayal süratinde seyerânı; her bir velî, kalbiyle berk süratinde cevelânı ve cism-i nurânî olan her bir melek ruh süratinde arştan ferşe, ferşden arşa deverânı..." Devamıyla izah eder misiniz?

 18. "Ben Allah’ı tanımıyorum, Peygamberi bilmiyorum. Nasıl miraca inanacağım?" sorusuna verilen cevabı, Peygamberimizin mi’raca liyakatini netice veren mezkûr mantık silsilesini özetle açar mısınız?

 19. "Madem bir işte iki hâkimin bulunması o işin intizamını bozuyor. Hem madem sinek kanadından tâ semâvât kandiline kadar mükemmel bir intizam var. Öyle ise o Hâkim birdir." İzah eder misiniz?

 20. "Madem hakikat ve hikmet böyle iktiza ediyor ve şu vazife en elyak Hazreti Muhammed Aleyhisselam vesselamdır, çünkü bilfiil en mükemmel bir surette yapmıştır." İzah eder misiniz?

 21. "Mâdem her insan cüz'iyetten ve süfliyetten tecerrüd edip en yüksek bir makam-ı küllîye çıkamıyor, o Hâkimin küllî hitâbına bizzat muhatap olamıyor; elbette, o insanlar içinde bâzı efrâd-ı mahsusa, o vazife ile muvazzaf olacak."cümlesini açıklar mısnz?

 22. "Yetmiş bin perde tabir olunan berzah-ı esmâ ve tecellî-i sıfât ve ef’âl ve tabakat-ı mevcudatın arkasına kadar kat’-ı merâtip edecektir. İşte mi’rac budur. Yine hatıra geliyor ki: Ey müstemi’! Sen kalbinden diyorsun..." Devamıyla izah eder misiniz?

 23. "Ben semâvâtı inkâr ediyorum, melâikelere inanmıyorum. Semâvatta birinin gezmesine, melâikelerle görüşmesine nasıl inanayım?" sorusuna verilen cevabı açar mısınız?

 24. "Senin gibi aklı gözüne inmiş ve gözüne perde çekilmiş adamlara söz anlatmak ve bir şey göstermek elbette müşküldür." Aklın göze inmesi ve göze perde çekilmesi ne demektir?

 25. "Feza-yı ulvî, bil’ittifak, esir ile doludur. Ziya, elektrik, hararet gibi sair seyyâlât-ı lâtife, o fezayı dolduran bir maddenin vücuduna delâlet eder." Esir hakkında fennî bir bilgi alabilir miyiz?

 26. "İnsanda cisimden başka nasıl akıl, kalb, ruh, hayal, hafıza gibi mânevî vücutlar da var. Elbette, insan-ı ekber olan âlemde ve şu insan meyvesinin şeceresi olan kâinatta, âlem-i cismaniyetten başka âlemler var." İnsan ile âlem kıyasıyla izahı nasıldır?

 27. "Seyyârât içinde mutavassıt ve yıldızlar içinde küçük ve kesif olan küre-i arz, mevcudat içinde en kıymettar ve nuranî olan hayat ve şuur, hesapsız bir surette onda bulunuyorlar." İzah eder misiniz?

 28. "Yıldızların denizleri olan gökler, zîşuur ve zîhayat ve pek kesretli ve muhtelifül’ecnas olan melâike ve ruhanîlerin meskenleridir." İzah eder misiniz?

 29. "Melâike" ve "ruhanî" kavramlarının farkını izah eder misiniz?

 30. "Semâvâtın hem vücudu, hem taaddüdü"ne işaret ettiği ifade edilen âyetin yeri ve tefsiri hakkında bilgi verir misiniz?

 31. Küre-i arzın top güllesinden yetmiş defa daha süratli hareketiyle 25.000 senelik mesafeyi bir senede kat etmesini açar mısınız?

 32. "Şemsin cazibesi denilen bir kanun-u Rabbânî ile Mevlevî gibi, etrafında pek ağır olan cism-i arzı gezdiren bir hikmet, cazibe-i rahmet-i Rahmân ile ve incizab-ı muhabbet-i Şems-i Ezel ile bir cism-i insanı berk gibi Arş-ı Rahmân’a çıkaramaz mı?" izah?

 33. "Haydi, çıkılabilir. Niçin çıkmış? Velîler gibi ruh ve kalbiyle gitse yeter." Cevabı özetler misiniz?

 34. "Cennetü’l-Me’vâ gövdesi olan Sidretü’l-Müntehâ..." ifadesini izah eder misiniz?

 35. "Sâni-i Zülcelâlin san’atında, harekât nihayet derecede muhteliftir. Meselâ, savtın süratiyle ziyâ, elektrik, ruh, hayal süratleri ne kadar mütefâvit olduğu mâlûm..." Varlıkların hareket farklılıklarının mi’rac hakikatiyle münasebetini açıklar mısınız?

 36. "Acaba lâtif cismi, uruçta sür´atli olan ulvî ruhuna tâbi olmuş, ruh sür´atinde hareketi nasıl akla muhalif görünür?" Bir misalle açıklamak mümkün mü?

 37. "Sürat-i harekâtta bir mikyas olmak için şöyle bir saat farz ediyoruz ki; o saatte on iğne var..." Bu saat misalini detaylıca açar mısınız?

 38. Miraç Risalesindeki saat örneğini izah ederek, temsilin şeklini çizebilir misiniz?

 39. Miraç Risalesindeki saat örneği Einstein "İzafiyet Teorisi"ne örnek olabilir mi?

 40. "İşte zaman, çünkü harekâtın bir rengi, bir levni, yahut bir şeridi hükmünde olduğundan, herekâtta câri olan bir hüküm, zamanda dahi câridir." cümlesini izah eder misiniz?

 41. "Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, burak-ı tevfîk-ı İlâhîye biner, berk gibi, bütün daire-i mümkinâtı kat' edip,.." Burada geçen "burak" kelimesi ne manaya gelmektedir?

 42. "Evet, olabilir, mümkündür. Fakat her mümkün vaki olmuyor. Bunun emsali var mı ki kabul edilsin? Emsali olmayan bir şeyin, yalnız imkânı ile vukuuna nasıl hükmedilebilir?" Cevabı özetler misiniz?

 43. "Her zînazar, gözüyle, yerden tâ Neptün seyyaresine kadar bir saniyede çıkar. Her zîilim, aklıyla kozmoğrafya kanunlarına binip yıldızların tâ arkasına bir dakikada gider. Her zîkalb ve kâmil velî, seyr ü sülûk ile, Arştan ve daire-i esmâ.." Örnekle izah?

 44. "Her zîiman, namazın ef’al ve erkânına fikrini bindirip, bir nevi miraçla kâinatı arkasına atıp huzura kadar gider." cümlesini izah eder misiniz?

Yükleniyor...