İkinci Esas

İçerikler


 1. "Berk gibi semâvâtı seyrettirip, kat’-ı merâtip ettirerek, kamervâri menzilden menzile, daireden daireye rububiyet-i İlâhiyeyi temâşâ ettirip..." Buradaki "kamervari" teşbihinin konuyla münasebetini izah eder misiniz?

 2. "Bütün kemâlât-ı insaniyeyi câmi', hem bütün tecelliyât-ı İlâhiyeye mazhar, hem bütün tabakat-ı kâinata nazır ve saltanat-ı Rububiyetin dellâlı ve marziyât-ı İlâhiyenin mübelliği ve tılsım-ı kâinatın keşşafı..." Bu vasıfları açar mısınız?

 3. "Cenâb-ı Hakkın tertib-i mahlûkatta tecellî ettirdiği ayrı ayrı isim ve unvanlar" ve "Saltanat-ı rububiyetinde teşkil ettiği devâir-i tedbir ve icad" ne demektir?

 4. "Ehadiyet ile kelâmına ve rü’yetine mazhar kılmıştır." Burada "kelama muhatap olması" nasıl anlaşılabilir? Allah şekil ve maddeden münezzeh iken, rü’yetten kasıt tam olarak nedir?

 5. "Kab-ı Kavseyn makamına çıkarmış, ehadiyet ile kelâmına ve rüyetine mazhar kılmıştır." Buradaki "ehadiyet ile kelâmına ve rü'yetine mazhar kılmak", ne demektir?

 6. "Nasıl ki bir padişahın kendi hükûmetinin dairelerinde ayrı ayrı unvanları ve raiyetinin tabakalarında başka başka nam ve vasıfları ve saltanatının mertebelerinde çeşit çeşit isim ve alâmetleri vardır..." Temsili devamıyla izah eder misiniz?

 7. "O dairelerde birer arş-ı rububiyet ve birer merkez-i tasarrufa medar olan bir semâ tabakasında gösterdiği âsâr-ı rububiyeti, birer birer o abd-i mahsusa..." Birer arş-ı rububiyet ve birer merkez-i tasarrufa medar olan bir semâ tabakası ne demektir?

 8. "Ve saltanatı rububiyetinde teşkil ettiği devairi tedbir ve icadda ve o dairelerde birer arşı rububiyet ve birer merkezi tasarrufa medar olan bir sema tabakasında gösterdiği asarı rububiyeti..." cümlesinin izahını yapar mısınız?

 9. Hakikat-i mi’rac’ın "Zât-ı Ahmediye’nin (asm) meratib-i kemâlâtta seyrü sülûkundan ibaret" olması ne demektir?

 10. Miraç Risalesi'nde geçen, "Hakikat-ı Miraç nedir?" sorusunun cevabını özet olarak açıklar mısınız?

 11. Miraç Risalesi'nde geçen, "tertib-i mahlûkat", "devâir-i tedbir ve icad", "daireler" ve o dairelerin ayrı birer sema tabakası oluşunu, metne uygun manalarını vererek açıklar mısınız?

 12. Miraç Risalesinde, miracın hakikatıyla ilgili olarak “Zât-ı Ahmediyenin (asm) meratib-i kemâlâtta seyr-ü sülûkünden ibarettir” deniliyor. Bu konuyu biraz açar mısınız?

 13. "En küçük tabakat-ı mahlûkat olan zerrattan, ta semavata ve semavatın birinci tabakasından, ta Arş-ı Azama kadar birbiri üstünde teşkilat var. Her bir sema, bir ayrı âlemin damı ve rububiyet için bir arş ve tasarrufat-ı İlahiye için bir merkez..." İzah?

 14. "Ezel-Ebed Sultanı olan Rabbül-Âlemîn için, rububiyetinin mertebelerinde ayrı ayrı, fakat birbirine bakar şe'n ve namları; ve ulûhiyetinin dairelerinde başka başka, fakat birbiri içinde görünür isim ve nişanları;.." İzahı?

 15. "Her bir semâ, bir ayrı âlemin damı ve rububiyet için bir arş ve tasarrufât-ı İlâhiye için bir merkez hükmündedir..." Devamındaki örnekleri de açarak izah eder misiniz?

 16. "Her bir tabakat-ı mahlûkatta, her bir semâda bir isim, bir ünvan-ı İlâhî hâkimdir; sair ünvanlar da onun zımnındadır." Bin bir esma var, yedi tabakadan bahsediliyor. Bin bir tabaka olması gerekmez miydi?

 17. "İşte şu sırr-ı azîme binaen, kâinatı hayretfezâ acip bir tertiple tanzim etmiş. En küçük tabakat-ı mahlûkattan olan zerrâttan, tâ semâvâta ve semâvâtın birinci tabakasından, tâ Arş-ı Âzama kadar birbiri üstünde teşkilât var." Devamıyla izah eder misiniz?

 18. "Ve kudretinin tasarrufâtında başka başka, fakat birbirini ihsas eder ünvanları vardır. Ve sıfatlarının tecelliyâtında başka başka, fakat birbirini gösterir mukaddes zuhuratı vardır. Ve ef'âlinin cilvelerinde çeşit çeşit, fakat birbirini ikmâl.." İzah?

 19. Miraç Risalesinde geçen; "evamir-i umumiye-i külliye" ile "nişan ve ferman" gibi ifadeler ne anlama gelmektedir, açıklar mısınız?

 20. "Her bir tabakat-ı mahlûkatta, her bir semâda bir isim, bir ünvan-ı İlâhî hâkimdir; sair ünvanlar da onun zımnındadır. (...) Semâ dairesinde Cenâb-ı Hak Kadîr ünvanıyla bizzat orada mütecellîdir." İzah eder misiniz?

 21. "O kumandan-ı âzam, o neferi, onbaşı dairesinden tut, tâ daire-i âzamına kadar birer birer gezdirecek, tâ görsün, görülsün." cümlesindeki; "ta görsün, görülsün" ifadesini açar mısınız?

 22. Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâmın "İsm-i Âzama mazhar" olmasını açar mısınız?

 23. "Bazı veliyy-i kâmil olan padişahlar çok dairelerde, bazı eşhas suretinde icraatını yaptığı rivâyet edilir." örnekle izahı? Padişah, aynı zamanda yıllarca o ülkede kumandan olarak mı görünüyor? Veli hükümdarlar, hep kerametle mi ülkelerini idare etmişler?

 24. "Kâbe kavseyn olan imkan ve vücub ortası" ne demektir?

 25. "Şu temsilde bir noktayı nazara almak lâzım ki, padişah eğer âciz olmazsa, surî olduğu gibi mânevî cihetinde de iktidarı olsa, o vakit ferik, müşir, mülâzım gibi eşhası tevkil etmez, bizzât her yerde bulunur..." Devamıyla izah eder misiniz?

 26. Allah ile Hz. Muhammed perdesiz görüştülerse; nerede görüştüler? Bir ilah ile bir hudus engelsiz, cismani olarak nasıl görüşebilir?

 27. "Ben Allah’ı tanımıyorum, Peygamberi bilmiyorum. Nasıl miraca inanacağım?" sorusuna verilen cevabı, Peygamberimizin mi’raca liyakatini netice veren mezkûr mantık silsilesini özetle açar mısınız?

 28. "Her bir insan, aklıyla, hayal süratinde seyerânı; her bir velî, kalbiyle berk süratinde cevelânı ve cism-i nurânî olan her bir melek ruh süratinde arştan ferşe, ferşden arşa deverânı..." Devamıyla izah eder misiniz?

 29. "Madem bir işte iki hâkimin bulunması o işin intizamını bozuyor. Hem madem sinek kanadından tâ semâvât kandiline kadar mükemmel bir intizam var. Öyle ise o Hâkim birdir." İzah eder misiniz?

 30. "Madem hakikat ve hikmet böyle iktiza ediyor ve şu vazife en elyak Hazreti Muhammed Aleyhisselam vesselamdır, çünkü bilfiil en mükemmel bir surette yapmıştır." Peygamberimiz nasıl en mükemmel surette yapmış, başkası olsa o da yapmaz mıydı aynı şeyleri?

 31. "Mâdem her insan cüz'iyetten ve süfliyetten tecerrüd edip en yüksek bir makam-ı küllîye çıkamıyor, o Hâkimin küllî hitâbına bizzat muhatap olamıyor; elbette, o insanlar içinde bâzı efrâd-ı mahsusa, o vazife ile muvazzaf olacak."cümlesini açıklar mısnz?

 32. "Yetmiş bin perde tabir olunan berzah-ı esma ve tecelli-i sıfat ve ef'al ve tabakat-ı mevcudatın arkasına kat-ı meratib etmek..." Cenab-ı Hakka kurbiyet nasıl cereyan ediyor, daire-i sıfata yanaşmak ne demektir?

 33. "Yetmiş bin perde tabir olunan berzah-ı esmâ ve tecellî-i sıfât ve ef’âl ve tabakat-ı mevcudatın arkasına kadar kat’-ı merâtip edecektir. İşte mi’rac budur. Yine hatıra geliyor ki: Ey müstemi’! Sen kalbinden diyorsun..." Devamıyla izah eder misiniz?

 34. "Ben semâvâtı inkâr ediyorum, melâikelere inanmıyorum. Semâvatta birinin gezmesine, melâikelerle görüşmesine nasıl inanayım?" sorusuna verilen cevapta, esir maddesi izah edilmiş. Sorunun cevapla bağlantısını izah eder misiniz?

 35. "Feza-yı ulvî, bil’ittifak, esir ile doludur. Ziya, elektrik, hararet gibi sair seyyâlât-ı lâtife, o fezayı dolduran bir maddenin vücuduna delâlet eder." Esir hakkında fennî bir bilgi alabilir miyiz?

 36. "Senin gibi aklı gözüne inmiş ve gözüne perde çekilmiş adamlara söz anlatmak ve bir şey göstermek elbette müşküldür." Aklın göze inmesi ve göze perde çekilmesi ne demektir?

 37. "Esîrden yapılmış; elektrik, ziyâ, hararet, câzibe gibi, seyyalât-ı lâtifenin medârı olmuş ve hadiste اَلسَّمَاۤءُ مَوْجٌ مَكْفُوفٌ (Sema, dalgaları karar kılmış bir denizdir.) işaretiyle , seyyarat ve nücumun harekâtına..." cümlesini izah eder misiniz?

 38. "Hem âlem-i arzdan, tâ Cennet âlemine kadar herbir âlemin birer semâsı vardır." Âlem-i arzdan, tâ Cennet âlemine kadar hangi alemler var?

 39. "Hem alemi arzdan, ta cennet alemine kadar her bir alemin, birer seması vardır." Arzımızdan, silsile halinde cennete giden semalardan kasıt nedir; cenettede sema var mıdır? Bediüzzaman Hazretlerinin bu sözlerini nasıl anlamalıyız?

 40. "İnsanda cisimden başka nasıl akıl, kalb, ruh, hayal, hafıza gibi mânevî vücutlar da var. Elbette, insan-ı ekber olan âlemde ve şu insan meyvesinin şeceresi olan kâinatta, âlem-i cismaniyetten başka âlemler var." İnsan ile âlem kıyasıyla izahı nasıldır?

 41. "İnsanda cisimden başka nasıl akıl, kalb, ruh, hayal, hafıza gibi mânevî vücutlar da var. Elbette, insan-ı ekber olan âlemde ve şu insan meyvesinin şeceresi olan kâinatta, âlem-i cismaniyetten başka âlemler var." İzahı?

 42. "Melâike" ve "ruhanî" kavramlarının farkını izah eder misiniz?

 43. "Samanyolu denilen mecerretü’s-semâdan, tâ en yakın seyyareye kadar, muhtelif vaziyet ve teşekkülde yedi tabaka, herbir tabaka âlem-i arzdan tâ âlem-i berzaha, âlem-i misale, tâ âlem-i âhirete kadar birer âlemin damı hükmünde birer semâ,.." İzah?

 44. "Semâvâtın hem vücudu, hem taaddüdü"ne işaret ettiği ifade edilen âyetin yeri ve tefsiri hakkında bilgi verir misiniz?

 45. "Seyyârât içinde mutavassıt ve yıldızlar içinde küçük ve kesif olan küre-i arz, mevcudat içinde en kıymettar ve nuranî olan hayat ve şuur, hesapsız bir surette onda bulunuyorlar." İzah eder misiniz?

 46. "Yedi tabaka, herbir tabaka âlem-i Arzdan, tâ âlem-i Berzaha, âlem-i misâle; tâ âlem-i âhirete kadar birer âlemin damı hükmünde birer semanın bulunması, hikmeten, aklen iktiza eder." cümlesini açıklar mısınız?

 47. "Yıldızların denizleri olan gökler, zîşuur ve zîhayat ve pek kesretli ve muhtelifül’ecnas olan melâike ve ruhanîlerin meskenleridir." İzah eder misiniz?

 48. Otuz Birinci Söz'de geçen; "Sema, dalgaları karar kılmış bir denizdir." hadisini nasıl anlamalıyız?

 49. "Cennetü’l-Me’vâ gövdesi olan Sidretü’l-Müntehâ..." ifadesini izah eder misiniz?

 50. "Haydi, çıkılabilir. Niçin çıkmış? Velîler gibi ruh ve kalbiyle gitse yeter." Cevabı özetler misiniz?

 51. "Şemsin cazibesi denilen bir kanun-u Rabbânî ile Mevlevî gibi, etrafında pek ağır olan cism-i arzı gezdiren bir hikmet, cazibe-i rahmet-i Rahmân ile ve incizab-ı muhabbet-i Şems-i Ezel ile bir cism-i insanı berk gibi Arş-ı Rahmân’a çıkaramaz mı?" izah?

 52. Küre-i arzın top güllesinden yetmiş defa daha süratli hareketiyle 25.000 senelik mesafeyi bir senede katetmesi, nasıl izah edilebilir?

 53. "Acaba lâtif cismi, uruçta sür´atli olan ulvî ruhuna tâbi olmuş, ruh sür´atinde hareketi nasıl akla muhalif görünür?" Peygamber Efendimizin cisminin latifleşmesini akla yaklaştırmak için, bir misalle açıklamak mümkün mü?

 54. "Biri, saati sayan ibreye binmiş gibi, o ibrenin harekâtına göre temâşâ ediyor. Diğeri, âşireleri sayan ibreye binmiş. Bu iki şahsın bir zaman-ı vahidde müşahede ettikleri eşya, saatimizle arzın medar-ı senevîsi nisbeti gibi, meşhudatça..." İzah?

 55. "Birisi altmış defa daha geniş bir daire içinde saniyeleri, diğeri yine altmış defa daha geniş bir dairede sâliseleri, ve hâkezâ râbiaları, hâmiseleri, sâdise, sâbia, sâmine, tâsia, tâ âşireleri sayacak gayet muntazam, azîm bir dairede birer ibre" İzah?

 56. "İnsanın hareketinden, güllenin hareketinden, savttan, ziyadan, elektrikten, ruhtan, hayalden tezahür eden sür'at-i harekâtta,.." Buradaki sıralama şimdiki fen ilimlerine göre yapılmamış, Üstad sıralamasız mı yazmış, yoksa farklı bir hikmeti mi var?

 57. "İşte zaman, harekâtın bir rengi, ..." cümlesine binaen, hareket olduğundan süratli de olsa ruh bedenden tecerrüd ettiğinde de zaman vardır. Bu takdirde nasıl oluyor da ruh zamanla mukayyed olmuyor?

 58. "İşte zaman, çünkü harekâtın bir rengi, bir levni, yahut bir şeridi hükmünde olduğundan, herekâtta câri olan bir hüküm, zamanda dahi câridir." cümlesini izah eder misiniz?

 59. "Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, burak-ı tevfîk-ı İlâhîye biner, berk gibi, bütün daire-i mümkinâtı kat' edip,.." Burada geçen "burak" kelimesi "Tevfik-i İlahi" gibi geliyor bana, binek değil yani, öyle mi?

 60. "Sâni-i Zülcelâlin san’atında, harekât nihayet derecede muhteliftir. Meselâ, savtın süratiyle ziyâ, elektrik, ruh, hayal süratleri ne kadar mütefâvit olduğu mâlûm..." Varlıkların hareket farklılıklarının mi’rac hakikatiyle münasebetini açıklar mısınız?

 61. "Sürat-i harekâtta bir mikyas olmak için şöyle bir saat farz ediyoruz ki; o saatte on iğne var..." Bu saat misalini detaylıca açar mısınız?

 62. Miraç bahsinde zamanın farklı boyutlarında adı geçen bazı kavramlar var. Saniye, salise, rabia... aşire gibi. Acaba Efendimiz zamanın aşire boyutunda mı miraça yükselmiştir ve aşire zamanın farklı bir boyutunu mu teşkil ediyor?

 63. Miraç Risalesi'nde on ibreli saat örneği verilmiş, ama sayınca on bir çıkıyor, neden? Bir de o örneği biraz daha açar mısınız?

 64. Miraç Risalesindeki saat örneği Einstein "İzafiyet Teorisi"ne örnek olabilir mi? Bilimde çığır açan izafiyet teorisini Üstad biliyor muydu ki, Miraç Risalesinde zamanın göreceliğinden, hatta zaman-mekan ilişkisinden bahsediyor?

 65. Miraç Risalesindeki saat örneğini izah ederek, temsilin şeklini çizebilir misiniz?

 66. Miraçta Peygamber Efendimiz daire-i vücuba girdi mi?

 67. "Evet, olabilir, mümkündür. Fakat her mümkün vaki olmuyor. Bunun emsali var mı ki kabul edilsin? Emsali olmayan bir şeyin, yalnız imkânı ile vukuuna nasıl hükmedilebilir?" Cevabı özetler misiniz?

 68. "Her zîiman, namazın ef’al ve erkânına fikrini bindirip, bir nevi miraçla kâinatı arkasına atıp huzura kadar gider." cümlesini izah eder misiniz?

 69. "Her zînazar, gözüyle, yerden tâ Neptün seyyaresine kadar bir saniyede çıkar. Her zîilim, aklıyla kozmoğrafya kanunlarına binip yıldızların tâ arkasına bir dakikada gider. Her zîkalb ve kâmil velî, seyr ü sülûk ile, Arştan ve daire-i esmâ.." Örnekle izah?

 70. "İmkan ve vücup" ifadesinin, Peygamber Efendimizin miraçtaki konumuna tatbikini yapabilir misiniz?

 71. Cenab-ı Hakk'ı görmek, Esma-i Zatiye, Sıfat-ı Zatiye, Şuunat-ı Zatiye, Mahiyet-i Zatiye makamlarından hangisine mazhar olmak ile mümkündür?

 72. Efendimiz mübarek cesetleriyle miraca çıktı; başka mazhar olan var mıdır cesetle çıkmaya? Latif ve hafif beden kavramını fizikle düşünmemek mi gerekiyor? Atomlar nasıl nuraniyet kazanıyor? Sema denilen yer kainatın dışında ya da üstünde mi?

 73. Peygamber Efendimizin miracına, ami avam cennette mazhar olabilecekler mi?

 74. Peygamber Efendimizin miraçta Cenab-Hakk'ı görmesi hangi makamda (isim, sıfat, şen, zat) olmuştur?

Yükleniyor...