"Hem mütekelliminin mütebahhirin ulemasından olan Mutezile imamları, ziynet-i surisine meftun olup o mesleğe ciddi temas ederek aklı hâkim ittihaz ettiklerinden..." Mütekellimin uleması ne demektir? Bunların mütebahhirini ne manaya geliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mütekellim, kelam ilminde mütehassıs âlimlerdir. Hakikati bulmakta sadece aklı esas alanlara “feylesof” denildiği gibi, akılla nakli beraber götürmekle hakikate yol bulanlara da “mütekellim” denilmektedir.

İlm-i Kelam; Allah’ın varlığını ve birliğini aklî deliller ile ispat etmeye çalışır. İtikada dair konuları inceler. İmam Taftazani kelam ilminin gayesini; "kesin delillerle dinî akideleri bilme" şeklinde tarif ediyor. Bu ilmin temel konusu iman hakikatleri, tevhit, insanın ve kâinatın yaratılış hikmetleri gibi ulvi hakikatlerdir. Bu ilme “akaid, usuli'd-din, fıkhu'l-ekber” de denilmektedir.

Mütebahhir, deniz gibi geniş ve derin ilmi olan, bir ilimde çok ileri derecede bulunan demektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...