"Hem öyle bir çekirdek ki, âlem-i cismaniden başka, sair âlemlerin nümunesini ve esasatını câmi’ olsun..." Devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem öyle bir çekirdek ki, âlem-i cismaniden başka, sair âlemlerin nümunesini ve esasatını câmi’ olsun. Çünkü binler muhtelif âlemleri tazammun eden kâinatın çekirdek-i aslîsi ve menşei, kuru bir madde olamaz."

"Madem şu şecere-i kâinattan daha evvel, o neviden başka şecere yok. Öyle ise, ona menşe ve çekirdek hükmünde olan mana ve nur, elbette yine şecere-i kâinatta bir meyve libasının giydirilmesi, yine Hakîm isminin muktezasıdır. Çünkü çekirdek daima çıplak olamaz. Madem evvel-i fıtratta meyve libasını giymemiş. Elbette ahirde o libası giyecektir." (Sözler, Otuz Birinci Söz, Üçüncü Esas.)

Bütün ağaç ve bitkilerin bir çekirdekten çıkmaları ve doğmaları nasıl ilahi bir kaide ise, kâinatın da buna benzer bir şekilde yaratılması da yine ilahi hikmetin gereğidir. Yani kâinatı bir ağaç şeklinde hayal edecek olursak, bu ağacın da bir çekirdekten çıkarılması gerekir. Bu çekirdeğin öyle bir çekirdek olması lazım ki, kâinatın binlerce âlemini içinde program olarak bulundursun.

İnsan Allah’ın bütün sıfat, şuunat ve isimlerine en cami bir ayna ve en mükemmel makestir.

"... mahiyet-i insaniye, şu kâinatın bir misal-i musağğarı olduğundan, âdeta âlemde ne varsa insanda nümunesi vardır." (bk. age., Yirmi İkinci Söz, Birinci Makam.)

İnsanda her âlem ile irtibat kuracak cihaz ve duygular vardır. İnsanın her bir cihazı ve duygusu ayrı bir âleme açılan bir penceredir. İnsan bunlar ile birçok âlemi seyreder ve onlarda tecelli eden isimleri idrak eder.

İnsanlığın bu mükemmel özellikleri, en azametli olarak Peygamber Efendimiz (asm)'de tezahür etmiştir. Bu yüzden kâinat ağacının çekirdeği Peygamber Efendimiz (asm)'in nurudur. Yani bir ağaç nasıl bir çekirdekten tevellüt ediyor ise, kâinat ağacı da Peygamber Efendimizin (asm) nurundan tevellüt etmiştir. Ve bu hilkat şeceresinin en mükemmel meyvesi de yine Peygamber Efendimiz (asm.)'dir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Kameryil
Yani kainattan evvel evet bir kainat yoktu ama baska nevden şereceler (kainat disi alemler gibi olabilir) gibi anlamak mumkun mu?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

“Mâdem şu şecere-i kâinattan daha evvel, o nevden başka şecere yok; öyle ise, ona menşe’ ve çekirdek hükmünde olan mânâ ve nur, elbette yine şecere-i kâinatta bir meyve libasının giydirilmesi, yine Hakîm isminin muktezâsıdır.” Otuz İkinci Söz

Kainat yaratılmazdan evvel hiçbir şey yoktu sadece Allah vardı. Bu hükmü şu hadis desteklemektedir:

"Allah vardı; beraberinde başka bir şey yoktu." Buhârî, Megâzî, 67, 74, Bed'u'l-Halk 1, Tevhid 22; Tirmizî, Menâkıb, 3946.

Allah kainatı yaratmazdan evvel ne yapardı sorusuna cevaben:

Cenâb-ı Hak ezelde, kendi zâtını, ulûhiyyetine mahsus izzet ve azametini, cemâl ve kemâlini bizzat müşahede ediyordu. Kudsî zâtını, ulûhiyetinin şanına uygun bir surette hamd, tenzih ve takdis ediyordu.

Allah’ın zâtını kemâli ile bilmek ancak O'na mahsus olduğu gibi, kendisini kemâliyle takdis ve tahmid etmek de yine O'na mahsustur.

Cenâb-ı Hak mukaddes varlığına, kudsî sıfatlarına ve esmâ-i İlâhiyesine tecelligâh olacak eşyanın hakikatlarını, mahiyetlerini, plân ve programlarını, manevî miktar ve suretlerini ezelde dâire-i ilminde takdir ve müşahade etmekteydi.

Merhum Elmalılı Hamdi Efendi'nin ifadesiyle, Allahü Azîmüşşân ezelde "inayet-i ezeliyesini, yani âlem-i takdir, halk ve icad fiillerini isdar ediyordu. Diğer bir tabirle "kün" emrini veriyordu. Âlemin yaratılması bunu takip etti. Binaenaleyh halk ezelî, mahlûk zamanî oldu." Elmalılı Hamdi Yazır, H.D.K.D., Cilt 2, S:405.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...