Hz. Ali Efendimize Hz. Cebrail vasıtasıyla yazılı bir kitap indirildiği ve bunu okuyan Hz. Ali'in gayba vakıf olduğu Risalelerde geçiyor. Halbuki müşrikler, Peygamberimiz’den, gökten indirilmiş kitap istemişler (En‘âm, 6/7) ama olmamış?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, Hz. İmam (r.a.), üstadı olan Habibullah Aleyhisselatü Vesselamdan aldığı dersin bir kısmını işarî bir surette zikrediyor. Feth-i Hayber'deki hem mucize-i Nebeviye, hem keramet-i Aleviye olan harika vakıayı bahsettiği gibi, tesis-i İslâmiyete temas eden mühim noktaları da bahsediyor. Sonra istikbale bakıyor. Peygamber-i Zişandan (a.s.m.) aldığı dersle bir kısım Arabın ona karşı isyanlarından hiddet ederek demiş:"

"Sonra Hazret-i Cebrail'in, Âlâ Nebiyyina (a.s.m.) huzur-u Nebevide getirip Hz. Ali'ye Sekine namıyla bir sayfada yazılı İsm-i Âzam, Hz. Ali'nin (r.a.) kucağına düşmüş. Hz. Ali diyor: 'Ben Cebrail'in şahsını yalnız alâimü's-sema suretinde gördüm. Sesini işittim, sayfayı aldım, bu isimleri içinde buldum.' diyerek bu İsm-i Âzamdan bahs ile bazı hadisatı zikirden sonra tahdis-i nimet suretinde diyor ki:"

"'Evvel-i dünyadan kıyamete kadar ulum-u esrar-ı mühimme bize meşhud derecesinde inkişaf etmiş, kim ne isterse sorsun, sözümüze şüphe edenler zelil olur.' Sonra yine İsm-i Âzam içinde bulunan o altı Esma-i Hüsna'dan bahsedip birdenbire aynen Gavs-ı Geylanî'nin ihbar-ı gaybisi gibi Hülagû asrından bu asrımıza bakıyor. İkinci bir keramet-i gaybiyeyi izhar ediyor."(1)

Yukarıda vermiş olduğumuz alıntıları dikkatle incelediğimiz zaman olay Peygamber Efendimiz (asm)'in riyasetinde cereyan ediyor. Hazreti Ali (ra) kendi başına o kitaba sahip olmuyor. Hâl böyle olunca, hadise Hazreti Peygamber Efendimiz (asm)'in bir mucizesi iken, Hazreti Ali Efendimiz (ra)'in de bir kerametidir. Bu hadisede nakil ve akıl ile çelişen bir taraf yok.

"Eğer sana kağıda yazılı olarak bir kitap indirmiş olsaydık, kendileri de elleriyle onu tutmuş bulunsalardı o kâfirliklerinde inad eder, yine de: 'Bu besbelli bir büyüden başka bir şey değil!' derlerdi." (En’am, 6/7)

Müşriklerin istediği kitap, iman etmek için bir delil değil, istihza ve alaya almak için bir teşebbüstür. Allah müşriklerin böyle azgın ve sapkın isteklerini elbette geri çevirir. Bu iki olay arasında kıyas yapmak kıyas-ı maalfarıktır. Müşrikler hakkında nazil olan bir ayeti müminlere tatbik etmek, tefsir ve esbab-ı nüzul ilmi açısından tam bir hatadır.

(1) bk. Sikke-i Tasdik-i Gaybî, On Sekizinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...