"İ’lem eyyühe’l-aziz! İnsanın bir ferdi, ihata-i fikriyesiyle, aklıyla, kalbinin vüs’atiyle bir nevi külliyet kesb eder..." Devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İ’lem eyyühe’l-aziz! İnsanın bir ferdi, ihata-i fikriyesiyle, aklıyla, kalbinin vüs’atiyle bir nevi külliyet kesbeder. Ve keza insanın bir ferdi, hilafet hususunda âlemin eczasıyla şuurca alâkadar olduğundan nebatî olsun hayvanî olsun pek çok nevilerde tasarruf sahibi bulunduğundan nev’i gibidir. Ve bu itibarla insanın bir ferdi neviler sırasına geçer."

"Binaenaleyh gerek hayvanatın, gerek semeratın nevilerinde vukua gelen mükerrer kıyametler, hevam ve haşeratta vücuda gelen senevî haşir ve neşirler, insanın da her bir ferdinde caridir."

"Hülâsa: Kur’an’ın âyetleriyle ebna-yı beşer için büyük kıyametin geleceğine kat’î delâletler olduğu gibi kitab-ı âlemin âyât-ı tekviniyesiyle de kıyamet-i kübraya pek kat’î delâletler ve işaretler vardır."(1)

Bu derste önce insanın diğer canlı nevilerinden üstünlüğü; fikrinin ihatası ve kalbinin vüs’atiyle nazara veriliyor ve bu üstünlüğün onu arza halife yaptığı ve diğer neviler üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı ifade ediliyor. Birçok canlı türünün, bilhassa böcekler taifesinin, ayrıca meyvelerin, çiçeklerin, yaprakların güz mevsiminde ölmelerinden sonra bahar mevsiminde yeniden yaratıldıklarına dikkat çekiliyor.

Madem Cenab-ı Hak bu canlı türlerini yok etmiyor, yeni fertlerini yaratmakla varlıklarını bir yönüyle devam ettiriyor. Elbette, her bir ferdi bir nev’i hükmünde olan insan nev’ini de ölümle hiçliğe atmayacak, onları da ahirette yeniden diriltecektir.

Son paragrafta kıyametin kopacağının Kur’ân’da haber verilmekle birlikte kâinattaki birçok tekvinî ayetle de bunun sabit olduğu beyan ediliyor. Bu tekvinî ayetler, insanların, bitkilerin ve hayvanların ölümleridir. Zira Nur Külliyatı’nda kâinat bir ağaca benzetilmiş, bitkilerin yaprak, hayvanların çiçek, insanların ise meyve hükmünde oldukları beyan edilmiştir. Bir ağacın yapraklarının dökülmesi, çiçeklerinin solması ve meyvelerinin ağaçtan kopmaları bir gün o ağacın da öleceğinin en açık delilleridir.

İnsandaki hücre değişimleri de yaprak dökümüne benzer ve bedenin bir gün öleceğini haber verirler. Aynı şekilde, kâinat ağacının meyveleri olan insanların ölümleri de kıyametin kopacağının açık bir delilidir.

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Zeylü'l-Habbe.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

drerkan
Çok harika bir izah olmuş. Allah razı olsun.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
emrem

... "Bu itibarla insanın bir ferdi neviler sırasına geçer. ..." ifadesini bir cümle ile anlatmak istersek nasıl ifade ebebiliriz?  "Her bir ferdi, bir nevi insan hükmünde olan insan nevi" ifadesi herbir insanın külliyetiyle birlikte hususiyetini, özel oluşunu ifade ediyor, diyebilir miyiz? 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
İnsan hem insanlık kavramını karşılıyor hem de hususi özellikleri ile diğer insanlardan ayrılıyor. "Herbir insanın külliyetiyle birlikte hususiyetini, özel oluşunu ifade ediyor" anlamında. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...