İnsan, kendi nefsine olan muhabbetinin yüzünü Mabud'a nasıl çevirmelidir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kader Risalesinn Zeyl'inde geçen şu ifadeler, insanın nefsine olan bakışını ortaya koymaktadır:

"...Zira, insan, cibilliyeti ve fıtratı hasebiyle nefsini sever. Belki, evvelâ ve bizzat yalnız zâtını sever; başka herşeyi nefsine feda eder. Mâbuda lâyık bir tarzda nefsini metheder; mâbuda lâyık bir tenzihle nefsini meâyipten tenzih ve tebrie eder. Elden geldiği kadar kusurları kendine lâyık görmez ve kabul etmez. Nefsine perestiş eder tarzında, şiddetle müdafaa eder. Hattâ, fıtratında tevdi edilen ve Mâbud-u Hakikînin hamd ve tesbihi için ona verilen cihazat ve istidadı kendi nefsine sarf ederek, مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوٰيهُ sırrına mazhar olur. Kendini görür, kendine güvenir, kendini beğenir."(1)

Ancak insan kendi mahiyetine dikkatle baksa, tamamen acz, fakr ve kusurdan yoğrulduğunu görecektir. Halbuki, sevginin en önemli nedenlerinden biri kemaldir. Zira kemal zatında zevilir.

Kemal ise her açıdan ancak ve ancak Allah'a mahsustur. Öyle ise bu muhabbet duygusu doğrudan doğruya Allah'a vermek gerekir. Kendi aczinde Allah'ın kudretini, fakrında ise Allah'ın gınasını görmelidir.

(1) bk. Sözler, Yirmi Altıncı Söz'ün Zeyli.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...