"İtikadat-ı umumiyenin sebebi ve senedi, tevatür-ü manevi kuvvetini ifade eden pek çok kerrat ile melâike müşahedelerinden ve ruhanilerin rüyetlerinden hasıl olan mebadi-i zaruriyedir, esasat-ı katiyedir." Mebadi-i zaruriye ile izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Öyle ise, şu ehl-i edyandaki bu itikadat-ı umumiyenin sebebi ve senedi, tevatür-ü manevi kuvvetini ifade eden pek çok kerrat ile melâike müşahedelerinden ve ruhanilerin rüyetlerinden hasıl olan mebadi-i zaruriyedir, esasat-ı katiyedir."(1)

Bütün dinlerin ve bu dinlere tabi olan insanların genel olarak meleklere iman edip kabul etmesi ve meleklerin varlığında icma ve ittifak etmeleri, meleklerin varlığını kati olarak ispat ediyor. Zira olmayan ve hiç bilinmeyen bir şeyin bütün insanlık âleminde kabul edilmesi ve üzerinde ittifak kurulması imkânsızdır. Öyle ise insanlık içerisinde bir zümre melekler ile görüşüp onlar ile konuşmuş ki, bu mübarek taifeye iman etmek insanlık içinde kök salıp kabul edilmiştir. Yoksa hiç görüşme ve konuşma olmadan, bir taifenin esaslı ve köklü bir şekilde insanlık içinde yerleşmesi mümkün olamaz.

“Hiç mümkün müdür ki!..” diye başlanarak zikredilen bütün deliller, zaruri olarak meleklerin varlığını iktiza eder. Bunlar "mebadi-i zaruriye" olup meleklerin varlığını netice verirler.

"Mebadi", kelime manasıyle mebdeler, başlangıçlar demektir ve burada “temel umdeler” manasında kullanılmıştır. Bu kelimeyi hemen takib eden “esâsât-ı kat’iye” terkibi de bu mânayı desteklemekte ve açıklamaktadır.

Bütün hak dinlerde meleklere imanın yer almış olması ve bütün peygamberlerin ve peygamber varisi büyük âlimlerin ve mürşidlerin onlarla görüşmeleri “mebadi-i zaruriye” hükmünde olup, meleklerin varlığını ispat ederler.

1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, Birinci Maksat, Üçüncü Esas.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...