“İtikadat-ı umumiyenin sebebi ve senedi, tevatür-ü mânevî kuvvetini ifade eden pek çok kerrat ile melâike müşahedelerinden ve ruhanîlerin rüyetlerinden hasıl olan mebâdi-i zaruriyedir, esâsât-ı kat’iyedir.” Mebâdi-i zaruriye ile izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Hiç mümkün müdür ki!..” diye başlanarak zikredilen bütün deliller, zarurî olarak meleklerin varlığını iktiza eder. Bunlar "mebâdi-i zaruriye" olup meleklerin varlığını netice verirler.

"Mebadi", kelime manasıyle mebdeler, başlangıçlar demektir ve burada “temel dayanaklar” mânasında kullanılmıştır. Bu kelimeyi hemen takib eden “esâsât-ı kat’iye” terkibi de bu manayı desteklemekte ve açıklamaktadır.

Bütün hak dinlerde meleklere imanın yer almış olması ve bütün peygamberlerin ve peygamber varisi büyük âlimlerin ve mürşidlerin onlarla görüşmeleri “mebâdi-i zaruriye” hükmünde olup, meleklerin varlığını ispat ederler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...