Birinci Maksat, Üçüncü Esas

İçerikler


 1. "Tek bir cüz'ün vücudu ile bir küllün tahakkuku bilinir. Bir tek şahsın rü'yeti ile umum nev'in vücudu malûm olur." izah eder misiniz?

 2. Bir cüz’ün vücudunun ispatı, bütün melâikenin vücudunu nasıl istilzam ediyor? Ayrıca nasıl “birini inkar etmek tümünü inkâr etmek anlamına geliyor.” Bu meseleyi kabul etmek veya reddetmekteki eşitlik; itikat açısından da söz konusu mudur?

 3. "Görmüyor musun ve işitmiyor musun ki, bütün ehl-i edyan, bütün asırlarda, zaman-ı Âdem’den şimdiye kadar melâikenin vücuduna ve ruhanîlerin tahakkukuna ittifak etmişler ve..." cümlesini izah eder misiniz?

 4. Hz. Âdem zamanından bu zamâna kadar bütün edyanın melâike hususunda ittifakı nasıl ispat edilebilir? Zira İslâmiyet dışında bütün dinler tahrif edilmişlerdir?

 5. "İnsanın taifeleri birbirinden bahsi ve muhaveresi ve rivâyeti gibi, meleklerle muhavere edilmesine ve onların müşahedesine ve onlardan rivâyet edilmesine icmâ etmişlerdir." İzah eder misiniz?

 6. "Hem hiç mümkün müdür ki, şu itikad-ı umumînin menşei, mebâdi-i zaruriye ve bedihî emirler olmasın?.." Devamıyla izah eder misiniz?

 7. "Hem hiç mümkün müdür ki, hakikatsiz bir vehim, bütün inkılâbât-ı beşeriyede, bütün akaid-i insaniyede istimrar etsin, bekà bulsun?" cümlesini izah eder misiniz?

 8. “İtikadat-ı umumiyenin sebebi ve senedi, tevatür-ü mânevî kuvvetini ifade eden pek çok kerrat ile melâike müşahedelerinden ve ruhanîlerin rüyetlerinden hasıl olan mebâdi-i zaruriyedir, esâsât-ı kat’iyedir.” Mebâdi-i zaruriye ile izah eder misiniz?

 9. Tevatür-ü manevî ne mânâya gelmektedir?

 10. "Hem hiç mümkün müdür ki," gibi ifadeler Allah için kullanılabilir mi? Sanki yapmak zorundaymış gibi anlaşılabilir!

 11. Meleklerin varlığının “Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânın ihbaratı ve risalet güneşi olan Zât-ı Ahmediyenin (a.s.m.) şehâdâtı ve müşahedâtı” ile sabit olduğu ifade ediliyor. Bu konuyu izah eder misiniz?

Yükleniyor...