Birinci Maksat, Üçüncü Esas

İçerikler


 1. "Tek bir cüzün vücudu ile bir küllün tahakkuku bilinir. Bir tek şahsın rüyeti ile umum nevin vücudu malum olur." İzah eder misiniz?

 2. Bir cüzün vücudunun ispatı, bütün melaikenin vücudunu nasıl istilzam ediyor? Ayrıca nasıl "birini inkâr etmek tümünü inkâr etmek anlamına geliyor. " Bu meseleyi kabul etmek veya reddetmekteki eşitlik; itikat açısından da söz konusu mudur?

 3. "Bütün ehl-i edyan, bütün asırlarda, zaman-ı Âdem’den şimdiye kadar melaikenin vücuduna ve ruhanilerin tahakkukuna ittifak etmişler..." İzah eder misiniz?

 4. Hz. Âdem zamanından bu zamana kadar bütün edyanın melaike hususunda ittifakı nasıl ispat edilebilir? Zira İslamiyet dışında bütün dinler tahrif edilmişlerdir?

 5. "İnsanın taifeleri birbirinden bahsi ve muhaveresi ve rivayeti gibi, meleklerle muhavere edilmesine ve onların müşahedesine ve onlardan rivayet edilmesine icma etmişlerdir." İzah eder misiniz?

 6. "Hem hiç mümkün müdür ki, şu itikad-ı umuminin menşei, mebadi-i zaruriye ve bedihi emirler olmasın?.." Devamıyla izah eder misiniz?

 7. "Hem hiç mümkün müdür ki, hakikatsiz bir vehim, bütün inkılâbât-ı beşeriyede, bütün akaid-i insaniyede istimrar etsin, bekà bulsun?" cümlesini izah eder misiniz?

 8. "İtikadat-ı umumiyenin sebebi ve senedi, tevatür-ü manevi kuvvetini ifade eden pek çok kerrat ile melâike müşahedelerinden ve ruhanilerin rüyetlerinden hasıl olan mebadi-i zaruriyedir, esasat-ı katiyedir." Mebadi-i zaruriye ile izah eder misiniz?

 9. Tevatür-ü manevi ne manaya gelmektedir?

 10. "Hem hiç mümkün müdür ki," gibi ifadeler Allah için kullanılabilir mi? Sanki yapmak zorundaymış gibi anlaşılabilir!

 11. Meleklerin varlığının “Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânın ihbaratı ve risalet güneşi olan Zât-ı Ahmediyenin (a.s.m.) şehâdâtı ve müşahedâtı” ile sabit olduğu ifade ediliyor. Bu konuyu izah eder misiniz?

Yükleniyor...