Kaderin, imanın şartlarından olmadığını iddia edenler, Amene'r-Resulü'de geçmemesini delil olarak gösteriyorlar; bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kader konusunda birçok ayet ve hadis vardır. Bunlardan bazılarını aşağıya alıyoruz:

"Hiçbir şey yoktur ki, hazineleri bizim yanımızda olmasın. Her şeyi biz belirli bir miktarla indiririz." (Hicr Suresi, 15/21).

"Şüphesiz ölüleri dirilten, işlediklerini ve eserlerini yazan Biziz; her şeyi apaçık bir kitapta saymışızdır." (Yâsin Suresi, 36/12)

"Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitapta yazılmıştır."(En'âm suresi, 6/59)

"Allah'ın izni olmaksızın hiçbir nefis için ölmek yoktur. O süresi belirtilmiş bir yazıdır. Kim dünyanın yararını (sevabını) isterse ona ondan veririz, kim ahiret sevabını isterse ona da ondan veririz Biz şükredenleri pek yakında ödüllendireceğiz." (Âl’i İmran Suresi, 3/145)

"Sizi çamurdan yaratan sonra bir ecel belirleyen O'dur. Adı konulmuş ecel O'nun katındadır. Sonra siz (yine) kuşkuya kapılıyorsunuz." (En'am Suresi, 6/2)

"Her ümmet için bir ecel vardır, onların ecelleri gelince ne bir saat ertelenebilirler ne de öne alınabilirler (tam zamanında çökerler)." (Â’raf Suresi, 7/34)

"De ki: Allah'ın bizim için yazdıkları dışında, bize kesinlikle hiçbir şey isabet etmez O bizim mevlamızdır. Ve mü'minler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler." (Tevbe Suresi, 9/51)

"Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın Onun karar (yerleşik) yerini de ve geçici bulunduğu yeri de bilir (Bunların) tümü apaçık bir kitapta (yazılı)dır." (Hud Suresi, 11/6)

"Allah, dilediği hükmü iptal eder, dilediğini sabit bırakır. Ana kitap O’nun yanındadır." (Ra’d Suresi, 13/39)

Hiçbir sûrette değişmeyecek olan ana kitap (Levh-i Mahfuz) Allah’ın yanındadır, ilmindedir. Değişecek ve değişmeyecek olan her şey orada kayıtlıdır.

"Hiç şüphesiz, Biz her şeyi kader ile yarattık. Onların işlemiş oldukları her şey kitaplarda (yazılı)dır. Küçük büyük her şey satır satır (yazılı)dır." (Kamer Suresi, 54/49, 52 ve 53)

"Allah'ın emri, takdir edilmiş bir kaderdir." (Ahzab Suresi, 33/38)

Peygamber Efendimiz (asm)'den Hz. Ömer (r.a.)'ın rivayet ettiği, Cibril hadisi diye bilinen hadis-i şerifte, iman, İslâm ve ihsanın ne olduğunu Cebrail’e anlatırken, iman konusunda şu ifadeyi kullanmıştır:

"İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmaktır." (1),

Hz. Ebu hüreyre (ra)den şöyle rivayet olunmuştur:

Bir gün biz kader hakkında konuşuyorken peygamber çıkageldi. Bize kızdı. Kızgınlığından yüzü kızardı. Hatta nar gibi kızardı. Ve dedi ki: "Siz bununla mı emrolundunuz? Veya ben bunun için mi peygamber olarak gönderildim? Şunu biliniz ki, sizden önceki ümmetler bu tür tartışmalara başladıkları zaman helak olmuşlardır. Böyle tartışmalara girmemelisiniz." (2)

Peygamber Efendimizin (asm)'in ashabını ve bizi uğraşmaktan men ettiği kader, insanın iradesinin dışında meydana gelen ve aklın idrak edemeyeceği hâdiselerdir. İnsanın iradesine bağlı olan kader ile ilgili Akaid âlimleri çalışmalar yapmış ve birçok eser telif etmişlerdir.

Hz. Ali (ra) dan rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurmuştur:

“Bir kul şu dört şeye inanmadıkça iman etmiş olamaz.

1. Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah’ın göndermiş olduğu hak resulü olduğuma

2. Ölüme

3. Öldükten sonra dirilmeye

4. Kadere.” (3)

Hz. Sa’d (ra) dan rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurmuştur: “Allah’ın kazasına kulun rıza göstermesi âdemoğlunun mutluluğundandır. Allah’tan hayır istemeyi terk etmesi ve Allah’ın kendisi ile ilgili olarak hükmettiği şeye kızması insanoğlunun şakiliğindendir.” (4)

Dipnotlar:

(1) bk. Müsned, I, 21; Müslim “İmân”, 1; Tirmizî, “İmân”, 4; İbnMâce, “Mukaddime”, 9; EbûDâvûd, “Sünnet”, 17; Nesâî, “İmân”, 4.
(2) bk. Tirmizî, Kader, l.
(3) bk. Tirmizi, Kader, 10.
(4) bk. Tirmizi, Kader, 15.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

sami

Bazı Ayetlerde Allah'a ve Peygambere veya Allah'a ve Ahirete imandan bahsedilip diğer şartlardan bahsedilmemiştir. Başka Ayet ve hadislerde de imanda bahsedilirken bütün şartlar sayılmamıştır. Bu imanın şartlarının 2 olduğunu veya 4 olduğunu veya 5 olduğunu göstermez. Bazı hikmetler ve makam münasebetiyle bütün şartlar bir ayette veya bir hadisde sayılmamıştır. Fakat bütün Ayetleri ve Hadisleri bir bütün olarak bakınca İmanın tüm şartları ve meseleleri görülür.
Ayrıca Üstad Kader imanın şartlarından mıdır değilmidir. İmanın şartlarındansa niye bu şartlara dahil olmuştur tartışmalarını Kader Risalesinin başında çözüme kavuşturur: Kader ve cüz-i ihtiyarî, İslâmiyetin ve imanın nihayet hududunu gösteren, hâlî ve vicdanî bir imanın cüzlerindendir. Yoksa ilmî ve nazarî değillerdir. Yani mümin herşeyi, hattâ fiilini, nefsini Cenab-ı Hakka vere vere, tâ nihayette teklif ve mesuliyetten kurtulmamak için Cüz-i ihtiyarî önüne çıkıyor. Ona Mesul ve mükellefsin der. Sonra, ondan sudûr eden iyilikler ve kemalât ile mağrur olmamak için, Kader karşısına geliyor. Der: Haddini bil, yapan sen değilsin. Evet kader, cüz-i ihtiyarî; iman ve İslâmiyetin nihayet meratibinde.. KADER, NEFSİ GURURDAN VE CÜZ-İ İHTİYARÎ, ADEM-İ MESULİYETTEN KURTARMAK İÇİNDİR Kİ, MESAİL-İ İMANİYEYE GİRMİŞLER. Yoksa mütemerrid nüfus-u emmarenin işledikleri seyyiatının mesuliyetinden kendilerini kurtarmak için kadere yapışmak ve onlara inam olunan mehasinle iftihar etmek, gururlanmak, cüz-i ihtiyarîye istinad etmek; bütün bütün sırr-ı kadere ve hikmet-i cüz-i ihtiyariyeye zıd bir harekete sebebiyet veren ilmî meseleler değildir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...