Kur'an'ın nazmı, belağatı, üslubu, lafzı aynı mânâya gelmiyor mu; Risalelerde neden farklı farklı işlenmiştir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Nazım" Kur'an-ı Kerim'deki kelime ve harflerin harika bir ahenk ve münasebet ile nazm ve tertibindeki cezaleti işleyen bir konu başlığıdır. Risale-i Nur'da bu ayrı bir konu başlığı altında incelenmektedir.

"Belağat", hitap ettiği kimselere göre tam yerinde, düzgün ve hakikatli güzel söz söyleme sanatıdır. Diğer bir ifadesi ile muktezâ-yı hâle mutâbık söz söyleme ilmidir. Belağat, hem düzgün, hem yerinde söz söylemeyi öğreten ilmin de adı olur. Ve maani, beyan, bedi' diye üç kısma ayrılır. Bu gün edebiyat denilen ilme, ilm-i belağat denilir.

"Üslub" kelime olarak tarz, yol, şekil mânâlarına geliyor. Istılahta ise ifade tarzı ve yolu demektir. Kur’an’ın üslubu şiir ve nesirden farklı olması ciheti ile benzersizdir. Bu incelik Risale-i Nur'da da ifade edilmektedir.

"Nazm-ı lafz" kelâmın, lâfız esas alınarak tanzim edilmesidir ki zaten Kur’an’ın bütün mucizeleri bu temel üzerine bina edilmektedir. Yani Allah Kur’an’ın lafızlarını öyle tanzim etmiş ki her tarafından mu’cizeler sergileniyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...