Birinci Şule, Birinci Şua, İkinci Suret, Beşinci Nokta

İçerikler


 1. "Kur'an'ın beyanında beraat var." buyuruluyor; beraat ne demektir?

 2. Beyanındaki beraatin mu’cizeliğinin bir vechi de terğibdir; buna dair bir misal verebilir misiniz, mesela Kur'an cennete nasıl rağbet uyandırıyor?

 3. Beyanındaki beraatin mucizeliğinin bir vechi de terhibdir; buna bir misal verebilir misiniz, mesela; Kur'an cehennemden nasıl sakındırıyor?

 4. Kur'an'ın nazmı, belagati, üslubu, lafzı aynı manaya gelmiyor mu; Risalelerde neden farklı farklı işlenmiştir?

 5. Belağat, cezalet, fesahat, bedaat, beraat mefhumlarını izah eder misiniz?

 6. Beyanındaki beraatin mu’cizeliğinin bir vechi de medhtir; buna misal verebilir misiniz, mesela; Kur'an Cenab-ı Hakk'ı nasıl medhediyor?

 7. Beyanındaki beraatin mucizeliğinin bir vechi de zemmdir; buna misal verebilir misiniz, mesela Kur'an gıybeti nasıl kötülüyor?

 8. "Bir mazlumun şahs-ı manevisini insafsızca dişliyorsunuz? Ve hiç aklınız yok mu ki, kendi azanızı kendi dişinizle divane gibi ısırıyorsunuz." Neden şahs-ı manevi diyor ve kendi azamız ne demektir? Kâfir, kardeşimiz olmadığı için gıybeti caiz mi?

 9. Beyanındaki beraatin mucizeliğinin bir vechi de isbattır; buna misal verebilir misiniz, mesela; Kur'an haşri nasıl isbat ediyor?

 10. "Hem zeminin sahifesinde yüz binler envâı beraber, birbiri içinde, kalem-i kudretiyle hatasız, kusursuz yazmak..." Misalle izah eder misiniz?

 11. Beyanındaki beraatin mucizeliğinin bir vechi olan isbat bölümünde misal olarak Kâf suresi verilmiş, burayı izah eder misiniz?

 12. Beyanındaki beraatin mucizeliğinin bir vechi olan isbat bölümünde Peygamber Efendimizin nübüvveti misal verilmiş, izah eder misiniz?

 13. "Risaletin hücceti o derece yakini ve haktır ki, hakkaniyette makam-ı tazim ve hürmete çıkmış ki onunla kasem ediliyor." cümlesini izah eder misiniz?

 14. Beyanındaki beraatin mucizeliğinin bir vechi olan isbat bölümünde; Yasin suresindeki "Çürümüş kemikleri kim diriltecek?" sualine verilen cevabı izah eder misiniz?

 15. "İnsan der; çürümüş kemikleri kim diriltecek?" ayetinden, tarihte bir hadisenin cereyan ettiği anlaşılıyor. Ayetin nüzulüne sebep olan bu hadise hakkında bizleri bilgilendirir misiniz?

 16. "Tabur misal bir cesedin nizamı altına girmekle birbiriyle tanışan zerrat-ı esasiye ve eczayı asliyeyi bir sayha ile sur-u İsrafil’in borusu ile toplar." Toplanan malzemeler; "zerrat-ı esasiye" ve "ecza-i asliye" olarak ifade ediliyor. İzah nasıldır?

 17. Ordu misalinde ikinci defa toplanmanın daha kolay olduğu izahında merak edilen husus; zerreler birbirini tanıyor mu?

 18. Kur'an'ın beraatine misal olarak Yirmi Beşinci Söz'de Bakara Suresi 74. ayet veriliyor; bu bölümü izah eder misiniz?

 19. Kur'an'ın beraatine misal olarak ilzam makamında Yirmi Beşinci Söz'de Bakara suresi 23. ayet misal veriliyor; bunu izah edebilir misiniz?

 20. "Hem madem sekiz mertebe aczinizi anladınız..." derken, hangi sekiz mertebeden bahsediliyor?

 21. "Beyan-ı Kur’an’dan sonra beyan olamaz ve hacet kalmaz." İzah eder misiniz?

 22. Kur'an'ın beyanındaki beraatin mucizeliğini gösteren, Tûr suresinin 29-43. ayetlerinden uzunca bir misal veriliyor. Bunu izah eder misiniz?

 23. Kur'an'da "Biz ona şiir öğretmedik." buyuruluyor; ayet ve şiir arasında nasıl bir fark var?

 24. "Akılsız feylesoflar" tabiri hakkında bilgi verir misiniz? Bu ifade hangi felsefe ekolleri için geçerlidir?

 25. "Muhammedü’l-Emin diyerek, içlerinde seni en doğru sözlü biliyorlardı." Peygamber Efendimizin "emin" vasfından bahseder misiniz?

 26. "Kâinatı abes ve gayesiz itikad eden felâsife-i abesiyyun gibi..." Bu akımın hususiyetlerini misallerle açıklar mısınız?

 27. Allah'ı inkâr etmeyen maddiyyûn kimlerdir; "muattıla" ne demektir?

 28. "Hükema-yı dalle" hakkında bilgi verir misiniz? Bunlar hangi düşünce ekolleri oluyor?

 29. Allah'ın irade sıfatı hakkında bilgi verebilir misiniz; ehl-i dalalet neden irade sıfatını inkâr ediyorlar?

 30. "Aklı hâkim yapan mütehakkim" Mutezile hakkında bilgi verir misiniz, Ehl-i sünnetten ayrılan hususiyetleri nelerdir?

 31. "Ukul-ü aşere" hakkında açıklama yapar mısınız?

 32. Allah'a evlat isnad eden, meleklerin Allah'ın kızları olduğunu iddia eden dalalet ehli kimlerdir; meleklerin cinsiyeti nedir?

 33. Ayette gaybı bildiklerini iddia eden ehl-i dalaletten bahsediliyor; bunlar kimlerdir, gaybı bilmeleri mümkün mü?

 34. Bediüzzaman; ehl-i dalaletin fenalıkta muvaffakiyetlerini "istidraç" olarak değerlendiriyor. İzah eder misiniz?

 35. "Ve onların fenalıkta muvaffakiyetleri muvakkattir ve istidraçtır, bir mekr-i İlahidir." Burada geçen "istidraç" ile "mekr-i İlahi" arasındaki farkı izah eder misiniz?

 36. "Çünkü onlar kendi nefislerine hile ederler, kendilerine zarar ederler. Ve onların fenalıkta muvaffakiyetleri muvakkattir ve istidraçtır, bir mekr-i ilahidir." İzah eder misiniz?

 37. Halık-ı hayr ve halık-ı şer namıyla, iki ilah tevehhüm eden Mecusiler hakkında bilgi verir misiniz?

 38. Cenab-ı Hakk'ın kulların anlayış seviyesine göre konuşmasına "Tenezzülat-ı İlahiye" deniliyor; izah eder misiniz?

 39. "Evet, Kur’an-ı Mu’cizü’l-Beyan çok hakaik-i gamızayı,.. Basitane ve zahirane söylüyor, ders veriyor." Basitane söylemek ne demektir?

 40. Kur'an'ın bir kısım ayetleri müteşabihat kısmındandır; bu ne demektir, müteşabih ayetlerin hususiyetleri nelerdir?

 41. Kur'an'da geçen "Rahman'ın arşı" ifadesini nasıl anlayabiliriz?

 42. "Umum mertebeler üstüne gelerek, o mertebelere çıkanları irşad ederek,.." Umum mertebeler üstüne gelmesi ne demektir? O mertebelere çıkmak derken, iman mertebeleri mi kastediliyor?

 43. Kur'an hakkında "Maide-i Semaviye" tabiri kullanılıyor, bunu açıklar mısınız?

 44. "Kur’ân-ı Kerîm öyle bir maide-i semaviyedir ki, binler muhtelif tabakada olan efkâr ve ukul ve kulub ve ervah, o sofradan gıdalarını buluyor,.. Hatta pek çok kapıları kapalı kalıp istikbalde geleceklere bırakılmış." Bu risaleden sonra açılan kapı var mı?

 45. Kur'an'ın talebeleri kimlerdir? Haklarında kısa bilgiler verir misiniz? Müçtehidîn, Sıddıkîn, Muhakkıkîn, Mütekellimîn...

Yükleniyor...