Risale-i Nurlar hakkında bazı ayet ve hadislerin olduğunu duymuştum. Bu konuda bilgi verebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nurların makbuliyetine dair Üstad Hazretleri otuz üç ayetten delalet ve işaretler çıkarmıştır. Bu işaret ve delaletlerin tafsilatı Birinci Şua adlı risalede kapsamlı bir şekilde izah edilmektedir; tafsilatı için oraya bakılabilir.

Risale-i Nur cemaatinin hem makbuliyetine hem de ne kadar mücadele ve mücahade edeceğine de şu hadis işaret ediyor:

"Ümmetimden bir taife Allah'ın emri gelinceye kadar (yani kıyâmetin kopmasına kadar) hak üzerinde galip olacaktır."(Buhari, 9:125, 162; Müslim, 1:137)

Bu hadisi Üstad Hazretleri şu şekilde tabir ve tefsir ediyor:

”Ahirzamandan haber veren mühim bir hadis

لاَتَزاَلُ طَاۤئِفَةٌ مِنْ اُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهِ Ramazan-ı Şerifte onuncu günün ikinci saatinde birden bu hadis-i şerif hatırıma geldi. Belki, Risale-i Nur şakirtlerinin taifesi ne kadar devam edeceğini düşündüğüme binaen ihtar edildi."

لاَتَزَالُ طَاۤئِفَةٌ مِنْ اُمَّتِى —şedde sayılır, tenvin sayılmaz—fıkrasının makam-ı cifrîsi bin beş yüz kırk iki (1542) ederek nihayet devamına ima eder. لاَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلاَّ اللّٰهُ

ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ —şedde sayılır—fıkrası dahi, makam-ı cifrîsi 1506 edip, bu tarihe kadar zahir ve âşikârâne, belki galibane, sonra tâ ‘kırk iki (42)’ye kadar gizli ve mağlûbiyet içinde vazife-i tenviriyesine devam edeceğine remze yakın ima eder."

حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهِ —şedde sayılır—fıkrası dahi, makam-ı cifrîsi 1545 olup kâfirin başında kıyâmet kopmasına ima eder. لاَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلاَّ اللّٰهُ

"Câ-yı dikkat ve hayrettir ki, üç fıkra bil’ittifak bin beş yüz tarihini göstermeleriyle beraber, tam tamına mânidar, mâkul ve hikmetli bir surette bin beş yüz altı (1506)’dan tâ ‘42’ye, tâ ‘45’e kadar üç inkılâb-ı azîmin ayrı ayrı zamanlarına tetabuk ve tevafuklarıdır."

"Bu imalar gerçi yalnız bir tevafuk olduğundan delil olmaz ve kuvvetli değil; fakat birden ihtar edilmesi bana kanaat verdi. Hem kıyametin vaktini kat’î tarzda kimse bilmez; fakat, böyle îmalarla bir nevî kanaat, bir galip ihtimal gelebilir..."(1).

Bunun gibi Beşinci Şua'da Deccal ve Mehdi (r.a) hakkında varid olan hadisleri de Risale-i Nur'un makbuliyetine ve müjdelenmesine işaret olarak kabul edebiliriz. Zira Beşinci Şua'daki hadislerin tamamı, ahir zamanın şahıslarına ve taifelerine bakıyor.

(1) bk. Kastamonu Lahikası, (21. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...