Onuncu Mes'ele

İçerikler


 1. "Her ne kadar ibaresi sönük olsa da Kur’ân’a ait olmak cihetiyle, hem ibadet-i tefekküriye, hem kudsî, yüksek, parlak bir cevherin sedefidir. Yırtık libasına değil, elindeki elmasa bakılsın." İzah eder misiniz?

 2. Tekrarat-ı Kurâniye ne demektir, açıklar mısınız?

 3. “Emirdağı Çiçeği” isimli bu bahsin yazılmasının sebebi nedir?

 4. "Mütekellim-i Ezelînin rububiyet-i âmmesinin geniş makamından" ifadesi ne demektir; burayı devamıyla açar mısınız?

 5. Ayetü’n-Nur, Risale-i Nur’a nasıl işaret ediyor?

 6. Bediüzzaman Hazretleri, Birinci Şuâ’da otuz üç ayetin Risale-i Nur’a işaret ettiğini beyan ediyor; Kur’an’da bu manada işaretler var mıdır?

 7. Kur’an’da zalimlerin tehdit edilmesinin hikmetleri nelerdir?

 8. Nur ayetinden sonra gelen "zulümat âyeti" nelerden bahsediyor?

 9. Üstad semavî ve arzî musibetlerden bahsediyor; bunları nasıl anlamalıyız?

 10. "Ve tercümanın ümmiyet mertebesini tam riayet etmek sırrıyla, hiçbir tekellüf ve hiçbir tasannu ve hiçbir gösterişe meydan vermeden selâset-i fıtriyesi ... güzel bir i'caz gösterir.'' Kur'an'ın bu hasiyetini açar mısınız?

 11. Bediüzzaman Hazretleri, Peygamber Efendimizin ümmiyet mertebesinden bahsediyor, hikmeti nedir?

 12. "Evet, ihtiyacın tekerrürüyle tekrarın lüzumu haysiyetiyle, yirmi sene zarfında pek çok mükerrer suallere cevap olarak ayrı ayrı çok tabakalara ders veren ve koca kâinatı parça parça edip kıyamette şeklini değiştirerek,.." Devamıyla izah eder misiniz?

 13. "Milyonlar defa tekrar edilse yine ihtiyaç var, değil yalnız ekmek gibi her gün, belki hava ve ziya gibi her dakika ona ihtiyaç ve iştiyak vardır." Üstad'ın ziya ile havayı aynı derecede ehemmiyetli görmesinin hikmeti nedir?

 14. Besmele, Kur’an’da yüz on dört defa mı tekrar ediliyor?

 15. Besmelenin arşı ferşle bağlaması ne demektir?

 16. İnsanın sadece Rabb'ine ibadet etmekle tatmin olabileceği azalara ve duygulara örnek verebilir misiniz? Biz ayetin beyanıyla kalbi biliyoruz; bunun dışında hangi cihazlar ve duygular örnek gösterilebilir?

 17. Kur’an’daki tekrarların bir hikmetini de “ihtiyacın tekrarı sebebiyle tekrarın lüzumu” şeklinde izah ediliyor; açıklar mısınız?

 18. Kur’an’ın, sahabelerin cüz’i hallerinden bahsetmesinin hikmeti nedir?

 19. "Hem meselâ, Sûre-i Rahmân’da tekrar edilen فَبِأَىِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ âyeti ile Sûre-i Mürselât’ta وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ âyeti, cin ve nev-i beşerin, kâinatı kızdıran ve arz ve semâvâtı hiddete getiren,.." İzah eder misiniz?

 20. Arz ve semavatın hiddetlenmesini açıklar mısınız? Allah arz ve semavata böyle bir özellik mi vermiş?

 21. Rahman Sûresinde “Rabbinizin nimetlerinden hangi birini yalanlarsınız?” ayetinin otuz bir defa tekrarının lüzumu hakkında bilgi verir misiniz?

 22. "... mebde ve meadı, Allah'ı ve ahireti değil yalnız bir sahifede, bir ayette, bir cümlede, bir kelimede, belki bazen bir harfte ve (...) öyle kuvvetli ispat eder ki..." cümlelerini birer örnekle izah eder misiniz?

 23. "Arabî Risale-i Nur´dan İşârâtü´l-İ´câz tefsiri bilfiil göstermişler ki, Mekkiye olan sûre ve âyetlerde en âlî bir üslûb-u belâğat ve en yüksek bir i´câz-ı îcâzî vardır." deniyor. Niye "Mekkiye olan sure" diye ayırım yapılmıştır?

 24. "Hattâ bazen bir sahifede iktiza-yı makam ve ihtiyac-ı ifham ve belâğat-ı beyan cihetiyle yirmi defa sarîhan ve zımnen tevhid hakikatini ifade eder..." cümlesini açıklar mısınız?

 25. "Mebde’" ve "mead" ne demektir; izah eder misiniz?

 26. "Mekkî" ve "Medenî" sureler ne demektir; ikisi arasındaki farklar nelerdir?

 27. Bediüzzaman Hazretleri, "Bazen Kur’an-ı Kerîm'in bir sayfasında sarihan ve zımnen tevhid hakikati ifade ediliyor." diyor; bu ne demektir, örnek verebilir misiniz?

 28. Cevşenü’l-Kebir hakkında ve Cevşen’de geçen cehennemden korunmanın talep edildiği cümlenin yüz defa tekrar edilmesinin hikmetiyle ilgili bilgi verebilir misiniz?

 29. Külliyat'ta birçok yerde rastlanan, "tevhidin mertebeleri" ifadesinden ne anlamamız gerekiyor?

 30. Kur’an, bazen bir harfte ve takdim, tehir, târif, tenkir ve hazf, zikir gibi belagat inceliklerinde tevhidin inceliklerine, haşrin nüktelerine nasıl dikkat çekiyor?

 31. Bediüzzaman Hazretleri, “Cüz'î hâdise-i şer'iyeyi küllîleştiren ve imtisalini temin eden iman-ı billâhtır.” diyor; açıklar mısınız?

 32. "Ehadiyyet içinde vahidiyyet" nasıl oluyor?

 33. "Hattâ bir cümlede, bir zerreyi bir göz bebeğinde gördüğü ve yerleştirdiği gibi, güneşi dahi aynı âyetle, aynı çekiçle göğün göz bebeğinde yerleştirir ve göğe bir göz yapar." cümlesini izah eder misiniz?

 34. Kur’an’ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz?

 35. "Kur’ân, elbette her makamda, hattâ bazen bir sahifede çok maksatları takiben marifetullahtan ve tevhidin mertebelerinden ve iman hakikatlerinden ders verdiği haysiyetiyle, öbür makamda, meselâ zâhirce ..." cümlesini devamıyla açıklar mısınız?

 36. "Kur’ân, mahiyeti hem bir kitab-ı zikir ve iman ve fikir, hem bir kitab-ı şeriat ve hikmet ve irşad gibi, çok kitapları ve ayrı ayrı dersleri tazammun ederek rububiyet-i İlâhiyenin her şeye ihatasını ve ..." ifadesini devamıyla açıklar mısınız?

 37. Hazret-i Yusuf Aleyhisselâmın, kardeşini bir hile ile alması hadisesi hakkında bilgi verir misiniz?

 38. “Bazen ehemmiyetli bir hakikat sathî nazarlara görünmediğinden ve bazı makamlarda cüz’î ve âdi bir hâdiseden yüksek bir fezleke-i tevhidi veya küllî bir düsturu beyan etmekte münasebet bilinmediğinden, bir kusur tevehhüm edilir..." Açıklar mısınız?

 39. "... taze bir âlemin kapısı kendine açılmasından, o geçici her bir âlemini nurlandırmak için ihtiyaç ve iştiyakla Lâ ilâhe illâllah cümlesini binler defa tekrar ile o değişen perdelere ve âlemlere her birisine bir ..." Devam eden cümleyi açıklar mısınız?

 40. "Oraya atıldıklarında cehennemin kaynar durumdaki gürleyişini işitirler. Neredeyse o cehennem onlara olan öfkeden parçalanacak!" Zâlim münkirlere cehennemin öfkelenmesini açar mısınız?

 41. Bediüzzaman Hazretleri "Lâ ilâhe illâllah"ı neden bir lâmba olarak tavsif etmiş?

 42. "... dört erkân-ı imaniyeyi içine almakla 'Lâ ilâhe illâllah' rüknüne denk tutulan 'Muhammedun Resulullah' risalet-i Muhammediye (a.s.m.)..." Bu cümleyi açıklarken, neden 'dört erkan' dediğini de izah eder misiniz?

 43. "... Risalet-i Ahmediyenin (a.s.m.) hakkaniyetine bütün enbiyanın nübüvvetlerini hüccet gösterip, 'Onların umumunu inkâr edemeyen, bu zâtın risaletini hakikat noktasında inkâr edemez.' hikmetiyle..." ifadesini açıklar mısınız?

 44. "Hakîkat-ı Muhammediye" ne demektir; izah eder misiniz?

 45. "Kur'ân'da Zât-ı Ahmediyeye en büyük makam vermek ve dört erkân-ı îmaniyeyi içine almakla..." Dört erkan-ı imaniye ne demektir?

 46. Bediüzzaman Hazretleri “hâdise-i Muhammediye bütün benî-Âdemin en büyük hâdisesi ve kâinatın en azametli mes'elesi” diye buyuruyor; açıklar mısınız?

 47. Bediüzzaman Hazretleri, Peygamber Efendimiz hakkında “sünnet-i seniyyesine ittibâ ile şefaatine mazhariyet” ifadesini kullanıyor; açıklar mısınız?

 48. İmanın dört rüknünü tek başına "Muhammedün rasulullah" nasıl ifade ediyor?

 49. Peygamber Efendimizin beşerî ve şahs-ı mânevisi hakkında açıklama yapar mısınız?

 50. "Meğer maddiyyunluk tâunuyla maraz-ı kalbe ve vicdan hastalığına müptelâ ola!" cümlesini izah eder misiniz; "vicdan hastalığı" nedir?

 51. "İkinci kısım hikmetleri ise, zîhayatın ve zîşuurun nazarlarına bakar. Onlara şirin bir mütalâagâh, birer kitab-ı marifet olur..." diye başlayan kısmın izahını yapar mısınız?

 52. Onuncu Mesele'nin, Birinci ve İkinci Kısım hikmetlerinde anlatılanları açıklar mısınız?

 53. "Elhasıl, nasıl ki iman, ölüm vaktinde insanı idam-ı ebedîden kurtarıyor; öyle de herkesin hususî dünyasını dahi idamdan ve hiçlik karanlıklarından kurtarıyor." İzah eder misiniz?

 54. "Madem Allah var ve ilmi ihata eder. Elbette adem, idam, hiçlik, mahv, fena, hakikat noktasında, ehl-i imanın dünyasında yoktur. Ve kâfirlerin dünyaları ademle, firakla, hiçlikle, fânilikle doludur." İzah eder misiniz?

 55. "Hususuyla bu asrımıza bakan tehdidatı içinde zâlimlerine misli görülmemiş bir hâlette, sanki feza-i ekberden bir nümuneyi andıran semâvî bir cehennem..." cümlesini devamıyla açar mısınız?

Yükleniyor...