Şadi EREN (Prof. Dr.)

Sitedeki Yazıları

 1. "Aklı hâkim yapan mütehakkim" Mutezile hakkında bilgi verir misiniz, Ehl-i sünnetten ayrılan hususiyetleri nelerdir?

 2. "Asya kıt’asının ve istikbalinin keşşafı ve miftahı şûrâdır." İstişare ve meşveretin dindeki yeri nedir?

 3. "Bana ait kusurlar ve noksaniyetler ve işkâl ve hatalara nazar-ı insaf ve müsamaha ile bakmalarını ihvanlarımızdan bekleriz." ifadesini değerlendirir misiniz?

 4. "Bazen Kur’an-ı Kerîm'in bir sayfasında sarîhan ve zımnen tevhid hakikati ifade ediliyor." ne demektir, misal verebilir misiniz?

 5. "Belagat-i Kur’aniye" ve kısımları hakkında bilgi verir misiniz?

 6. "Bir nur çıkacak" ifadesinden maksat nedir?

 7. "Bu âyetin derece-i belâğatini zevk ederek, sair âyetleri buna kıyasla..." Buradaki "derece-i belağatı zevk etmek" ne demektir?

 8. "Burhan-ı Hakikat" ne demektir?

 9. "Cüz'î hâdise-i şer'iyeyi küllîleştiren ve imtisalini temin eden iman-ı billâhtır." izah eder misiniz?

 10. "Diyalog" ne demektir?

 11. "Evet, hakikat-i mutlaka, mukayyet enzar ile ihata edilmez. Kur’ân gibi bir nazar-ı küllî lâzım ki ihata etsin." İzah eder misiniz?

 12. "Gölgeli, gölgesiz suretler, ya bir zulm-ü mütehaccir veya bir riyâ-yı mütecessid veya bir heves-i mütecessimdir." İzah eder misiniz?

 13. "Hakîkat-ı Muhammediye" ne demektir; izah eder misiniz?

 14. "Hakikatin rengi" ne demektir, hakikatin renginin değişmesi ne demektir; izah edebilir misiniz?

 15. "Her bir ayetin zahiri, batını, haddi, matlaı vardır." buyuruluyor; açıklar mısınız?

 16. "İkinci cüz ve tetimme-i tarif" ne demektir?

 17. "İlmindeki camiiyet-i harikadır." Kur’an’ın ilmindeki camiiyet hakkında bilgi verebilir misiniz?

 18. "İlzam" ne demektir? Kur’an’da münkirleri ilzam kabilinden ayetler var mıdır?

 19. "İşarî Mânâ" ve "İşarî Tefsir" ne demektir?

 20. "Kâinatı abes ve gayesiz itikad eden felâsife-i abesiyyun gibi..." Bu akımın hususiyetlerini misallerle açıklar mısınız?

 21. "Kur'an'ın beyanında beraat var." buyuruluyor; beraat ne demektir?

 22. "Kur'an'ın lafzında fesahat var." deniyor; fesahat ne demektir?

 23. "Kur’an Arş-ı Azamdan, İsm-i Azamdan, her ismin mertebe-i azamından geldiği için" ifadesini izah eder misiniz?

 24. "Kur’ân’ın benzerini getirmek için insanlar ve cinler bir araya toplanıp da hepsi birbirine yardımcı olsalar, yine de onun benzerini getiremezler." Ayeti Risalelerde nasıl izah edilmiş?

 25. "Kur’an’ın kırka yakın i’caz yönleri vardır." cümlesini açıklayarak i’caz yönlerini sayabilir misiniz?

 26. "Kur’an’ın şebabeti" ne demektir? Kur’an Ehl-i kitaba nasıl sesleniyor?

 27. "Mahzen-i mu’cizat" ifadesini nasıl anlayabiliriz?

 28. "Manasındaki belagat-ı harikadır." Kur'an'ın manasında nasıl belagat mucizesi var; bunu izah eder misiniz?

 29. "Manasındaki camiiyet-i harikadır." Kur’an’ın "manasındaki camiiyet" hakkında bilgi verebilir misiniz?

 30. "Mebahisindeki camiiyet-i harikadır." Kur’an’ın "konularındaki camiiyet" hakkında bilgi verebilir misiniz?

 31. "Mebde’" ve "mead" ne demektir; izah eder misiniz?

 32. "Mekkî" ve "Medenî" sûreler ne demektir; ikisi arasındaki farklar nelerdir?

 33. "Muallakat-ı Seb'a" ne demektir?

 34. "Mucize-i Baki" ne demektir?

 35. "Muhammedü’l-Emin diyerek, içlerinde seni en doğru sözlü biliyorlardı." Peygamber Efendimizin "emin" vasfından bahseder misiniz?

 36. "Mukabele-i bilmisil kaide-i zâlimânesiyle..." cümlesindeki kaideyi izah eder misiniz?

 37. "Mu’cize-i kübra-yı Ahmediye" ifadesini nasıl anlayabiliriz?

 38. "Nasıl biliyoruz ki, kimse muarazaya teşebbüs etmedi? Kimse kendine güvenemedi mi ki, meydana çıksın?" Kur’an'a nazire yapmaya çalışan kimse olmamış mı?

 39. "Nev-i beşerin ve belki cinnîlerin de netice-i efkârları olan medeniyet-i hazıra,.." Günümüz medeniyetine cinlerin katkısı var mı, bilgi verir misiniz?

 40. "O manalara, derecelerine göre birer emare vazetmiştir ya lafziyedir ya maneviyedir. " "Lafzi ve manevi karine" ne demektir?

 41. "O maneviye ise, ya siyak veya sibak-ı kelamdan veya başka ayetten birer emare, o manaya işaret eder. " Kelamın "siyak ve sibakı" ne demektir; açıklar mısınız?

 42. "Onlar, rızık olarak verdiklerimizden infak ederler." ayetinde nasıl bir cezalet mu’cizesi görülüyor?

 43. "Oraya atıldıklarında cehennemin kaynar durumdaki gürleyişini işitirler. Neredeyse o cehennem onlara olan öfkeden parçalanacak!" Zâlim münkirlere cehennemin öfkelenmesini izah eder misiniz?

 44. "Rububiyet ve ulûhiyetin şuûnâtı" ne demektir, izah eder misiniz?

 45. "Safa-yı kalb ve tezkiye-i nefisten sonra ve ruhun terakkiyatından ve aklın tekemmülünden sonra…" Kur’an’ın hakikatlerine muhatap olabilmek için bahsedilen dört esası açar mısınız?

 46. "Ukul-ü aşere" hakkında açıklama yapar mısınız?

 47. "Yalnız Yirminci Söz'ün Birinci Makamı'nda üç-dört ayette şüpheleri söylenmiş." Burada bahsedilen ayetler hangileridir?

 48. Allah'a evlat isnad eden, meleklerin Allah'ın kızları olduğunu iddia eden dalalet ehli kimlerdir; meleklerin cinsiyeti nedir?

 49. Allah'ın irade sıfatı hakkında bilgi verebilir misiniz; ehl-i dalalet neden irade sıfatını inkâr ediyorlar?

 50. Araplarda şiire karşı hususi bir alaka olması konusunu biraz açıklar mısınız?

Yükleniyor...