Şadi EREN ( Prof. Dr.)

Sitedeki Yazıları

 1. "Ahiret âlemlerinin mukaddes haritası", ne demektir?

 2. "Aklı hâkim yapan mütehakkim Mutezile gibi..." Mutezile hakkında bilgi verir misiniz, Ehl-i sünnetten ayrılan özellikleri nelerdir?

 3. "And olsun, eğer bu Kur’ân’ın benzerini getirmek için insanlar ve cinler bir araya toplanıp da hepsi birbirine yardımcı olsalar, yine de onun benzerini getiremezler." ayeti Risalelerde nasıl açıklanmıştır?

 4. "Asya kıt’asının ve istikbalinin keşşafı ve miftahı şûrâdır." İstişare ve meşveretin dindeki yeri nedir?

 5. "Bahr-i hakaik olan Kur’ân’ın âyetleri dahi o deniz içindeki definenin bir gavvâsıdır." cümlesini izah eder misiniz?

 6. "Bu âyetin derece-i belâğatini zevk ederek, sair âyetleri buna kıyasla..." Buradaki "derece-i belagatı zevk etmek" ne demektir?

 7. "Bürhan-ı Hakikat" ne demektir?

 8. "Bütün nev'-i beşerin ve belki cinnîlerin de netice-i efkârları olan medeniyet-i hazıra" denilerek, cinlerin medeniyete katkısından bahsediliyor; açıklar mısınız?

 9. "Emir ve davet kitabı," ne demektir?

 10. "En büyük insanlık olan İslamiyetin ab-ı hayatı ve ziyası," deniliyor; İslamiyet nasıl en büyük insanlık oluyor, ab-ı hayat ve ziya ile neye işaret ediliyor?

 11. "Evet, hakikat-i mutlaka, mukayyet enzar ile ihata edilmez. Kur’ân gibi bir nazar-ı küllî lâzım ki ihata etsin." İzah eder misiniz?

 12. "Gölgeli, gölgesiz suretler, ya bir zulm-ü mütehaccir veya bir riyâ-yı mütecessid veya bir heves-i mütecessimdir ki, beşeri zulme ve riyâya ve hevâya, hevesi kamçılayıp teşvik eder." İzah eder misiniz?

 13. "Görülen âlemde görülmeyen âlemin dili" ne demektir?

 14. "Hakîkat-ı Muhammediye" ne demektir; izah eder misiniz?

 15. "Hakikatin rengi" ne demektir, hakikatin renginin değişmesi ne demektir; izah edebilir misiniz?

 16. "Her bir âyetin zahiri, batını, haddi, matlaı vardır." buyuruluyor; açıklar mısınız?

 17. "Hikmet saçan kutsal kitap" tabiri nasıl anlamalıyız?

 18. "İkinci cüz' ve tetimme-i tarif." deniliyor, bu ne demektir?

 19. "İlmindeki câmiiyet-i harikadır." Kur’an’ın ilmindeki camiiyet hakkında bilgi verebilir misiniz?

 20. "İlzam" ne demektir? Kur’an’da münkirleri ilzam kabilinden âyetler var mıdır?

 21. "İnsanlığı mutluluğa sevk eden gerçek mürşit ve yol gösterici," nasıl oluyor?

 22. "Kâinatı abes ve gayesiz itikad eden felâsife-i abesiyyun gibi,.." Böyle bir felsefi akım var mı, özellikleri nelerdir?

 23. "Kur'an'ın altının delil ve burhan olmasını" izah eder misiniz?

 24. "Kur'an'ın beyanında beraat var." buyuruluyor; beraat ne demektir?

 25. "Kur'an'ın beyanında beraat vardır. Bu ne demektir?

 26. "Kur'an'ın içinin halis hidayet olması" ne demektir?

 27. "Kur'an'ın lafzında fesahat var." deniyor; fesahat ne demektir?

 28. "Kur'an'ın meyvesinin rahmet-i Rahman ve dâr-ı cinan olmasını" nasıl anlamalıyız?

 29. "Kur'an'ın sağının, teslim-i kalp ve vicdan olmasını" izah eder misiniz?

 30. "Kur'an'ın solunun, teshir-i akıl ve iz'an olmasını" izah eder misiniz?

 31. "Kur'an'ın üstünün; envar-ı iman olmasını" izah eder misiniz?

 32. "Kur'an, şu insanlık âleminin mürebbisi," ne demektir?

 33. "Kur’an ubudiyet kitabıdır." denilmiş, nasıl?

 34. "Kur’an, Allah’ın kelam sıfatından gelen kitabıdır." ifadesini izah eder misiniz?

 35. "Kur’an, şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesidir." Bu ifadeyi nasıl anlayabiliriz?

 36. "Kur’an’ın altı ciheti var." deniliyor; bu cihetler nelerdir?

 37. "Kur’an’ın kırka yakın icaz yönleri vardır." buyuruluyor, bunu açıklayarak icaz yönlerini sayabilir misiniz?

 38. "Kur’an’ın şebabeti" ne demektir? Kur’an Ehl-i kitaba nasıl sesleniyor?

 39. "Mahzen-i mu’cizat" ifadesinden ne anlamalıyız?

 40. "Mânâsındaki belâğat-i harikadır." Kur'an'ın manasında belağat mucizesi var; bunu açıklar mısınız?

 41. "Mânâsındaki câmiiyet-i harikadır." Kur’an’ın "manasındaki camiiyet" hakkında bilgi verebilir misiniz?

 42. "Mebâhisindeki câmiiyet-i harikadır." Kur’an’ın "konularındaki camiiyet" hakkında bilgi verebilir misiniz?

 43. "Mebde’" ve "mead" ne demektir; izah eder misiniz?

 44. "Mekkî" ve "Medenî" sureler ne demektir; ikisi arasındaki farklar nelerdir?

 45. "Muallakat-ı Seb'a" ne demektir?

 46. "Mucize-i Baki" ne demektir?

 47. "Muhammedü’l-Emin diyerek, içlerinde seni en doğru sözlü biliyorlardı." Peygamber Efendimizin"emin" vasfından bahseder misiniz?

 48. "Mu’cize-i kübrâ-yı Ahmediye" ifadesinden ne anlamalıyız?

 49. "Nasıl biliyoruz ki, kimse muarazaya teşebbüs etmedi? Kimse kendine güvenemedi mi ki, meydana çıksın?" Kur'an'a nazire yapmaya çalışan kimse olmamış mı?

 50. "Olaylar satırlarının altında örtülü olan gerçeklerin anahtarı", ifadesiyle ne denilmek isteniyor?

Yükleniyor...