"Şakk-ı Kamer gibi binler mu’cizâtının delâlâtı ve Şeriat’ın hakkaniyeti ile te’yid ve tasdik ettikleri gibi,.." Şeriatın hakkaniyeti nasıl Nübüvvet-i Ahmediyeyi teyid ve tasdik ediyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Önce Üstat Hazretlerinin şeriat hakkındaki şu cümlesini hatırlayalım:

“Şeriat da yüzde doksan dokuz ahlak, ibadet, ahiret ve fazilete aittir.”(1)

Buna göre “şeriatın hakkaniyeti” ifadesini çok geniş manada ele almak gerekiyor.

İman konusunda en sağlam bilgi, en doğru haber Allah Resulü (asm.) tarafından insanlık âlemine tebliğ edilmiştir. Allah’ın birliği, şerik ve naziri olmadığı, bütün sıfatlarının sonsuz ve mutlak olduğu, ezelî ve ebedî olup zamandan ve mekândan münezzeh bulunduğu gibi hakikatler yanında, imanın diğer rükünleri hakkında verilen haberlerin de doğruluğu aynı zamanda Peygamberimiz (asm)'in risaletini ispat etmektedir.

Öte yandan, Kur’ân’daki hükümlerin insanın şahsî hayatından aile hayatına ve devlet yönetimine kadar her hususta adaleti ve hakkaniyeti tam muhafaza etmesi, insanlar için dünya ve ahiret saadetini temin edecek esaslar getirmesi de bir şahsın fikrinin mahsulü olamayacak kadar ileri, şümullü ve mükemmel olmalarıyla, bütün bunların ancak Allah’ın terbiyesinden geçen ve O’nun hükümlerini insanlara bildiren bir peygamberin işi olacağını göstermekte ve Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselamın Allah’ın en son ve en büyük elçisi olduğunu ispat etmektedir.

“Nasılki Kur’ân bütün mu'cizatıyla ve hakkaniyetine delil olan bütün hakaikıyla, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın bir mu'cizesidir. Öyle de Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm da, bütün mu'cizatıyla ve delail-i nübüvvetiyle ve kemalât-ı ilmiyesiyle Kur’ânın bir mu'cizesidir ve Kur’ân kelâmullah olduğuna bir hüccet-i katıasıdır.”(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Divan-ı Harb-i Örfî, İki Mekteb-i Musubetin Neticesi.

(2) bk. Şuâlar, Yedinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...