"Şems-i Ezel ve Ebed sultanı olan Zat-ı Ehad ve Samed'in tecellisi, mahiyet-i insaniyeye; hadsiz meratibi tazammun eden iki suretle tezahür eder." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte, Şems-i Ezel ve Ebed Sultanı olan Zât-ı Ehad ve Samedin tecellîsi, mahiyet-i insaniyeye, hadsiz merâtibi tazammun eden iki suretle tezahür eder:"

"Birincisi: Âyine-i kalbe uzanan bir nisbet-i Rabbâniye ile bir tezahürdür ki, herkes istidadına ve tayy-ı merâtipte seyr ü sülûküne, esmâ ve sıfâtın tecelliyâtına nisbeten cüz'î ve küllî o Şems-i Ezelînin nuruna ve sohbetine ve münâcâtına mazhariyeti var. Galip esmâ ve sıfâtın zılâlinde giden velâyetlerin derecâtı bu kısımdan ileri gelir."

"İkincisi: İnsanın câmiiyeti ve şecere-i kâinatın en münevver meyvesi olduğundan, bütün kâinatta cilveleri tezahür eden Esmâ-i Hüsnâyı birden âyine-i ruhunda gösterebilmesi cihetiyle, Cenâb-ı Hak, tecellî-i zâtıyla ve Esmâ-i Hüsnânın âzamî mertebede nev-i insanın mânen en âzam bir ferdine tecellî-i âzam tezahür eder ki, bu tezahür ve tecellî, Mirac-ı Ahmedî (a.s.m.) sırrıdır ki, onun velâyeti, risaletine mebde olur."(1)

İnsanın mahiyeti hususen kalbi, Allah’ın isim ve sıfatlarının bir tecelligâhıdır, aynasıdır. İnsanın vazifesi ise bu tecellileri iman ve marifet nazarı ile görüp okumaktır. Bu okumakla insan manen çok yüksek makamlara ve derecelere ulaşabilir. Üstad Hazretleri burada bu okumanın iki şekilde tezahür edeceğini söylüyor.

Birincisi: Nasıl insan kâinatın küçük bir misali ise, kalbi de mahiyetinin küçültülmüş bir misali ve modeli hükmündedir. İnsanın kalbi manen inkişaf ettikçe İlahi isimlere daha geniş ve daha parlak bir ayine olur.

İkincisi: İnsan model olarak Allah’ın bütün isim ve sıfatlarına mazhar ve makes olacak bir aynadır.

(1) bk. Sözler, Otuz Birinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Adem68474

"Şems-i Ezel ve Ebed sultanı olan Zat-ı Ehad ve Samed'in tecellisi, mahiyet-i insaniyeye; hadsiz meratibi tazammun eden iki suretle tezahür eder."Enbiyanın,Sahabenin,Velayeti suğra-Vusta-Kübra sahibleri ve Risalei Nur'un yolu İzah edilen İki suretten hangi kısma giriyor?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

"İkincisi: İnsanın câmiiyeti ve şecere-i kâinatın en münevver meyvesi olduğundan, bütün kâinatta cilveleri tezahür eden Esmâ-i Hüsnâyı birden âyine-i ruhunda gösterebilmesi cihetiyle, Cenâb-ı Hak, tecellî-i zâtıyla ve Esmâ-i Hüsnânın âzamî mertebede nev-i insanın mânen en âzam bir ferdine tecellî-i âzam tezahür eder ki, bu tezahür ve tecellî, Mirac-ı Ahmedî (a.s.m.) sırrıdır ki, onun velâyeti, risaletine mebde olur." bu kısma giriyor. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
erdem79

Tekrar tekrar okudum. Birinci ile ikinci arasındaki farkları tam tefrik edemedim.Sanki ikincisi sadece nebilere has bir durum.Birinci ile ikinci okuma arasındaki farkları karşılaştırmalı olarak tefrik edebilir misiniz?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Birincisinde insanın kabiliyeti ve kesbi esas iken ikincisinde ise vehbiyet ve İlahi tecelli esas oluyor. Birincisinde insanın çabası ikincisinde İlahi lütufun tezahürü söz konusu. Bu açıdan ikincisi nebilere has manası anlaşılıyor olsa da vehbiyet velayet-i kübrayı da içine alan bir kavramdır. Yani ikincisini sadece nebilere tahsis etmek manayı daraltmak olur. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...