Gençlik Rehberi

İçerikler


 1. "Cehennem vücut dairesinde olduğundan kafirlere de rahmettir." Kafir kendini yoklukta zannedecek ise, varlığın ona nasıl bir faydası olabilir?

 2. "Enaniyet ve ilmî kıskançlık gibi hastalıklara mübtela olmaktan korkan faziletli âlim ve münevverler Risale-i Nur'a derhal sarılıyorlar." Nur dairesine giren mütekelliminin, anladıkları meseleleri kitapçık olarak bastırmaları uygun mudur?

 3. "Ey cehennem hûrileri ile zevklenmek yolunda dinini feda eden ve sefihane..." Buradaki "cehennem hurilerini" nasıl anlayabiliriz?

 4. "Fakat iman ehlinin uhuvveti ve hürmeti ve muhabbeti ve hamiyeti, iman cihetiyle mevcut bulunan mâzi ve müstakbeli ihata ettiğinden, insaniyeti ve kemalâtı o nisbette teâli eder." İzah eder misiniz?

 5. "Fâni, beş-on senelik cemali bâkileştirmek için, meşru bir tarzda istimal ile o nimete şükredecek. Yoksa ihtiyarlıkta uzun zaman istiskale maruz kalıp, meyusane ağlayacak." İzah eder misiniz?

 6. "Hem senin aklın, ruhun, kalbin, duyguların ulvî vazifelerini bırakıp, süflî nefsin ve pis hevesin rezil işlerine iştirak ve yardım ettiklerinden, ehl-i îmana dünyada galebe edersin. Ve zâhirde daha sevimli görünürsün..." İzahı?

 7. "Hem senin dünyaca muvaffakıyetin, elmasçı ve divane olmuş bir Yahudinin cam parçalarını elmas fiatiyle aldığı gibi, sen de küçücük, kısacık bir zamana, bir hayata, uzun ve daimî ve geniş bir hayatın fiatını verdiğin için..." Devamıyla izahı?

 8. "Hem senin medar-ı fahrin olan uhuvvet ve hürmet ve hamiyet gibi güzel hasletlerin; incecik bir zamana, büyük bir sahradan bir parmak kadar yere inhisar..." diye devam eden cümleyi açıklar mısınız?

 9. "Mersin'den gelen Rehber'in baş taraflarındaki 'Mes'ele-i Mühimme' namındaki 'yirmi üç ve yirmi dördüncü' sahifeyi çıkarmak münasibdir." Bu sahifeler hangisidir ve Üstad bu kısımları neden çıkarmak istemiş olabilir?

 10. Gençliğin sefahete itilmesine ve hayat-ı içtimaiyenin gençlerin evlenmesine engel olmasına, kader nasıl ve neden müsaade etti?

 11. Gençlik Rehberi'nde, İhtiyarlar Risalesi'nden alıntı yapılmasının hikmeti ne olabilir? Bir de İhtiyarlar Risalesi hangi tarihte yazılmıştır?

 12. Gençlik Rehberi'nde: "O fitnenin en dehşetlisi ve cazibedarı kadınların yüzsüz yüzünden çıkıyor." deniyor. Bu ifadeyi nasıl anlamalıyız?

 13. Gençlik Rehberi'ndeki "Bulsa da başına bela bulur." ifadesini açıklayabilir misiniz?

Yükleniyor...