103

İçerikler


 1. "Takva, menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek ve amel-i sâlih, emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır." İzah eder misiniz?

 2. "Def-i şer, celb-i nef'a racihtir." cümlesine binaen; bir insanın önce namaz kılması mı gerekir, yoksa zinayı terk etmesi mi?

 3. "Farzlarını yapan, kebireleri işlemeyen, kurtulur." Bu müjde asrımıza ait bir hususiyet mi? Buradaki günahlar nelerdir?

 4. "Böyle kebair-i azime içinde amel-i salihin ihlasla muvaffakiyeti pek azdır." İzah eder misiniz?

 5. "Bir haramın terki vacibtir. Bir vacibi işlemek, çok sünnetlere mukabil sevabı var." Konuyu te’yid eden ayet veya hadis var mıdır? Günahtan kaçınmak vacib mi, farz mı?

 6. "Takvâ namıyla ve günahtan kaçınmak kastıyla menfî ibadetten gelen ehemmiyetli a'mâl-i salihadır." İzah eder misiniz?

 7. "Risale-i Nur şakirtlerinin, bu zamanda en mühim vazifeleri, tahribata ve günahlara karşı takvayı esas tutup davranmak gerektir." İzah eder misiniz?

 8. "Elbette takvayla ve niyet-i içtinabla yüzer amel-i sâlih işlenmiş hükmündedir." İzah eder misiniz?

 9. "Bir adamın tahribatına karşı yirmi adam çalışmak lazım." Manevî mevzularda tahribatın kolay olması adaletsizlik değil mi?

 10. "Binler tahribatçıya mukabil, Risale-i Nur gibi bir tamircinin bu derece mukavemeti ve tesiratı pek harikadır." Misal verir misiniz?

 11. "Sedd-i Kur’ânî’nin tezelzülüyle ve Ye’cüc ve Me’cücden daha müthiş olarak ahlâkta ve hayatta zulmetli bir anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor." İzah eder misiniz?

 12. "Risale-i Nur'un şakirdleri, böyle bir hâdisede manevî mücahedeleri, inşâallah zaman-ı sahabedeki gibi az amelle, pek çok büyük sevab ve a'mal-i sâlihaya medar olur." Sahabelerin ameli az mı?

 13. "İştirâk-i a’mâl-i uhrevî düsturuyla birbirimize kalemlerle, her birinin a’mâl-i saliha defterine hasenat yazdırdıkları gibi; lisanlarıyla..." Kalem ve lisan ifadeleri ile izah eder misiniz?

 14. "Her birinin takva kal’asına ve siperine kuvvet ve imdat göndermektir." İzah eder misiniz?

 15. "Ben dahi, iman ve sadakat şartlarıyla, Risale-i Nur talebelerini bütün dualarıma ve manevî kazançlarıma,.." İman ve sadakat şartını izah eder misiniz?

Yükleniyor...