On Üçüncü İşaret

İçerikler


 1. "Böyle hadsiz büyük hakikatleri Allahu ekber nuruyla görüp tasdik ediyor ve Allahu ekber kuvvetiyle o hakikatleri taşıyor ve Allahu ekber dairesinde yerleştiriyor." cümlesini izah eder misiniz?

 2. "Eğer tam lâyık ve tam yerinde olan azametli ve kibriyâlı rububiyet olmazsa, o vakit her cihetçe gayr-ı mâkul ve mümteni bir yol takip etmek lâzım gelecek." cümlesini izah eder misiniz?

 3. "Hiçbir cihet-i imkânı olmayan ve imtinâ derecesinde müşkilâtlı ve hiçbir cihette mâkul olmayan şirk ve küfür yoludur..." İkinci Yolu izah eder misiniz?

 4. "Mümkündür. Fakat gayet azîmdir ve harikadır. Zaten böyle harika bir eser, bir harika san’atla, çok acip bir yolla olur..." Birinci Yolu izah eder misiniz?

 5. Bazı günahların ve hataların ardından, beni kötü bir geleceğin beklediğini düşünüyorum. Kendimi günahkar bir kul olarak görüp, kimsenin arkadaşlığını, yardımını kendime layık görmüyorum. Olduğum yerde saydığımı hissediyorum, ne yapmam gerekiyor?

 6. Şeytanın nüfuzunu kırma ve menfezlerini kapatma adına istiğfarın rolü ve etkinliği nedir? Şeytanla mücadelede; daha çok nefsi zayıflatan "uykusuzluk", "açlık", "az konuşma" dışında, nasıl bir strateji izlenmelidir?

 7. Üstad "Şeytanın mühim bir desisesi insana kusurunu itiraf ettirmemesidir." diyor. Hep kendini medheder nefis. Ayette de "Nefislerinizi temize çıkarmayın." diyor. Açıklayabilir misiniz?

 8. "Bir mü’minin bir tek seyyiesiyle bütün hasenâtını örter. Şeytanın bu desisesini dinleyen insafsızlar, o mü’mine adâvet ederler." İman ehli olmayanlar için durum nasıl? İnkârından dolayı, dünyevi iyilikler gölge gibi mi kalıyor?

 9. "Eğer bir adamın iyilikleri fenalıklarına kemmiyeten veya keyfiyeten ziyade gelse, o adam muhabbete ve hürmete müstehaktır." cümlesini izah eder misiniz?

 10. "Halbuki Cenab-ı Hak, Haşir´de adalet-i mutlaka ile mizan-ı ekberinde amal-i mükellefini tarttığı zaman, hasenatı seyyiata galibiyeti, mağlubiyeti noktasında hükmeyler." cümlesindeki mesajı açıklar mısınız?

 11. "İnsanın hayat-ı içtimaiyesini ifsad eden bir desise-i şeytaniye şudur ki: Bir mü'minin bir tek seyyiesiyle bütün hasenâtını örter. Şeytanın bu desisesini dinleyen insafsızlar, o mü'mine adâvet ederler..." açar mısınız?

 12. "Kusurunu görmemek, o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Ve kusurunu itiraf etmemek, büyük bir noksanlıktır. Ve kusurunu görse, o kusur kusurluktan çıkar. İtiraf etse, affa müstehak olur." Kusurunu görmemek, nasıl kusurdan büyük kusur olur?

 13. Şeytanın kibri ile insanın kibri arasında mahiyet farklılığı var mıdır? Ene, enaniyet bağlamında insanla şeytanın fıtratları mukayese edilebilir mi?

 14. "... İnsan, fıtratındaki zulüm damarıyla, şeytanın telkiniyle, ...Öyle de insan, garaz damarıyla, sinek kanadı kadar bir seyyie ile dağ gibi hasenâtı örter." ifadesindeki zulüm, garaz damarları ne oluyor?

 15. "Bir hakikat-i imaniyeye dair yüzer delâil-i ispatiyenin hükmünü, nefyine delâlet eden bir emâre ile kırmak ister." bu nasıl olabilir? Akli ve mantıki olmayan iman meselesi var mı ki ona yapışıyor?

 16. "Muhkemât-ı Kur’âniyenin mizanlarıyla ve Sünnet-i Seniyyenin terazileriyle a’mâl ve hâtırâtını tart. Ve Kur’ân’ı ve Sünnet-i Seniyyeyi daima rehber yap." "Kur'an ile mizan", "Sünnet ile terazi" ilişkisi bağlamında açıklar mısınız?

 17. "Mü’min kardeşine adâvet eder, insanların hayat-ı içtimaiyesinde bir fesat âleti olur." Buradaki “fesat aleti olmak” kısmını açar mısınız?

 18. Risalelerdeki "Bir saray, yüzer kapalı kapıları var. Bir tek kapı açılmasıyla o saraya girilebilir..." gibi tespitler; diğer dinler için de kullanılabilir bir tespit, bir destek içermez mi?

 19. "Nâs sûresinin hısn-ı hasîni ve kale-i metîninin kapısını o on üç anahtarla aç, gir, selâmeti bul." cümlesini izah eder misiniz?

 20. Bazı alimlerin görüşlerine göre; "Esteizubillah" ifadesi ile Kur'an'a başlanmasının bid'at olduğu belirtiliyor. Halbuki On Üçüncü Lem'a'da bu ibare geçiyor; bu konuda ne dersiniz?

Yükleniyor...