On Üçüncü İşaret

İçerikler


 1. "Böyle hadsiz büyük hakikatleri Allahu ekber nuruyla görüp tasdik ediyor ve Allahu ekber kuvvetiyle o hakikatleri taşıyor ve Allahu ekber dairesinde yerleştiriyor." cümlesini izah eder misiniz?

 2. "Mümkündür. Fakat gayet azimdir ve harikadır. Zaten böyle harika bir eser, bir harika sanatla, çok acip bir yolla olur..." Birinci Yolu izah eder misiniz?

 3. "Hiçbir cihet-i imkânı olmayan ve imtina derecesinde müşkilatlı ve hiçbir cihette makul olmayan şirk ve küfür yoludur..." İkinci Yolu izah eder misiniz?

 4. "Eğer tam layık ve tam yerinde olan azametli ve kibriyalı rububiyet olmazsa, o vakit her cihetçe gayr-ı makul ve mümteni bir yol takip etmek lazım gelecek." cümlesini izah eder misiniz?

 5. "Şeytanın mühim bir desisesi insana kusurunu itiraf ettirmemesidir." İzah eder misiniz?

 6. "Kusurunu görmemek, o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Ve kusurunu itiraf etmemek, büyük bir noksanlıktır. Ve kusurunu görse, o kusur kusurluktan çıkar. İtiraf etse, affa müstehak olur." Kusurunu görmemek, nasıl kusurdan büyük kusur olur?

 7. "Bir müminin bir tek seyyiesiyle bütün hasenatını örter. Şeytanın bu desisesini dinleyen insafsızlar, o mümine adavet ederler..." İzah eder misiniz?

 8. "Bir müminin bir tek seyyiesiyle bütün hasenatını örter. Şeytanın bu desisesini dinleyen insafsızlar, mümine adavet ederler." İman ehli olmayanlar için durum nasıl?

 9. "Cenab-ı Hak, haşirde adalet-i mutlaka ile mizan-ı ekberinde amal-i mükellefini tarttığı zaman, hasenatı seyyiata galibiyeti, mağlubiyeti noktasında hükmeyler." İzah eder misiniz?

 10. "Eğer bir adamın iyilikleri fenalıklarına kemmiyeten veya keyfiyeten ziyade gelse, o adam muhabbete ve hürmete müstehaktır." cümlesini izah eder misiniz?

 11. "İnsan, fıtratındaki zulüm damarıyla, şeytanın telkiniyle... Garaz damarıyla, sinek kanadı kadar bir seyyie ile dağ gibi hasenatı örter." ifadesindeki zulüm, garaz damarları ne oluyor?

 12. "Mümin kardeşine adavet eder, insanların hayat-ı içtimaiyesinde bir fesat aleti olur." Buradaki "fesat aleti olmak" kısmını açar mısınız?

 13. "Bir hakikat-i imaniyeye dair yüzer delail-i ispatiyenin hükmünü, nefyine delalet eden bir emare ile kırmak ister." Bu nasıl olabilir?

 14. "Muhkemat-ı Kur’aniyenin mizanlarıyla ve Sünnet-i Seniyyenin terazileriyle amal ve hatıratını tart. Ve Kur’anı ve Sünnet-i Seniyyeyi daima rehber yap." "Kur'an ile mizan", "Sünnet ile terazi" ilişkisi bağlamında açıklar mısınız?

 15. "Nas suresinin hısn-ı hasini ve kale-i metininin kapısını o on üç anahtarla aç, gir, selameti bul." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...