On İkinci İşaret

İçerikler


 1. "Cehennem ceza-yı ameldir, fakat cennet fazl-ı İlâhî iledir." cümlesini izah eder misiniz?

 2. "İnsan icadsız bir cüz-ü ihtiyari ile cüz-ü bir kesb ile bir emri ademi veya emr-i itibari teşkil ile ve sübut vermekle müthiş tahribata ve şerlere sebebiyet verir..." cümlesindeki "emr-i ademi" ve "emr-i itibari"den murat nedir?

 3. "Mahdut bir hayatta, mahdut günahlara mukabil hadsiz bir azap ve nihayetsiz bir cehennem nasıl adalet olur?" Kâinat sonsuz değil iken, azabın da sonlu olması gerekmez mi?

 4. Adem-i emirlerde Cenab-ı Hakk'ın kudreti taalluk eder mi? Yani nasıl itibari emirlerde taalluk etmiyor, onun gibi tahribat nevinden olan fiillerde kudretin taalluku var mıdır?

 5. Cenneti kazanmak neden fazlı ilahidir, elimizde hiçbir şey yok mu?

 6. "...Maddeten taaddüt etmediğinden ve abdin icadıyla ve nefsin arzusuyla olmadığından,.." ifadesindeki "intişar ve taadüt etme"yi açıklar mısınız?

 7. "İnsan onda hakikî fâil olamaz. Ve nefs-i emmâresi de hasenâta taraftar değildir. Belki rahmet-i İlâhiye onları ister ve kudret-i Rabbâniye icad eder. Yalnız, insan, iman ile, arzu ile, niyet ile sahip olabilir." izah eder misiniz?

 8. "Neden seyyie bir yazılır, hasene on ve bazan bin yazılır?" seyyienin de yüz, bin hatta bazen milyon yazılması gerekmez mi? Bunu "Sebep olan işleyen gibidir." kaidesiyle birlikte değerlendirir misiniz?

 9. "Ve sahip olduktan sonra, o hasenat ise, ona evvelce verilmiş olan vücut ve iman nimetleri gibi, sabık hadsiz niam-ı İlâhiyeye bir şükürdür, geçmiş nimetlere bakar." cümlesini izah eder misiniz?

 10. "Yalnız insan, iman ile arzu ile niyet ile sahib olabilir. " Hasenat Allah'tandır. İnsan ancak bunlara iman, arzu ve niyetle sahip olabiliyor, deniyor. Bunu izah edebilir misiniz?

 11. Nefsin mahiyetini açıklayabilir misiniz? Nefis hep kötülüğü mü ister? Biz nasıl nefsimize zulmetmiş oluyoruz; üzerimizde hakkı var mıdır?

 12. "Hissiyat-ı nefsaniyelerini ve ağrâz-ı şahsiyelerini tahrik etmekten... İnsanın mahiyetinde muzır madenler hükmünde bulunan fena istidatları işlettirmekten... Şan ve şeref namıyla, riyâkârâne nefsin firavuniyetini okşamaktan..." Açıklar mısınız?

 13. "Dalâlette, iktidarsızlar muktedir görünmeleri ve ehemmiyetsizler şöhret kazanmaları içindir ki,.." Tahripkâr kimseler, hakikatte iktidarsız oldukları hâlde kendilerini neden kuvvetli göstermek istiyor?

 14. “'Hak daima üstün gelir; hakka galebe edilmez.' düsturuyla, onların o muvakkat galebeleri, menfaat cihetinden onlar için ehemmiyetsiz olmakla beraber,.." Devamıyla izah eder misiniz?

 15. "Ehl-i hidayetin ölmesiyle semâvât ve arz, onların cenazeleri üstünde ağlıyorlar, firaklarını istemiyorlar. Çünkü ehl-i iman ile bütün kâinat alâkadardır, ondan memnundur." Bu her zaman oluyor mu?

 16. "Ey insan, düşün! Sen alâküllihal öleceksin." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...