On İkinci İşaret

İçerikler


 1. "Mahdut bir hayatta, mahdut günahlara mukabil hadsiz bir azap ve nihayetsiz bir cehennem nasıl adalet olur?" Kâinat sonsuz değil iken, azabın da sonlu olması gerekmez mi?

 2. "Cehennem ceza-yı ameldir, fakat cennet fazl-ı İlahi iledir." cümlesini izah eder misiniz?

 3. "İnsan icadsız bir cüz-ü ihtiyari ile cüz-ü bir kesb ile bir emri ademi veya emr-i itibari teşkil ile ve sübut vermekle müthiş tahribata ve şerlere sebebiyet verir..." cümlesindeki "emr-i ademi" ve "emr-i itibari"den murat nedir?

 4. "İnsan onda hakiki fail olamaz. Ve nefs-i emmaresi de hasenata taraftar değildir. Belki rahmet-i İlahiye onları ister ve kudret-i Rabbaniye icat eder. Yalnız insan, iman ile arzu ile niyet ile sahip olabilir." İzah eder misiniz?

 5. "Yalnız insan, iman ile arzu ile niyet ile sahip olabilir." Hasenat Allah'tandır; insan ancak bunlara iman, arzu ve niyetle sahip olabiliyor, deniyor. Bunu izah eder misiniz?

 6. "Ve sahip olduktan sonra, o hasenat ise, ona evvelce verilmiş olan vücut ve iman nimetleri gibi, sabık hadsiz niam-ı İlahiyeye bir şükürdür, geçmiş nimetlere bakar." cümlesini izah eder misiniz?

 7. "Neden seyyie bir yazılır, hasene on ve bazen bin yazılır?" seyyienin de yüz, bin hatta bazen milyon yazılması gerekmez mi? "Sebep olan işleyen gibidir." kaidesiyle birlikte değerlendirir misiniz?

 8. "Fesattan ve alçaklıktan ve tahripten ve ehl-i hakkın ihtilafından istifade etmesinden ve içlerine ihtilaf atmaktan..." İzah eder misiniz?

 9. “'Hak daima üstün gelir; hakka galebe edilmez.' düsturuyla, onların o muvakkat galebeleri, menfaat cihetinden onlar için ehemmiyetsiz olmakla beraber..." Devamıyla izah eder misiniz?

 10. "Ehl-i hidayetin ölmesiyle semavat ve arz, onların cenazeleri üstünde ağlıyorlar, firaklarını istemiyorlar. Çünkü ehl-i iman ile bütün kâinat alakadardır, ondan memnundur." Bu her zaman oluyor mu?

 11. "Ey insan, düşün! Sen alaküllihal öleceksin." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...