Sekizinci Nota

İçerikler


 1. "Cenab-ı Hak, kemal-i kereminden, hizmetin mükâfatını hizmet içinde derc etmiştir. Amelin ücretini nefs-i amel içine koymuştur." İzah eder misiniz?

 2. "Zihayatta lezzet kabildir. Cemadatta nasıl şevk ve lezzet olabilir?" Bu soru ve cevabı izah eder misiniz?

 3. "Lezzet mümkün ve kabil ise, yani hayat-ı âmmeden hissedar iseler,.." Burada "ise ve iseler" derken, tahmini bir ifade mi kullanılıyor, yoksa başka bir şey mi kastediliyor?

 4. "Sen kendi aza ve duygularının hizmetlerine bak. Her biri, beka-i şahsi ve beka-i nevi için ettikleri hizmetlerinde ayrı ayrı lezzetleri var. Nefs-i hizmet, onlara bir telezzüz hükmüne geçiyor..." İzah eder misiniz?

 5. "İnsanlarda, zaaf ve acz itibarıyla, daima bir nevi çocukluk var; her vakit de şefkate muhtaçtır." Çocukluk nasıl daimî olur, açar mısınız?

 6. Tavuk gibi hayvanların nefislerini feda etmelerinde; "Mün’im-i Kerîmin hesabına ve Fâtır-ı Zülcelâlin namına" görülmesini, kullanılan isimlerle bağlantılı olarak izah eder misiniz?

 7. "Hem nefs-i hizmette ücret bulunduğuna bir delil de şudur ki: Nebatat ve eşcar, bir şevk u lezzeti ihsas eden bir tavır ile Fâtır-ı Zülcelâlin emirlerini imtisal ediyorlar." ifadesini açar mısınız?

 8. "Sümbülleri ve meyveleri için çürüyünceye kadar kendilerini feda etmeleri..." Bunu yapmak akıl işi; dolayısıyla aklı olan imtihana tabi tutulmalı değil mi?

 9. "İşsizler ömründen şikâyet eder." Neden? "Rahat zahmette, zahmet rahattadır." İzah eder misiniz, rahat rahatlıkta değil mi?

 10. "Evet, cemadata dikkatle nazar edilse, bilkuvve yalnız istidat ve kabiliyet cihetinde nakıs kalıp inkişaf etmeyenlerin, gayet bir içtihad ve say ile inbisat edip bilkuvveden bilfiil suretine geçmesinde..." İzah eder misiniz?

 11. "Yalnız istidat ve kabiliyet cihetinde nakıs kalıp inkişaf etmeyenler..." cümlesini izah eder misiniz?

 12. "Eğer o camidin umumi hayattan hissesi varsa, şevk kendisinin olur; yoksa, o camidi temsil eden, nezaret eden şeye aittir..." cümlesini devamıyla izah eder misiniz?

 13. Vazife ve faaliyetteki fayda ve lezzetler anlatılırken "Her bir şey, bir Kadîr-i Ezelînin vücub-u vücuduna iki cihetle şehadet eder." denilerek tevhide geçiş yapılıyor. İrtibatı nasıl kuracağız?

 14. "Çünkü zerre gibi bir camit, arı gibi küçük bir hayvan, Kitab-ı Mübin'in mühim ve ince meseleleri olan nizam ve mizanı bilmez." İzah eder misiniz, arının Kitab-ı Mübin'i okuması nasıl oluyor?

 15. "Kitab-ı Mübin'in mühim ve ince meseleleri olan nizam ve mizanı bilmez." ne demektir, izah eder misiniz?

 16. "Kitab-ı Mübin'in düsturlarını bilmeyerek imtisal eder." ne demektir?

 17. "Bir şeyin olmasını murat ettiği zaman onun işi sadece 'Ol' demektir; o da oluverir. Her şeyin hüküm ve tasarrufu elinde olan Zat, her türlü kusur ve noksandan münezzehtir. Siz de ona döneceksiniz." Sekizinci Nota ile bu iki ayetin ilgisi nedir?

Yükleniyor...