Sekizinci Nota

İçerikler


 1. "Cenâb-ı Hak, kemâl-i kereminden, hizmetin mükâfâtını hizmet içinde derc etmiştir. Amelin ücretini nefs-i amel içine koymuştur." İzah eder misiniz?

 2. "Lezzet mümkün ve kabil ise, yani hayat-ı âmmeden hissedar iseler,.." Burada "ise ve iseler" derken, tahmini bir ifade mi kullanılıyor, yoksa başka bir şey mi kastediliyor?

 3. "Sen kendi âzâ ve duygularının hizmetlerine bak. Her biri, beka-i şahsî ve beka-i nev'î için ettikleri hizmetlerinde ayrı ayrı lezzetleri var. Nefs-i hizmet, onlara bir telezzüz hükmüne geçiyor. Hattâ hizmeti terk etmek, o uzvun bir nevi azâbıdır." İzahı?

 4. "Zîhayatta lezzet kabildir. Cemâdatta nasıl şevk ve lezzet olabilir?" Bu soru ve cevabı izah eder misiniz?

 5. Camid şeylerin yaratılmasının mahiyeti nedir? Mesela, bir taşın veya dağın yaratılmasının nedeni nedir; bunlar Allah'a nasıl ayine oluyorlar?

 6. "Hem nefs-i hizmette ücret bulunduğuna bir delil de şudur ki: Nebâtat ve eşcar, bir şevk u lezzeti ihsas eden bir tavır ile Fâtır-ı Zülcelâlin emirlerini imtisal ediyorlar." ifadesini açar mısınız?

 7. "İnsanlarda, zaaf ve acz itibarıyla, daima bir nevi çocukluk var; her vakit de şefkate muhtaçtır." Çocukluk nasıl daimi olur, burayı açar mısınız biraz?

 8. "Sümbülleri ve meyveleri için çürüyünceye kadar kendilerini feda etmeleri,.." Bunu yapmak akıl işi; dolayısıyla aklı olan imtihana tabi tutulmalı değil mi?

 9. Etrafımızda görmüş olduğumuz cansız maddelerin, cisimlerin bir maneviyatı veya duygusu var mı? Bu soruyu sormamın sebebi, Peygamber Efendimizin sırtını dayamış olduğu hurma kütüğünün ağlaması gibi daha birçok hadisedir.

 10. Tavuk gibi hayvanların nefislerini feda etmelerinde; "Mün’im-i Kerîmin hesabına ve Fâtır-ı Zülcelâlin namına" görülmesini, kullanılan isimlerle bağlantılı olarak izah eder misiniz?

 11. "Cemâdâta dikkatle nazar edilse, bilkuvve yalnız istidat ve kabiliyet cihetinde nâkıs kalıp inkişaf etmeyenlerin, gayet bir içtihad ve sa'y ile inbisat edip bilkuvveden bilfiil suretine geçmesinde, mezkûr sünnet-i İlâhiye düsturuyla bir..." izah?

 12. "Cemâdâta dikkatle nazar edilse, yalnız istidat ve kabiliyet cihetinde nâkıs kalıp inkişaf etmeyenlerin, gayet bir içtihad ve sa’y ile inbisat edip bilkuvveden bilfiil suretine geçmesinde, mezkûr sünnet-i İlâhiye düsturuyla bir tavır görünüyor." İzahı?

 13. "Eğer o câmidin umumî hayattan hissesi varsa, şevk kendisinin olur; yoksa, o câmidi temsil eden, nezaret eden şeye aittir..." cümlesini devamıyla izah eder misiniz?

 14. "Yalnız istidad ve kabiliyet cihetinde nakıs kalıp inkişaf etmeyenler..." cümlesini izah eder misiniz?

 15. Câmid varlıklarda hayat var mıdır?

 16. "Çünkü zerre gibi bir câmid, arı gibi küçük bir hayvan, Kitab-ı Mübînin mühim ve ince meseleleri olan nizam ve mizanı bilmez." İzah eder misiniz, arının kitab-ı mübini okuması nasıl oluyor?

 17. "Kitab-ı Mübînin düsturlarını bilmeyerek imtisal eder." ne demektir?

 18. "Kitab-ı Mübin´in mühim ve ince mes´eleleri olan nizam ve mizanı bilmez..." Nizam ve mizan nasıl kitab-i mübinin meselesi oluyor, izah eder misiniz?

 19. Vazife, faaliyet ve onlardaki fayda ve lezzetler anlatılırken "Her bir şey, bir Kadîr-i Ezelînin vücub-u vücuduna iki cihetle şehadet eder." denilerek tevhide geçiş yapılıyor, irtibatı kurabilir misiniz?

 20. "Bir şeyin olmasını murad ettiği zaman onun işi sadece 'Ol...' demektir; o da oluverir." ve "Her şeyin hüküm ve tasarrufu elinde olan Zât, her türlü kusur ve noksandan münezzehtir. Siz de Ona döneceksiniz." Sekizinci Nota ile bu iki ayetin ilgisi nedir?

Yükleniyor...