Beşinci Risale olan Beşinci Mesele

İçerikler


 1. "Şükür etmemekliği, nimetleri tekzip ve inkâr suretinde gösterip..." Şükürsüzlüğün "inkâr" ve "tekzib" olmasını açar mısınız?

 2. "Kur’ân-ı Hakîm, nasıl ki şükrü netice-i hilkat gösteriyor. Öyle de Kur’ân-ı kebîr olan şu kâinat dahi gösteriyor ki, netice-i hilkat-i âlemin en mühimi şükürdür." İzah eder misiniz?

 3. "Lisanda kuvve-i zâika namında bir cihazla mat’ûmat adedince mânevî, ince ince mizancıklar konulmuştur." cümlesini izah eder misiniz?

 4. "Demek, kâinat içinde en acip, en zengin, en garip, en şirin, en câmi, en bedî hakikat rızıktadır." cümlesini izah eder misiniz?

 5. "Rızka iştiha ve iştiyak, bir nevi şükr-ü fıtrîdir. Ve telezzüz ve zevk dahi gayr-ı şuurî bir şükürdür ki, bütün hayvânatta bu şükür vardır. Yalnız insan, dalâlet ve küfürle o fıtrî şükrün mahiyetini değiştiriyor, şükürden şirke giriyor." İzah eder misin?

 6. "Rızka iştiha ve iştiyak, bir nevi şükr-ü fıtrîdir." İzah eder misiniz; arının bal yapması veya iştah nasıl şükür oluyor?

 7. Şükrün içindeki "Mâlik-i Keriminin hadsiz lezzetli olan iltifatını" anlamak için, nimetlere bilfiil mazhar olmak mı gerekir? Küllî mânada şükür mesleği hangi yollardan geçer?

 8. "Şu lezzetli rızık ve nimet, kısa ve muvakkat bir lezzet-i zâhiriyesiyle beraber, daimî, hakikî, hadsiz bir lezzeti ve zevki taşıyan iltifat-ı Rahmânîyi şükürle kazandırır..." İzah eder misiniz?

 9. "O dildeki kuvve-i zaika, bir nâzır-ı âlikadr makamından, batn fabrikasının yasakçısı..." cümlesinde "batn fabrikasının yasakçısı" ne mânaya gelmektedir?

 10. "Mide tavlasının bir kapıcısı" ifadesinin izahı nasıldır; bilhassa "tavla" ne demektir?

 11. "Rızkın mahiyeti ve sair hademeleri dahi sukut ediyorlar. En yüksek makamdan en ednâ makama inerler." İzah eder misiniz?

 12. "Şükrün mikyâsı kanaattir ve iktisattır ve rızadır ve memnuniyettir. Şükürsüzlüğün mizanı hırstır ve israftır, hürmetsizliktir, haram-helâl demeyip rast geleni yemektir." İzah eder misiniz?

 13. "Güya mübarek arı, kanaatından dolayı başlar üstünde uçar..." Arı da karınca gibi tüm gün çalışıyor. Çalışmak elbette hırs değil; ama arının kanaatini izah eder misiniz?

 14. "Evet, Zât-ı Akdesin alem-i zâtîsi ve en âzamî ismi olan lâfzullahtan sonra en âzam ismi olan Rahmân, rızka bakar. Ve rızıktaki şükürle ona yetişilir. Hem Rahmân‘ın en zâhir manası, Rezzâk’tır." Şükrün takva ile alakasıyla birlikte izah eder misiniz?

 15. "Hem şükrün envâı var. O nevilerin en câmii ve fihriste-i umumiyesi, namazdır." cümlelerini izah eder misiniz?

 16. "Hem şükür içinde sâfi bir iman var; hâlis bir tevhid bulunur." Şükürde nasıl halis bir tevhid ve safi bir iman vardır?

 17. "Bu gibi mânevî lübleri ve hülâsaları ve mânevî maddeleri ulvî makamlara gönderip, maddî ve tüflî (posa) ve kışrî, yani vazifesini bitiren ve lüzumsuz kalan maddeleri fuzulât olup aslına, yani anâsıra inkılâp etmeye gidiyor." izah eder misiniz?

 18. "Evet, rızkın aşka lâyık bir sureti var. O da, şükürle o suret görünür. Yoksa, ehl-i gaflet ve dalâletin rızka aşkları bir hayvanlıktır..." İzah eder misiniz?

 19. "En âlâ ve en yüksek tarik olan tarik-i ubûdiyet ve mahbubiyetin dört esasından en büyük esası şükürdür." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...