Beşinci Risale olan Beşinci Mesele

İçerikler


 1. "Evet, Kur’ân-ı Hakîm, nasıl ki şükrü netice-i hilkat gösteriyor. Öyle de Kur’ân-ı kebîr olan şu kâinat dahi gösteriyor ki, netice-i hilkat-i âlemin en mühimi şükürdür." İzah eder misiniz?

 2. "Hâlık-ı Rahmân‘ın, ibâdından istediği en mühim iş şükürdür." cümlesini izah eder misiniz?

 3. "Nimetin şükrü nimet nev'indendir." cümlesini izah eder misiniz?

 4. "Ve şükür etmemekliği, nimetleri tekzip ve inkâr suretinde gösterip..." Şükürsüzlüğün "inkar" ve "tekzib" olmasını açar mısınız?

 5. Şükür Risalesi'nde, "Kainata dikkat edilse görünüyor ki, kainatın teşkilatı şükrü intaç edecek surette, her bir şey şükre bakıyor." deniyor. Kainatın, "şükrü intaç edecek suretini" örneklerle açıklar mısınız?

 6. "Çünkü, rızka iştah ve iştiyak, bir nevi şükr-ü fıtrîdir... Yalnız insan, dalâlet ve küfürle o fıtrî şükrün mahiyetini değiştiriyor, şükürden şirke giriyor." Burayı nasıl anlamalıyız?

 7. "Demek, kâinat içinde en acip, en zengin, en garip, en şirin, en câmi, en bedî hakikat rızıktadır." cümlesini izah eder misiniz?

 8. "Her şey nasıl ki rızkın etrafında toplanmış, ona bakıyor. Öyle de rızık dahi, bütün envâıyla, mânen ve maddeten, hâlen ve kalen şükürle kaimdir, şükürle oluyor, şükrü yetiştiriyor, şükrü gösteriyor." Açar mısınız?

 9. "Lisanda kuvve-i zâika namında bir cihazla mat’ûmat adedince mânevî, ince ince mizancıklar konulmuştur." cümlesini izah eder misiniz?

 10. "Rızka iştiha ve iştiyak, bir nevi şükr-ü fıtrîdir." cümlesini izah eder misiniz; arının bal yapması veya iştah nasıl şükür oluyor?

 11. "Mide tavlasının bir kapıcısı," ifadesinin izahı nasıldır; özellikle "tavla" ne demektir?

 12. "O dildeki kuvve-i zaika, bir nazir-i alikadr makamından, batn fabrikasının yasakçısı ve mide tavlasının bir kapıcısı derecesine sukut eder." cümlesinde "batn fabrikasının yasakçısı" ne anlama gelmektedir?

 13. "Rızkın kendisi ve diğer hizmetkârları olan sebepleri de aynı şekilde sukut ediyorlar. En yüksek makamdan en aşağı makama inerler." İzah eder misiniz?

 14. "Şükrün mikyâsı kanaattir ve iktisattır ve rızadır ve memnuniyettir. Şükürsüzlüğün mizanı hırstır ve israftır, hürmetsizliktir, haram-helâl demeyip rast geleni yemektir." İzah eder misiniz?

 15. "Yani, gösterir ki, şu lezzetli rızık ve nimet, kısa ve muvakkat bir lezzet-i zâhiriyesiyle beraber, daimî, hakikî, hadsiz bir lezzeti ve zevki taşıyan iltifat-ı Rahmânîyi şükürle kazandırır..." cümlesini izah eder misiniz?

 16. Şükrün içindeki "Mâlik-i Keriminin hadsiz lezzetli olan iltifatını" anlamak için, nimetlere bilfiil mazhar olmak mı gerekir? Külli manada şükür mesleği hangi yollardan geçer?

 17. "Bu gibi mânevî lübleri ve hülâsaları ve mânevî maddeleri ulvî makamlara gönderip, maddî ve tüflî (posa) ve kışrî, yani vazifesini bitiren ve lüzumsuz kalan maddeleri fuzulât olup aslına, yani anâsıra inkılâp etmeye gidiyor." izah eder misiniz?

 18. "Evet, Zât-ı Akdesin alem-i zâtîsi ve en âzamî ismi olan lâfzullahtan sonra en âzam ismi olan Rahmân, rızka bakar. Ve rızıktaki şükürle ona yetişilir. Hem Rahmân‘ın en zâhir manası, Rezzâk’tır." İzah eder misiniz?

 19. "Güya mübarek arı, kanaatından dolayı başlar üstünde uçar. Kanaat ettiğinden, balı insanlara emr-i İlahî ile ihsan eder, yedirir." Arı da karınca gibi tüm gün çalışıyor, çalışmak elbette hırs değil ama misal ve arının kanaatini izah eder misiniz?

 20. "Hem şükrün envâı var. O nevilerin en câmii ve fihriste-i umumiyesi, namazdır." cümlelerini izah eder misiniz?

 21. "Hem şükür içinde sâfi bir iman var; hâlis bir tevhid bulunur." Şükürde nasıl halis bir tevhid ve safi bir iman vardır?

 22. "Evet, rızkın aşka lâyık bir sureti var. O da, şükürle o suret görünür. Yoksa, ehl-i gaflet ve dalâletin rızka aşkları bir hayvanlıktır..." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...