Altıncı Risale olan Altıncı Mesele

İçerikler


 1. "Hazret-i Ali (r.a.), Vehhâbilerin ecdâdından ve ekserisi Necid sekenesinden olan Hâricîlere kılıç çekmesi ve Nehrivan'da onların hâfızlarını öldürmesi,.." olayını izah edip konu hakkında bilgi verir misiniz?

 2. "Yirmi Sekizinci Mektup, Altıncı Risale olan Altıncı Mesele" Osmanlıca Mektubat'ta var, fakat Latincede yok. Bu risaleyi birçok neşriyat basmazken, bazılarının basması normal mi?

 3. Yirmi Sekizinci Mektup, Altıncı Risale olan Altıncı Meselenin başındaki âyet-i kerimenin konu ile münasebeti nedir?

 4. "Hanbelî mezhebinin reisi ve halk-ı Kur’ân meselesinde cihanpesendâne salâbet ve metânet sahibi bir zat olduğundan..." cümlesindeki "halk-ı Kur'an meselesi" nedir?

 5. "Vehhâbilerin azîm imamlarından ve acîp dehâları taşıyan meşhur İbni Teymiye ve İbni Kayyıme'l-Cevzî gibi zatlar,.." Üstad'ın bu görüşünü destekleyen deliller veya alimler var mıdır?

 6. İbnü'l-Kayyım el-Cevziyye'nin "Elbeyan fi Aksamil Kur'an" namında bir kitabı var mı? İbnü'l-Kayyım el-Cevziyye kitabının Fatiha suresinin tefsirinde evliyaları, "azap verilenler"le birlikte saymış. Risaleler gözlüğü ile bakar mısınız?

 7. Vehhâbilerin; Alevîlere muhâlefetkârâne mezhebinden din nâmına istifade edip, bir kısım evliyânın türbelerini tahrip etmeleri konusunu açar mısınız?

 8. "Birinci devri vahşet ve bedevîlik devri, ikinci devri memlûkiyet devri, üçüncü devri esir devri, dördüncüsü ecir devri, beşincisi mâlikiyet ve serbestiyet devridir." Bu tespitin Vehhabiler meselesiyle ilgisi nedir?

 9. "Şu Vehhâbi meselesinin âlem-i İslâmın an’anesi itibariyle nasıl ki üç esası var; öyle de âlem-i insâniyet itibariyle dahi üç esası vardır..." İkinci nükteyi özetler misiniz?

 10. Malikiyet ve serbestiyet devri nedir? Bu devrin günümüzdeki özellikleri ve insanlığın sosyal ve siyasal yaşamına katkısı nedir?

 11. "Meslekler, mezhepler ne kadar bâtıl da olsalar, içinde ukde-i hayatiyesi hükmünde bir hak, bir hakikat bulunur. Eğer âsârına ve neticelerine hükmeden hak ve hakikat ise ve menfî cihetleri müsbet cihetlerine mağlûp ise, o meslek haktır." İzahı?

 12. "Şu bolşevizmin perdesi altındaki kıyâm-ı avâm, havâssa karşı bir kin ve bir tezyif fikrini verdiğinden, büyüklere ve havâssa âit medâr-ı şeref her şeyi kırmak için bir cesaret vermiş." Vehhabilik bu süreçten nasıl etkilenmiş? İnsanlar neden meyletmiş?

 13. "Her batıl mezhebin her bir ciheti batıl olmadığı gibi, her bir hak mesleğin dahi herbir ciheti hak olmak lazım değildir." cümlesini nasıl anlamalıyız?

 14. "Nass-ı âyetle küffârın girmesini kabul etmeyen Haremeyn-i Şerifeyni, İngiliz siyasetinin, âlem-i İslâmı aldatacak bir sûrette, merkez-i siyâsiyesi hükmüne getirmesine yol verdiğinden,.." Devamıyla izah eder misiniz?

 15. Dinden uzak yaşayan bazı insanlara sempati duymak, dinimize ters olmayan düşüncelerinden faydalanmak uygun olur mu? Risale penceresinden cevaplar mısınız?

 16. "Eğer esbâb-ı zâhiriye bir âyine hükmünden çıkıp nazar-ı dikkati kendisine celbetse, Tevhîd-i hakîkiye münâfi olur." cümlesini izah eder misiniz?

 17. "Zalim Allah'ın kılıcıdır; onunla intikam alır, sonra ondan intikam alır." Burada kılıç olan zalimden illaki bu dünyada intikam alınıyor mu? Bazı zulümlerin dünyada karşılığının olmadığını biliyoruz...

 18. "Hem, Vehhâbilik az bir fırkadır. Koca âlem-i İslâmın havz-ı kebîri içinde ya erir, ya itidâle gelir; çünkü menbâı hâriçte değil ki, âlem-i İslâmı bulandırsın. Menbâı hariçte olsaydı, çok düşündürecekti." Selefilik akımları vs artıyor gibi görünüyor?

Yükleniyor...