Altıncı Risale olan Altıncı Mesele

İçerikler


 1. "Yirmi Sekizinci Mektup, Altıncı Risale olan Altıncı Mesele" Osmanlıca Mektubat'ta var, fakat Latincede yok. Bu risaleyi birçok neşriyat basmazken, bazılarının basması normal mi?

 2. Yirmi Sekizinci Mektup, Altıncı Risale olan Altıncı Meselenin başındaki âyet-i kerimenin konu ile münasebeti nedir?

 3. "Hazret-i Ali (r.a.), Vehhâbilerin ecdâdından ve ekserisi Necid sekenesinden olan Hâricîlere kılıç çekmesi ve Nehrivan'da onların hâfızlarını öldürmesi,.." hâdisesi hakkında bilgi verir misiniz?

 4. "Hanbelî mezhebinin reisi ve halk-ı Kur’ân meselesinde cihanpesendâne salâbet ve metânet sahibi bir zât olduğundan..." cümlesindeki "halk-ı Kur'an meselesi" nedir?

 5. Vehhâbilerin; Alevîlere muhâlefetkârâne mezhebinden din nâmına istifade edip, bir kısım evliyânın türbelerini tahrip etmeleri konusunu açar mısınız?

 6. "Şu Vehhâbi meselesinin âlem-i İslâmın an’anesi itibariyle nasıl ki üç esası var; öyle de âlem-i insâniyet itibariyle dahi üç esası vardır..." İkinci nükteyi icmalî olarak izah eder misiniz?

 7. "Birinci devri vahşet ve bedevîlik devri, ikinci devri memlûkiyet devri, üçüncü devri esir devri, dördüncüsü ecir devri, beşincisi mâlikiyet ve serbestiyet devridir." Bu tespitin Vehhabiler meselesiyle alâkası nedir?

 8. Malikiyet ve serbestiyet devri nedir? Bu devrin günümüzdeki hususiyetleri ve insanlığın içtimaî ve siyasî hayatına tesiri nedir?

 9. "Şu bolşevizmin perdesi altındaki kıyâm-ı avâm, havâssa karşı bir kin ve bir tezyif fikrini verdiğinden, büyüklere ve havâssa âit medâr-ı şeref her şeyi kırmak için bir cesaret vermiş." Vehhabilik bu safhadan nasıl etkilenmiş? İnsanlar neden meyletmiş?

 10. "Meslekler, mezhepler ne kadar bâtıl da olsalar, içinde ukde-i hayatiyesi hükmünde bir hak, bir hakikat bulunur. Eğer âsârına ve neticelerine hükmeden hak ve hakikat ise ve menfî cihetleri müsbet cihetlerine mağlûp ise, o meslek haktır" İzah eder misiniz?

 11. "Her bâtıl bir mesleğin herbir ciheti bâtıl olmak lâzım olmadığı gibi, herbir hak mesleğin dahi herbir ciheti hak olmak lâzım değildir." cümlesini nasıl anlamalıyız?

 12. "Nass-ı âyetle küffârın girmesini kabul etmeyen Haremeyn-i Şerifeyni, İngiliz siyasetinin, âlem-i İslâmı aldatacak bir sûrette, merkez-i siyâsiyesi hükmüne getirmesine yol verdiğinden,.." Devamıyla izah eder misiniz?

 13. "Zalim Allah'ın kılıcıdır; onunla intikam alır, sonra ondan intikam alır." Zalimden bu dünyada muhakkak intikam alınıyor mu? Bazı zulümlerin dünyada karşılığının olmadığını biliyoruz...

 14. "Eğer esbâb-ı zâhiriye bir âyine hükmünden çıkıp nazar-ı dikkati kendisine celbetse, Tevhîd-i hakîkiye münâfi olur." cümlesini izah eder misiniz?

 15. "Hem, Vehhâbilik az bir fırkadır. Koca âlem-i İslâmın havz-ı kebîri içinde ya erir, ya itidâle gelir; çünkü menbâı hâriçte değil ki, âlem-i İslâmı bulandırsın. Menbâı hariçte olsaydı, çok düşündürecekti." Selefilik akımları vs artıyor gibi görünüyor?

Yükleniyor...