Giriş / Mukaddime

İçerikler


 1. "Bu büyük ve ulvî hakikatlerin izahını sair Sözlere havale edip, bir vaade binaen, şimdilik mücmel bir hülâsa suretinde iki makam, bir mukaddime ile ona bir fihriste yapacağız." cümlesinde "bir vaade binaen"den kasıt nedir?

 2. "İsm-i Âzam noktasında bir kibriya-i vahdet,.." ifadesini devamıyla izah eder misiniz?

 3. "Mertebe-i tevhîd-i rubûbiyet" kavramını açar mısınız?

 4. "Sabah ve akşam namazından sonra tekrarı pek çok fazileti bulunan ve bir rivâyet-i sahîhada,.." Fazilet nedir, ne anlamalıyız; kimden rivayet edilmiştir? "İsm-i Azam mertebesi taşımak" ne anlama geliyor?

 5. Yirminci Mektub'un başında zikredilen "...لاۤ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ" duasının faziletinde "köle azat etmek" ifade ediliyor. Köle azat etmenin sevabı neden bu kadar büyük?

 6. Yirminci Mektub'un İkinci Makamı'nın yazılmasının hikmeti nedir? Ne için İkinci Makam'a ihtiyaç duyulmuştur?

 7. Yirminci Mektup'ta her kelimenin tazammun ettiği müjde, mertebe-i rububiyet, kibriya-ı vahdet, kemal-i vahdaniyet nelerdir, açıklar mısınız?

 8. "Cenâb-ı Hakkı tanıyan ve seven, nihayetsiz saadete, nimete, envâra, esrara, ya bilkuvve veya bilfiil mazhardır." cümlesini izah eder misiniz?

 9. "Evet, bütün hakikî saadet ve hâlis sürur ve şirin nimet ve sâfi lezzet, elbette marifetullah ve muhabbetullahtadır. Onlar, onsuz olamaz..." cümlesini açıklar mısınız?

 10. "Hilkat-i kainatin en büyük gayesi iman-i billahtır." ifadesinde nazara verilen nedir?

 11. "Hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi, iman-ı billâhtır." cümlesini izah eder misiniz?

 12. "Hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüksek neticesi İman-ı Billahtır." En yüksek gaye ibadet değil mi? İman bir araç mıdır yani?

 13. "İnsaniyetin en ali mertebesi, beşeriyetin en büyük makamı..." "Beşer" ile "insan/insaniyet" arasında fark var mıdır?

 14. "Mârifetullah" ne demektir, izah eder misiniz?

 15. "Muhabbetullah içindeki lezzet-i ruhaniye...", "o şifada birer lezzet-i maneviye bulunur." "Lezzet-i ruhaniye" ile "lezzet-i maneviye" arasındaki farkı açıklar mısınız?

 16. "Onu hakikî tanımayan, sevmeyen, nihayetsiz şekavete,.." Hakiki tanımayan ve sevmeyen kafir midir, yoksa gafil Müslüman mı kasdediliyor? Ayrıca "evham" dan kasıt nedir? Kafirin evhamı nasıl olur?

 17. "Şu perişan dünyada, âvâre nev-i beşer içinde, semeresiz bir hayatta, sahipsiz, hâmisiz bir surette, âciz, miskin bir insan, bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder?" cümlesini izah eder misiniz?

 18. "Ve insaniyetin en âli mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı, iman-ı billâh içindeki marifetullahtır." cümlesini ve marifetullahın iman-ı billahtan ayrı düşünülmemesini nasıl anlamalıyız?

 19. Bilmek ve inanmak farklı mıdır? Bir insan Allah'ın varlığını bildiği halde kafir olabilir mi? Örneğin Yahudiler Peygamberimizin peygamber olduğunu biliyorlardı; ama işlerine gelmedi ve kafir sayılıyorlar. Bu nasıl oluyor?

 20. Muhabbetullah içindeki lezzet-i ruhaniyeyi nasıl anlamalıyız?

 21. Namazda huşu ve lezzet-i ruhani istenilir mi?

 22. Yirminci Mektup'ta, "Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve seven sonsuz esrara, envara, saadete bilkuvve veya bilfiil mazhardır." deniliyor. "Bilkuvve veya bilfiil mazhardır", kısmını izah eder misinz?

Yükleniyor...