Sekizinci Lem'a

İçerikler


 1. "Tevessül", "gavslık", "gizli vahiy" gibi konularda gelen itirazlara nasıl cevap verebiliriz?

 2. "Biri çağır; başkaları imdada gelmiyor." ile "Yâ Şeyh! Sana bir Fatiha, sen benim bu şeyimi buldur." ifadelerini izah eder misiniz?

 3. "Eyyühe’l-münafık." , "Ey dinini dünyaya satan riyakâr." hitapları günümüze bakıyor mu; cifir / ebced hesabı kaçtır?

 4. "Hazret-i Şeyhin vefatından sonra hayatta oldukları gibi tasarrufu ehl-i velâyetçe kabul edilen üç evliya-yı azimenin en âzamı o Hazret-i Gavs-ı Geylânî’dir..." Peki, Peygamberimiz, diğer peygamberler ve sahabeler de hayatta gibi tasarruftalar mı?

 5. Sikke-i Tasdik'te Gavsı Azam'ın Üstad'a bir mektubu var; burayı nasıl anlamamız lazım? Bunun Üstad'a söylendiğini nasıl anlayabiliriz? Said isminde başka Allah dostları da olabilir mi?

 6. "Altıncı asrın ahirlerinde Hülagu felaketi gibi feci, dehşetli meşhur fitnenin çok elim ve feci ve kuburdaki emvatı ağlattıracak derecede dehşetli bir nevi, şu on dördüncü asırda bulunuyor." Zamanımızdaki fitnelerin benzerlik yönü ile izah eder misiniz?

 7. Fenafillah, tarikatın bir semeresi midir? Peygamberimiz ve sahabelerde (velayet-i kübrada ve Ehl-i sünnet anlayışında) karşılığı var mı? Tarikat dışında bu mertebeye ulaşmanın imkanı var mı?

 8. "Gavs-ı Geylânî... zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâmın verasetiyle... fenâ-yı mutlak ile Cenab-ı Hakk'ın tecelli-i zâtîsine mazhariyet..." Gavs-ı Geylani Hazretleri Allah'ın zatını görmüş müdür, Üstad Hazretleri de bu makamda veya üstünde midir?

 9. Abdulkadir Geylani gibi zatlar, naz makamında mıdırlar? "Ayağım bütün velilerin üstündedir." ifadesiyle, kendi zamanındaki velileri kastettiğini mi anlamamız gerekir?

 10. "Yalnız bu kadar var ki, muhibbiyet makamı olan makam-ı niyazdan mahbubiyet makamı olan nazdarlık makamına çıkmış. Yani tarik-i acz ve fakrdan, meşreb-i aşk ve istiğraka girmiş." İzah eder misiniz, bu yol herkese açık mıdır?

 11. "Muhibbiyet makamı olan makam-ı niyazdan, mahbubiyet makamı olan nazdarlık makamına çıkmış." cümlesini izah eder misiniz, naz ve niyaz makamlarını nasıl anlamalıyız?

 12. "Keramet, mucize gibi Cenâb-ı Hakkın fiilidir, hediyesidir, ihsanıdır ve ikramıdır; beşerin fiili değildir." İzah eder misiniz?

 13. "Lisan, ne kadar aklın dekaik-i tasavvuratının tercümesinde âciz ise, ihtiyar dahi ruhun dekaik-ı harekâtının derkinde o derece âcizdir." İzah eder misiniz?

 14. "Mazi ve müstakbeli hazır gibi izn-i İlâhî ile görmüş ve mematında dahi hayatındaki gibi dâimî tasarrufu bulunduğu tasdik edilmiş ..." Öldükten sonra hayattaymış gibi tasarruf etmeyi destekleyen ayet veya hadis var mıdır?

 15. "Ehli dünyanın telsiz, telgraf ve telefonları şarktan garba gittiği gibi, işte ehl-i hakikatin de maziden dokuz yüz sene mesafe-i azimeden müstakbele böyle manevi telefonlar işleyebilir ve manevi teleskopları görebilir." ifadesi ile kastedilen nedir?

 16. "Bin üç yüz otuz ikide o Sözler ile mücahedeye başla. Sen inayet-i İlâhiyenin hıfzındasın." 1332 tarihi rumi midir? "zı" Risaletü’n-Nur’u, "mî" kelimatı nasıl gösterir?

 17. "Bir dakikada üç gülle öldürecek yere mukabil bana isabet ettiği halde tesir etmediler." Bu ifadeler doğru mu, doğruysa bir kişi bunu nasıl iddia edebilir?

 18. "Evet, doğrudur. Arabî tarihle bin üç yüz otuz dokuzda, müthiş bir burhan-ı ruhî ve dehşetli bir heyecan-ı kalbî ve dağdağalı bir teşevvüş-ü fikrî geçirdiğim sıralarda, pek şiddetli bir surette Hazret-i Gavs'tan istimdat eyledim." Burayı açıklar mısınız?

 19. "Şeyh-i Geylânî o meşhur kasidesinde sarahat derecesinde Hizbü'l-Kur'ân'dan bahsettiği gibi, Vird’ül-İşâ münâcâtında dahi mezkûr âyete istinaden Hizbü'l-Kur'ân'ın bir hâdimini tasrihen ve arkadaşlarını da işaret derecesinde haber veriyor." İzah?

 20. Üstad "Gizlediğim çok harika vakıalar vardı. Kendimi hiçbir vecihle keramete layık görmediğim için onları bazen tesadüfe, bazen da başka esbaba isnad ediyordum." diyor. Başka yerde ise; "Kaderin mahkumuyum" gibi ifadeler kullanıyor. Nasıl anlamalıyız?

 21. "Ateş bazen sudan ziyade temizlik yapar." cümlesini açıklar mısınız?

 22. "Kesretli kırk çeşme sularını İstanbul'a getirdiği vakit, Şeyhülislam Zenbilli Ali Efendi ona demiş..." Burada Şeyhülislam Zenbilli Ali mi Ebüssuud Efendi mi?

 23. "Hilâf-ı şeriat kanunları Avrupa'dan getirdiğin cihetle, İstanbul'a öyle bir bok sıçtın ki, o getirdiğin suların cümlesi üzerinden akıp geçse yüz senede temizleyemez." Olayın mahiyeti nedir?

 24. "Çünkü istikbalî olan gaybiyat, niyet ve ihtiyar ile verilmediği gibi..." İstidraç o kişinin niyet ve ihtiyarı, yani iradesi ile mi olur, bu kısmı açar mısınız?

 25. "Çünkü istikbalî olan gaybiyat, niyet ve ihtiyar ile verilmediği gibi" ile "Gayet nadir olarak Levh-i Ezelîye kadar keşif çıkar. Ekseri oraya çıkamıyor." ifadeleri çelişmiyor mu?

 26. "Sûre-i Hûd’daki فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ âyeti beni ihtiyarlattırdı. Çünkü ehemmiyeti azimdir; istikamet-i tâmmeyi emrediyor." İstikamet-i tâmme ile izah eder misiniz?

 27. "Ben kat’î bir surette itiraf ediyorum ki, hayatım istikametsiz gitmiş, kalbim sakametten kurtulmamış, o kudsî emrin imtisalinden belki yüz derece uzağım." Bu ifadeleri nasıl anlayabiliriz?

 28. "İhtiyarlığın vaktinde işkenceli esaretine kadar, yani bin iki yüz doksan dörtten tâ bin üç yüz kırk beş, belki altmış dörde, daha ziyade bir zamana kadar Allah'ın izniyle ve kuvvetiyle senin imdadına yetişeceğim." Bu tarihin hususiyeti ne olabilir?

Yükleniyor...