İkinci Maksat, Birinci Nokta, Birinci Mebhas

İçerikler


 1. "Her zerrede, hem hareketinde, hem sükûnetinde iki güneş gibi iki nur-u tevhid parlıyor." cümlesini izah eder misiniz?

 2. "Her bir zerre, eğer memur-u İlahi olmazsa ve onun izni ve tasarrufuyla hareket etmezse ve ilim ve kudretiyle tahavvül etmezse…" şeklinde devam eden yeri izah eder misiniz?

 3. Havanın zerresinden maksat nedir? Yani oksijen midir, azot mudur veya hidrojen midir? Burada kastedilen zerre mahiyeti itibariyle nasıl anlaşılmalıdır?

 4. Hava zerresinin bilhassa misal olarak verilmesinin hikmeti nedir? Yani havanın zerresi ile diğeri unsurların zerreleri arasında, bu hakikatlerin tezahürü için bir fark var mıdır?

 5. "Eşyanın intizamatı ve kavanin-i teşekkülatı birbirine muhaliftir." cümlesini izah eder misiniz?

 6. "Bir incir meyvesinin fabrikası, faraza, çuha makinesi gibi olsa, bir nar meyvesinin fabrikası da şeker makinesi gibi olacaktır." cümlesini izah eder misiniz?

 7. "Şu zerre-i havaiye bütün onlara girer veya girebilir ve gayet hakîmane ve üstadane, yanlışsız olarak işler, vaziyetler alır. Vazifesi bittikten sonra kalkar, gider. " Zerrenin mezkûr vazifesinin daha iyi anlaşılabilmesi için misal verir misiniz?

 8. Müteharrik hava ve onun müteharrik zerresi ile sakin olan toprağın sakin zerresinin yaptığı faaliyetler mukayese ediliyor. Aralarındaki farklar nelerdir?

 9. Hava ve toprak unsurunun zerrelerinin birbirlerine rüçhaniyeti söz konusu mudur? Bunlarda nasıl bir hususiyet görmekteyiz?

 10. Hava ve toprak unsurunun zerreleri ile beraber su ve nur unsurunun zerreleri arasında kemiyet ve keyfiyet farkı var mıdır? İcraat ve faaliyetlerinin kemiyet ve mahiyet farklılığı nedir?

 11. Hava ile toprak zerrelerinin ne hususiyetleri vardır ki; Cenab-ı Hakk'ın yoktan var etme hususiyetini tezahür ettirecek faaliyet ve vazifeler ifa ediyorlar?

 12. Zerre, mahiyeti itibariyle atom mudur, element midir veya bir partikül müdür veya mahiyetleri tamamen aynı olan maddenin parçalanamayacak olan en küçük yapı taşı mıdır? Bu muğlaklığı açabilir misiniz?

 13. İki insan misaliyle, hava ve toprağın zerrelerinin nasıl faaliyet ifa ettiği anlatılmaktadır. Cenab-ı Hak, hava ile toprağın zerrelerine hiçbir özellik ve güzellik vermemiş midir ki bunları cahil, zavallı yoksul kabul edip meseleyi izah etmek istiyoruz?

 14. "Aynen öyle de havanın zerreleri, her biri birer mektubat-ı Samedaniye, birer antika-i sanat-ı Rabbâniye, birer mucize-i kudret, birer harika-i hikmet olan nebatat ve eşcar, ezhar ve esmardaki harekât..." Paragrafı devamıyla izah eder misiniz?

 15. Zerrelerin hiçbir vasfı ve kemalatı yok mu? Zira kemalatlı bir eser kemalatlı malzemelerden meydana gelmesi lazım değil mi?

 16. Zerre Risalesi'nde neticede meselenin “Emr-i kün feyekün”e bağlanmasının hikmeti ve sırrı nedir?

Yükleniyor...