Hava ve toprak unsurunun zerrelerinin birbirlerine rüçhaniyeti söz konusu mudur? Bunlarda nasıl bir hususiyet görmekteyiz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hava zerreleri ve topraktaki zerreler arasında, Allah’ın isimlerine ayinelik yapmaları ve Allah’ın emirlerine itaatkâr asker gibi vazife yapmaları cihetiyle bir fark yoktur. Her birinin kendi makamında bir rüçhaniyeti söz konusu olabilir.

“Hava o kadar çok vazifelerle gayet hakîmâne ve kerîmâne istihdam olunur ki, güya o câmid havanın şuursuz zerrelerinden herbir zerresi, bu Kâinat Sultanından gelen emirleri dinler, bilir ve hiçbirini geri bırakmayarak, o kumandanın kuvvetiyle yapar ve intizamla yerine getirir bir vaziyetle, zeminin bütün nüfuslarına nefes vermek ve zîhayata lüzumu bulunan hararet ve ziya ve elektrik gibi maddeleri ve sesleri nakletmek ve nebatatın telkîhine vasıta olmak gibi çok küllî vazifelerde ve hizmetlerde, bir dest-i gaybî tarafından gayet şuurkârâne ve alîmâne ve hayatperverâne istihdam olunuyor.”(1)

“Hava unsurunun yüksek ve ehemmiyetli bir vazifesi, اِلَيْهِِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ ["Güzel sözler Ona yükselir." (Fâtır, 35/10)] âyetinin sırrıyla güzel ve mânidar ve imanî ve hakikatli kelimelerin kalem-i kaderin istinsahıyla ve izn-i İlâhî ile intişar etmesiyle, bütün küre-i havadaki melâike ve ruhanîlere işittirmek ve Arş-ı Âzam tarafına sevk etmek için, kudret-i İlâhî kaleminin mütebeddil bir sayfası olmaktır.”(2)

Toprak için de şu ifadeler oldukça manidardır:

“Toprak, tecelliyat ve cilvelere en yüksek bir ayinedir. …hava ayinesinde, yalnız şemsin zayıf bir ziyası görünür. Su ayinesinde şems ziyasıyla görünürse de elvân-ı seb'ası görünmüyor. Fakat toprak ayinesi, çiçeklerinin renkleriyle, şemsin ziyasındaki yedi rengi de gösterir.”(3)

Hava ile toprak, tab'an ve fıtraten birbirine muhalif unsurlardır. Hava, toprağa nisbeten daha latif ve yumuşak bir unsurdur. Bu yüzden her yere kolaylıkla sirayet edebilir.

Ama toprak kesif ve katı olmasından, ince ve latif yerlere giremez. Mesela akciğere, topraktan bir zerre girse, insanı öldürür. Bu yüzden hava zerreleri ile toprak zerreleri arasında fıtrî bir fark vardır. Toprak zerreleri toprak unsuru gibi kesif ve katı, hava zerreleri ise hava gibi latif ve incedir.

Ama her iki zerre de aciz ve cansız olmasından, kendinden hâsıl olan işleri ve hikmetleri omuzunda taşıyamaz ve o işlerin mutasarrıfı olamazlar. Yani her zerre, cansız, şuursuz ve aciz olmalarıyla tevhide sadık şahitlerdir.

Dipnotlar:

(1) bk. Şualar, Yedinci Şua.
(2) bk. Emirdağ Lahikası-II, 64. Mektup.
(3) bk. Mesnevi-i Nuriye, Şule.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...